Henkilöstökoulutus työntekijän toimijuuden säätelijänä ja mahdollistajana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123125
Title: Henkilöstökoulutus työntekijän toimijuuden säätelijänä ja mahdollistajana
Alternative title: Personnel training as a regulator and a facilitator of an employee´s agency
Author: Huovinen, Jessica
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123125
http://hdl.handle.net/10138/277557
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa henkilöstökoulutuksesta liittyen työntekijöiden toimijuuteen. Tutkimus tarkastelee henkilöstökoulutusta työntekijöiden toimijuuden säätelijänä ja mahdollistajana antaen erityisesti tilaa työntekijöiden näkemyksille. Toimijuuden käsitteen ymmärtämisessä on eroja eri tieteenalojen välillä, mutta tässä tutkimuksessa toimijuudella viitataan nimenomaan yksilön aktiivisuuteen, aloitteellisuuteen, osallisuuteen sekä kokemukseen oman työn hallinnasta. Tarkastelun kohteena on erityisesti ammatillisen toimijuuden rakentuminen. Henkilöstökoulutusta koskeva aikaisempi tutkimustieto ja kirjallisuus painottuu hyvin usein yrityksen näkökulmaan, eikä niinkään yksilöön. Tästä syystä tutkimus tuo uutta merkittävää tietoa aikuiskoulutuksen kentällä. Henkilöstökoulutukseen osallistumisessa on havaittu kasvua, mutta tästä huolimatta yritykset eivät ole pystyneet kiinnittämään riittävästi huomiota henkilöstökoulutuksen ja työntekijän toimijuuden väliseen suhteeseen. Henkilöstökoulutuksen arviointi ja suunnitelmallisuus on aikaisemman tutkimustiedon valossa monessa yrityksessä puutteellista. Voidaanko siis sanoa, että yksilöillä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua yrityksen tarjoamiin henkilöstökoulutuksiin riippumatta esimerkiksi aikaisemmasta koulutustaustasta, iästä tai työsuhteen luonteesta. Menetelmät. Tutkimus pyrki tuomaan vastauksia edellä esiteltyihin tutkimusongelmiin tapaustutkimuksen kautta. Kohdeyrityksenä toimi vuonna 1981 perustettu suomalainen logistiikka-alan yritys Niemi Palvelut Oy. Aineisto kerättiin kohdeyrityksessä keväällä 2018 käyttämällä kyselylomakkeita. Kyselyyn osallistui yhteensä 40 henkilöä. Vastaajien joukossa oli työntekijöitä niin toimiston, kuin myös tuotannon puolelta. Kerätty aineisto analysoitiin teema-analyysia käyttämällä. Tulokset ja johtopäätökset. Henkilöstökoulutus osoittautui työntekijöiden vastausten perusteella toimijuutta sääteleväksi ja mahdollistavaksi tekijäksi. Työntekijöiden vastauksissa korostui vahvasti niin työnantajan, kuin myös työtovereilta saadun tuen merkitys. Koulutusmahdollisuuksien koettiin olevan epätasapuolisia eri henkilöstöryhmien kesken, eikä niistä tiedotettu työntekijöiden mielestä tarpeeksi. Työntekijät kaipasivat lisää ohjausta ja tukea liittyen koulutusasioihin. Huolimatta siitä, että kyseessä on tapaustutkimus, ovat saadut tutkimustulokset sovellettavissa myös muihin yrityksiin. Saatu tutkimustieto on merkityksellistä niin yksilön, yhteiskunnan, kuin myös yksittäisen yrityksen kannalta.Goals. This study aim is to produce new knowledge relating to a personnel training concerning to employees' agency. The study examines personnel training as a regulator and a facilitator of an employees' agency giving space especially for employees' views. There are differences in understanding the concept of agency between sciences but in this study the agency is referred to individual's activity, initiative, involvement and an experience in managing their own work. As a subject of review is especially building a professional agency. Previous research data about a personnel training emphasizes very often company's view, not so much individual's view. Because of this, study offers a new knowledge in the field of adult education. Previous research data shows that there has been growth relating to involvement to a personnel training. Despite of this companies have not been able to pay enough attention to the relationship between personnel training and employee's agency. An assessment and a planning of a personnel training has found to be inadequate. Thus, could be said that individuals have equal opportunities to participate in personnel training provided by the company despite for example individual´s earlier education background, age or the nature of the employment relationship. Methods. The aim of this study was to bring answers for the research questions presented earlier through a case study. The target company was a domestic logistics company Niemi Palvelut Oy. A research material was collected at the target company during spring 2018 by using questionnaire. A total of participants participated in the survey was 40 people, which included employees from the office and from the production side. The collected material was analysed by using the theme analysis. Results and conclusions. Personnel training proved to be an actor regulating and enabling factor based on employees’ responses. Employees’ responses strongly emphasized the importance of the employer support as well as the support of colleagues. Opportunities for training were unequal among different personnel groups, employees felt also that they were not informed enough. Employees needed more guidance and support in the field of personnel training. Although this is a case study, the results obtained can also be applied to other companies. The research data obtained is relevant for the individual, for the society but also for the companies.
Subject: henkilöstökoulutus
toimijuus
ammatillinen toimijuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record