”Hah, hah, haa, nauraa saa, kun höpsöt löydöt huvittaa” : Uuden vuosituhannen aapisen huumori

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123155
Title: ”Hah, hah, haa, nauraa saa, kun höpsöt löydöt huvittaa” : Uuden vuosituhannen aapisen huumori
Author: Tuovinen, Heini
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123155
http://hdl.handle.net/10138/277555
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millä tavoin huumoria rakennetaan suomalaisessa uuden vuosituhannen aapisessa, ja millaisia merkityksiä huumorille annetaan. Huumorin ilmiötä on tutkittu pitkään, mutta yhtä huumorin selitysmallia tai teoriaa ei ole toistaiseksi kyetty esittämään. Aiempaa kattavaa tutkimusta ei aapisen huumorista ole tehty, vaikka huumori on yksi lapsille suunnatun kirjallisuuden hallitsevimmista piirteistä. Huumorilla on myös osoitettu olevan pedagogista merkitystä sillä sen on todettu edistävän oppimista, opiskelumotivaatiota, keskittymistä ja muistamista sekä parantavan luokan ilmapiiriä. Tutkimusaineistona oli neljä laajalti 2010-luvulla koulukäytössä ollutta Sanoma Pro Oy:n aapista. Tutkimusmenetelmä oli diskurssianalyyttinen, teoreettisena viitekehyksenään sosiaalinen konstruktionismi, jonka mukaisesti kieli rakentaa todellisuutta ja oppiminen on sosiaalista. Tutkimusaineistosta oli löydettävissä kolme huumoridiskurssia, jotka tuottavat eri elementteihin suuntaavaa huumoria tai yleisempää humoristista asennoitumista: kielen etualaistava huumoridiskurssi, kerronnan huumoridiskurssi ja aapisen sisäisen maailman huumoridiskurssi. Kielen etualaistavassa huumoridiskurssissa leikitellään kielellä ja sen merkityksillä. Se tuo kielen näkyville ja tarkastelun kohteeksi. Kerronnan huumoridiskurssi pohjaa kerronnan tahalliseen inkoherenssiin eli koherentin tulkinnan häirintään. Aapisissa rakennetaan huumoria ajoittain myös leimallisemmin aikuislukijan suuntaan kohdistuvilla keinoilla, kuten ironisilla ilmauksilla ja intertekstuaalisilla viittauksilla aikuistenkulttuuriin. Aapisen sisäisen maailman huumoridiskurssilla tarkoitan luonne- ja tilannekomiikkaan perustuvaa huumoria: koomisia mielityyppejä ja ristiriitaisia hahmoja sekä koomisia, vauhdikkaita ja absurdeja tilanteita. Lisäksi aapisen kertomuksissa on aiheita, kuten sairastumista ja kiusaamista, joiden yhteydessä tyyli ei kevene huumorin suuntaan. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että uuden vuosituhannen aapisen huumori on moneen suuntaan kurkottavaa ja huumorin tekstuaaliset ja kerronnalliset keinot ovat usein päällekkäisiä. Huumorin moniulotteisuus sallii monenlaiset tulkinnat, ja jokainen lukija löytänee sivuilta omanlaisensa huvittumisen aiheet oman kielikompetenssinsa mukaisesti.The purpose of this study was to find out how humor is constructed in Finnish 21st century ABC books and what kind of meanings are given to these humorous discourses. The humor phenomena have long been studied and debated, but there has been no scientific research on humor in ABC books, even though humor is highly used in contemporary children literature. Studies have examined the pedagogical implications concerning the use of humor in teaching. Humor has been associated with a positive effect on learning, motivation, concentration, remembering and enhancing a positive classroom atmosphere. The research material consisted of four 21st century ABC books, published by Sanoma Pro Oy. The method of this study was discourse analysis, which entail a preference for a social constructionist epistemological perspective. Social constructivism stresses that knowledge is constructed via the interactions with the environment and the other people. The result of the study show that humor in contemporary ABC books is multileveled, using a wide variety of textual and narrative tools. The multileveled humor took place in three main humor discourse: language, narration and the narrated, typically absurd, world. Humor at the level of language arised mainly from the foregrounding of language and playing with words and meanings. Humor at the level of narration arised mainly from its coherency and incoherency. High forms of humor, for example irony and intertextual references, can be found, but they seem to demand more advanced reading skills, and therefore seem to be aimed for adult readers. Humor at the level of the narrated world based on its stereotyped and ambivalented characters and absurdities in its episodes. When it comes to certain themes, like bullying or illness, humor doesn’t seem to arise. Humor discourses of the studied ABC books amuse readers using a wide variety of textual and narrative tools, constructing different kinds of interpretational opportunities for different kinds of readers, not only for children and adult readers (primarily teachers), who adapt and understand humor to fit their own literary competence.
Subject: aapinen
oppikirja
huumori
diskurssi
huumorintutkimus
aapistutkimus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record