"Kakofonian suurkatselmus" : Luokanopettajien näkemyksiä yhteismusisoinnista opetusmenetelmänä musiikkitunneilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123145
Title: "Kakofonian suurkatselmus" : Luokanopettajien näkemyksiä yhteismusisoinnista opetusmenetelmänä musiikkitunneilla
Author: Kuhanen, Miia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123145
http://hdl.handle.net/10138/277563
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää informaalien oppimismenetelmien toteutumista alakoulujen yhteismusisoinnissa. Lisäksi tarkastelin luokanopettajan muuttunutta roolia yhteismusisointitilanteissa musiikinopettajasta musiikkikasvattajaksi. Tutkimukseni oli teorialähtöinen laadullinen tutkimus, joka toteutettiin haastattelemalla kuusi luokanopettajaa saman kunnan alueelta. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä vaihtoehtoisten opetusmenetelmien mahdollisuuksia luokanopettajien yhteismusisointiilanteisiin ja löytää luokanopettajien roolista yhteismusisoinnin ohjaajana niitä tekijöitä, jotka auttavat jaksamaan työssä. Tutkimuksen teoriataustassa tuon esiin konstruktivistisen oppimiskäsityksen nykyopetuksen lähtökohtana, musiikin erityispiirteet perusopetuksen oppiaineena sekä yhteismusisointiin liittyvät oppimismenetelmät, joista erityisesti informaali oppiminen on tutkimukseni kohteena. Tutkimuksessa kävi ilmi, että informaaleja oppimismenetelmiä käytettiin soveltuvin osin alakoulujen yhteismusisoinnissa. Bändisoittaminen oli opetusmenetelmänä kolmella luokanopettajalla. Kaikki opettajat osallistivat oppilaita ja opettivat musiikillisia taitoja soittamalla. Yhteismusisoinnin tärkeänä tavoitteena jokaisella luokanopettajalla oli oppimisen ilon ja musisoinnin hauskuuden tarjoaminen oppilaille. Sen sijaan yhteismusisoinnin suunnitteluun oppilailla ei juurikaan nähty mahdollisuuksia osallistua. Syynä tähän pidettiin oppituntien liian pientä viikkomäärää sekä opettajan velvollisuutta noudattaa opetussuunnitelman tavoitteita. Opettajat eivät myöskään pitäneet oppilaiden keskinäistä soittamista oppimismenetelmänä, vaan menetelmän lopputuolos muistutti erään haastateltavan opettajan kiteyttämänä “kakofonian suurkatselmusta”.The purpose of the research is to find out how informal learning takes place in mu-sicing in Finnish elementary schools. Another aspect of the research is to examine how a class teacher’s role has changed from a music teacher to a music educator. The aim of the study is to enrich class teachers’ teaching methods in collective mu-sicing and to find out mediums for teachers to manage the challenging working envi-ronment. Music as a formal discipline as well as its particular characteristics, like informal learning, are part of the theoretical part of the research. The theoretical basis lean on constructivist learning concept? That is a basis for nowadays class room teach-ing. Due to the qualitative nature of the research the corpus consists of the inter-views. Six class teachers from the same municipality were interviewed for the cor-pus. According to the results the elementary school class teachers use informal learning methods in collective musicing. Three of the interviewed class teachers used rock band playing as a teaching method. All six of them took pupils part of the band and deepened their musical skills by assisting in playing. Main purpose of the teaching was to get each pupil involved in playing, find joy in music and enjoy learning. Yet most of the time pupils didn’t have a possibility to participate in lesson planning. Class teachers reasoned that by their responsibility to follow curriculum and by lim-ited amount of music lessons per week. Finally, even though teachers use informal learning methods in teaching collective musicing, pupils’ informal playing was not considered as a learning method. One of the class teachers conclusion was that fi-nal result looks rather like “a masterpiece of cacophony” than proper playing.
Subject: informaali oppiminen
yhteismusisointi
luokanopettaja
musiikkikasvattaja
konstruktivismi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record