”Tarvitseeko sun ostaa muovikassi?” : Kuluttajien motiivit ja kauppiaiden pehmo-ohjaustoimenpiteet ostoskassien ja pienten pakkauspussien valinnassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123133
Title: ”Tarvitseeko sun ostaa muovikassi?” : Kuluttajien motiivit ja kauppiaiden pehmo-ohjaustoimenpiteet ostoskassien ja pienten pakkauspussien valinnassa
Author: Salminen, Marsa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123133
http://hdl.handle.net/10138/277552
Thesis level: master's thesis
Abstract: Muovi on ympäristönäkökulmasta haasteellinen tuote. Se on huokeaa ja monikäyttöistä, mutta suurin osa maailmalla tuotetusta muovista päätyy elinkaarensa lopussa roskaamaan luontoa ja maailman valtameriä. Suomi on sitoutunut EU:n pakkausdirektiivin ohjeistuksen mukaan tiukan lainsäädännön sijasta pehmeisiin ohjauskeinoihin, joilla ohjataan kuluttajia valitsemaan ympäristöystävällinen ostoskassi ja pieni pakkauspussi. Käyttäytymistaloustieteen termein puhutaan nudgesta eli pehmo-ohjauksesta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten kauppojen pehmo-ohjaus toimii, millaisia ostoskasseja ja pakkauspusseja kuluttajat valitsevat ja mikä heitä siihen motivoi. Tutkimusmenetelmä pohjaa laadulliseen tutkimusperinteeseen. Tutkimukseen haastateltiin strukturoidun kyselylomakkeen avulla 23 kuluttajaa. Lisäksi tehtiin teemahaastattelu kahdelle kauppaketjujen vastuuhenkilölle heidän kauppaketjunsa pehmo-ohjaustoimenpiteistä ostoskassien ja pienten pakkauspussien valinnan suhteen. Tutkimusaineisto analysoitiin teemoittelulla, jolloin teemoja muodostaessa käytetiin teoreettisina viitekehyksinä pehmo-ohjausteoriaa ja teoriaa kuluttamisen eri motiiveista. Lisäksi pyritään ymmärtämään sitä, tekevätkö kuluttajat päätöksensä rutinoidusti vai edellyttääkö se heiltä tietoista ajattelua. Tutkimus osoitti, että eniten kuluttajia motivoi normatiiviset arvot eli halu toimia eettisesti ja sosiaalisesti hyväksytyllä tavalla. Monet painottivat myös hedonistisia arvoja, mikä tarkoittaa sitä, että kassin ja pussin valinnan tulisi olla helppoa ja kassien tulisi olla myös esteettisesti kauniita ja kestäviä. Ympäristökuormaltaan haitallisia HD-pusseja valittiin edelleen niiden helpon saatavuuden vuoksi. Vaikka kuluttajat kokivat, ettei kaupasta ole ostoskassi ja -pussiasiasta juuri tiedotettu, ohjasi kassien hinnoittelu, asettelu sekä myös ulkoasu ostoskas-sien valintaa. Pienten ekologisten pussien saaminen koettiin ongelmalliseksi. Moni olisi val-mis myös kokeilemaan kestohevipussia. Siihen, että joihinkin hedelmiin hintalapun voi kiinnit-tää suoraan, oli jo rutinoiduttu. Tämän tutkimuksen valossa näyttää myös siltä, että henkilöt, jotka ottivat kauppaan mukaan oman kassinsa, toimivat jo rutinoidusti ja ajattelutyö valinnan eteen oli tehty jo paljon aiemmin joko taloudellisista tai ekologisista syistä.Plastic is a challenging product from the environmental point of view. It is cheap and versatile, but most of the plastic produced in the world ends up to litter the wildlife and the oceans at the end of its lifecycle. According to the EU Packaging Directive, Finland is committed to use the so called soft measures in guiding consumers to choose an environmentally friendly shopping bag and a small packaging bag. Behavioral economics refers to this with terms nudge. The aim of this study was to find out how the nudge of stores works, what kind of shopping bags and packaging bags consumers choose and what motivates them. The research method is based on the qualitative research tradition. A structured question-naire was used and 23 consumers were interviewed. In addition, a thematic interview was conducted with two retail chain leaders on their retail chain's merchants’ nudging measures regarding the choice of shopping bags and small packaging bags. The interviews were ana-lyzed by theme, using both the nudge theory, the various motives of consumption, and two systems of thinking about routine and thinking-based choices. The study showed that most consumers are motivated by normative values, i.e. the desire to act ethically and socially accepted way. Many also emphasized hedonistic values, which means that small bag and shopping bag selection should be easy and the bags should also be aesthetically beautiful and durable. HD bags with an environmental impact were still se-lected because of their easy access. Even though consumers felt that the shop had not re-cently informed about their small bags and shopping bags, the choices were made based on the pricing, exhibition of the bags as well as the look of the shopping bags. Getting small eco-logical bags was considered a problem. Many would also be willing to try the durable vege-table and fruit bag. The fact that the price tag can be attached directly to some fruits has al-ready been routinized. In the light of this study, it also appears that people who used some kind of bag of their own worked routinely and consideration has been done much earlier for either economic or ecological reasons.
Subject: ostoskassi
pieni pakkauspussi
pehmo-ohjaus
kuluttamisen motiivit
ajattelun kaksi mallia
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Marsa Salminen_pro Gradu_2018.pdf 1.174Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record