Syömään Puukkobulevardille! : Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolen ravintolakulttuuri ja ruokamaine

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123131
Title: Syömään Puukkobulevardille! : Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolen ravintolakulttuuri ja ruokamaine
Alternative title: The Restaurant Culture and Reputation of the North Side of the Long Bridge of Helsinki
Author: Laaksonen, Mira
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123131
http://hdl.handle.net/10138/277569
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Abstract: Kaupunki kulttuurisena ympäristönä tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman ruoka- ja ravintolakulttuurin sekä alueen maineen ja imagon rakentumisen tutkimiselle. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata, analysoida ja tulkita Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolista ruokaravintolatarjontaa, ravintolakulttuuria sekä Vaasankadun ravintolakulttuurissa ja ruokamaineessa tapahtuneita muutoksia vuosien 1974–2017 välisenä aikana. Tutkimusasetelma työssäni muodostuu Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolen ruokaravintoloiden kartoituksesta ja niiden mahdollisen erityislaatuisuuden toteamisesta sekä Vaasankadun ruokamaineen muuttumisesta ja siihen vaikuttaneista tekijöistä. Tutkielmassani käytin kolmenlaisia aineistoja. Haastattelin tammikuussa 2018 viittä Alppiharjun alueen ravintoloitsijaa tai ravintolatyöntekijää siitä, kuinka he näkevät Alppiharjun ja Vaasankadun alueen maineen, millaisena he kokevat alueen ruokamaineen, ja millaisia muutoksia he ovat siinä havainneet. Kartoitin eat.fi -palvelun avulla Pitkänsillan pohjoispuolen sekä Töölön alueiden ruokaravintolatarjonnan ja tutkin, poikkeaako näiden alueiden ravintolatarjonta toisistaan. Näiden aineistojen lisäksi käytin Vaasankadun liikehuoneistoista vuosilta 1974–2017 tehtyjä kartoituksia ja tutkin niiden perusteella, millaisia muutoksia Vaasankadun ravintolatarjonnassa on tapahtunut tämän neljänkymmenen vuoden aikajänteen aikana. Lähdemateriaalina hyödynsin muun muassa professori Heikki Wariksen väitöskirjaa Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolelle. Aineistot analysoin pääosin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Näiden kolmen tutkimusaineiston ja niistä saamani tietojen perusteella sekä muun lähdemateriaalin pohjalta muodostin kuvan Alppiharjun alueen ja erityisesti Vaasankadun ravintolakulttuurista ja ruokamaineesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Pitkänsillan pohjoispuolen ravintolatarjonta oli vuonna 2017 tutkimuksen perusteella melko samankaltainen kuin vertailukohteena olleessa Töölössä. Vaasankadun ravintolatarjonta on lisääntynyt ja monipuolistunut merkittävästi vuodesta 1974. Tästä huolimatta Vaasankatu tunnetaan yhä baarikatuna ja alueen ruokamaine koetaan yhä melko vaatimattomaksi. Alppiharjun ravintoloitsijat näkevät alueen kuitenkin ravintolakulttuurin näkökulmasta houkuttelevana ja odottavat alueen sekä sen ruokamaineen kehittyvän tulevaisuudessa positiiviseen suuntaan Pasilan ja Kalasataman alueiden laajenemisen myötä.The city as a cultural environment offers an interesting visual angle to food and restaurant culture as well the research of the development of the reputation and image of the area. The purpose of this thesis is to represent, analyze and interpret the restaurant supply and culture in the North Side of the Long Bridge of Helsinki as well as the changes in the restaurant reputation in the Vaasankatu restaurant culture in between the 1974 and 2017. The framework was formed by the survey of the restaurants and their special features in the North Side of the Long Bridge of Helsinki. The research focused also of the change of the restaurant reputation and the factors that influenced on it. Three different research methods were used in this thesis. In January 2018 an interview was executed of the five restaurant owners and employees. They were asked how they saw the restaurant reputation of Alppiharju and Vaasankatu area and what type of changes they have seen on it. Eat.fi –service was used to investigate the restaurant supply of the North Side of the Long Bridge of Helsinki and Töölö area. I also studied whether the selection of the restaurants differs in between these areas. In addition to this I used the mappings of the business premises in Vaasankatu during the years 1974 and 2017 and studied the changes in these during these years. The doctoral thesis of the formation of the labor society in the North Side of the Long Bridge of Helsinki of the professor Heikki Waris was utilized in this study. A qualitative content analysis was used in the analysis of the research materials. As a result a description of the restaurant culture and image as well as the influencing factors was formed of the Alppiharju district and especially the Vaasankatu area. The restaurant supply in the Vaasankatu area was similar to Töölö area in the year 2017. The selection has remarkably increased and diversified since 1974 in the Vaasankatu area. In spite of this Vaasankatu is still known as street of bars and restaurant reputation is fairly modest. The restaurant owners saw the district attempting in the restaurant culture point of view. They were also hoping that the restaurant reputation of this area will develop in a positive way as the Kalasatama and Pasila districts will expand.
Subject: ravintolakulttuuri
kaupunkikulttuuri
ruokamaine
alueen maine ja imago
ruokakaupunki
Helsinki
Vaasankatu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Laaksonen_Mira_Pro_gradu_2018.pdf 1.487Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record