Koulun ja työn rajamailla : Erityisopiskelijat työelämävalmiuksiaan kasvattamassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123119
Title: Koulun ja työn rajamailla : Erityisopiskelijat työelämävalmiuksiaan kasvattamassa
Author: Töytäri, Helena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123119
http://hdl.handle.net/10138/277558
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimukseni sijoittui ammatilliseen erityisoppilaitokseen, jossa tutkin erityisopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittymistä kahden lukuvuoden aikana. Tavoitteena on selvittää, millaisia työelämävalmiuksia opiskelijoilla on opintojen eri vaiheessa ja millainen vaikutus niillä saattaa olla opiskelijoiden työllistymiseen opintojen jälkeen. Tutkimuksessani pohdin lisäksi, miten olemassa olevat työelämävalmiudet tukevat ja puutteelliset työelämävalmiudet estävät alaan kiinnittymistä ja miten puutteellisia työelämävalmiuksia voitaisiin tukea. Ammatillisen koulutuksen uudistus eli reformi tuli voimaan vuoden 2018 alusta ja se muuttaa ammatillista koulutusta. Tutkimuksessa peilaan tätä uudistusta ammatilliseen erityisopetukseen. Laadullinen tutkimus kohdistui pieneen ryhmään ammatillisia erityisopiskelijoita, joita tutkimuksen ensimmäisenä vuonna oli seitsemän ja toisena vuonna viisi opiskelijaa. Tutkimukseni oli etnografinen tutkimus, sillä aineistoa hankkiessani toimin samaan aikaan opettajana tutkimuksen kentällä. Kokosin aineiston havainnoimalla ja pitämällä päiväkirjaa havainnoistani ja keskusteluistani opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien kanssa. Lisäksi teetin opiskelijoille kyselyitä, tein yhden haastattelun työpaikkaohjaajalle ja kokosin muuta kirjallista materiaalia. Tein analyysin sisällönanalyysia noudattaen. Analyysin teemoittelussa käytin Eversin, Rushin ja Bedrowin kompetenssijäsennystä, jossa työelämävalmiudet jaetaan elämänhallintaan, kommunikointitaitoihin, tehtävien johtamiseen työssä ja innovatiivisuuden ja muutosten hallintaan. Opiskelijoiden työelämävalmiudet kehittyivät parhaiten työpaikalla tapahtuvien jaksojen aikana. Ammatillisen erityisoppilaitoksen erityisopiskelijat eivät saavuttaneet kaikilla osa-alueilla työllistymistä tukevia työelämävalmiuksia. Puutteelliset työelämävalmiudet tulisi tunnistaa ja tarjota opiskelijalle tukea ja ohjausta. Työelämässä tapahtuvan oppimisen jaksoille on hyvä sijoittaa koulupäiviä, jolloin opiskelija saa tukea opettajalta ja omalta ryhmältään. Oppilaitoksen tehtävä on varmistaa, että työpaikalla oppiminen on tavoitteiden mukaista ja että opiskelijat saavat riittävästi ohjausta. Työpaikoilla tulee olla riittävästi työpaikkaohjaajia, jotka osaavat ohjata erilaisia oppijoita. Ammatillisen koulutuksen uudistus luo mahdollisuuksia, mutta sisältää myös uhkia. Kaikille nuorille on annettava mahdollisuus, vaikka ammatillinen erityisopiskelija ei edusta reformin määrittämää nopeasti valmistuvaa ja työllistyvää ihanneopiskelijaa.My thesis is set in the vocational special education institution, where I researched development of working life competences of students with special needs during two school years. My goal is to find out, what kind of working life competences students have in different period of studies and what kind of influence competences may have to students' employment after studies. In my thesis I also think about how existing working life competences support and insufficient working life competences prevent to reach the work and how to support and develop insufficient working life competencies. The reform of the vocational education and training became valid in the beginning of year 2018 and it will change the vocational education and training in Finland. In my thesis I reflect this reform on the vocational special education. The qualitative research was focused at a small group of special education students, in the first research year seven students and in the second year five students. My research is an ethnographic research, because at the same time when I collected my data I worked as a teacher in the research field. I collected my data by observing and keeping a diary of my observations and discussion with students and workplace instructors. I made inquiries to students, one interview to one workplace instructor and collected other material. I made analysis with the content analysis. Making themes in the analysis I used competence classification of Evers, Rush and Bedrow, where working life competences are separated to managing self, communicating, managing people and tasks and mobilising innovation and change. Working life competencies of students developed best during on-the-job-learning period in the workplace. Students of the vocational special education institution didn't reach all fields of working life competencies which could have supported their employment. Insufficient working life competencies should be identified and support and guidance to students must be offered. During working life periods should be schooldays when students can get support from teacher and own study group. It is the institution's mission to make sure that learning in the workplace is along goals and student gets enough guidance. In the workplaces there should be enough workplace instructors, who are capable to guide students with special needs. The reform of the vocational education and training offer possibilities but include also threats. There should be chances for every young student, although student with special needs does not represent the ideal student of the reform: quickly graduated and employed.
Subject: ammatillinen erityisoppilaitos
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Toytari_Helena_pro_gradu_2018.pdf 1.042Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record