Vallankäyttö ruokailutilanteessa : vanhemman ja lapsen väliset diskurssit

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Oikarinen, Kati
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201809123130
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/277570
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta ja siinä näyttäytyvää vallankäyttöä. Vallankäyttöä tarkasteltiin lapsiperheiden arkisissa ruokailutilanteissa ja niissä käytyjen yhteisten keskustelujen kautta. Näkökulmana oli vanhemman vallankäyttö eli millaisten kielellisten vaikuttamisen keinojen avulla vanhempi yrittää vaikuttaa etenkin lapsen syömiskäyttäytymiseen. Toisena tutkimuskysymyksenä oli kuvailla perheen ruokapuhetta eli mistä vanhempi ja lapsi keskustelivat yhdessä. Tutkimuksen avulla halutaan tehdä näkyväksi perheiden ruokapöytäkeskustelujen monimuotoisuus ja rikkaus sekä avata siten erilaista tarkastelukulmaa perheiden arjesta ja vuorovaikutuksesta kasvatus- ja kotitaloustieteen kentälle. Tutkimuksen lähestymistapana ja analysointimenetelmänä oli diskurssianalyysi, jonka avulla vuorovaikutuksen mikromaiseman tarkastelu oli mahdollista. Tutkimusaineisto koostui kolmen lapsiperheen ruokapöytäkeskusteluista. Kaikki perheet olivat ydinperheitä, joissa oli isä, äiti ja yksi noin 3-vuotias lapsi. Kahdessa perheessä oli myös vauvaikäinen pikkusisarus. Aineisto hankittiin äänitallentamalla perheiden ruokapöytäkeskustelut kolmen vuorokauden ajalta. Äänitallentaminen tapahtui ilman tutkijan läsnäoloa perheen luonnollisissa tilanteissa pääsääntöisesti kotona. Aineisto sisälsi yhteensä 45 ruokailutilannetta ja 9h25min äänitallenneaineistoa, joka litteroitiin analysointia varten. Äänitallenneaineistoa täydennettiin ruokailupäiväkirjoilla, jonka avulla saatiin tarkempaa tietoa ruokailun ajankohdasta, paikasta ja siihen osallistuneista henkilöistä. Vanhemman ja lapsen yhteisessä ruokailutilanteessa ilmeni runsaasti ruokapuhetta, joka näyttäytyi moninaisena. Pääpaino keskusteluissa oli syömiseen liittyvällä puheella, mutta ruokailutilanteissa esiintyi myös muuhun toimintaan ja lapsiperheen käytännön arkeen, ympäristöön sekä menneisiin ja tuleviin tapahtumiin liittyvää puhetta. Vallankäyttöä ilmeni kaikissa perheissä monin tavoin, joista yleisimmin vanhempi käytti suostuttelun eri keinoja. Myös palkitsemista, auktoriteettiaseman käyttöä, kehumista, uhkailua ja miellyttämistä esiintyi vanhemman ohjatessa lapsen syömistä. fi
dc.description.abstract The aim of this study was to examine the interaction between parent and child and the use of power. The use of power was examined during families' everyday meal times and through the conversations taking place at the dinner table. The viewpoint was the parent's use of linguistic power and its different forms by means of they tried to influence on the eating behavior of the child. The secondary research question concerned the family dinner talk and what the parent and child discussed together. This study hopes to highlight the diversity and richness of mealtime conversations and open a different viewpoint to the fields of educational and home economics science and the studies of family and everyday life. The approach and research method chosen was discourse analysis, which enabled closely examining how the two parties interact. The research material consisted of the mealtime conversations of three families. Each was a nuclear family consisting of a father, a mother and a child of around three years. Two of the families also had an infant sibling. The research material was obtained by recording mealtime conversations during the three days. The recordings occurred primarily at home, in natural family circumstances, with the researcher absent. The research material included 45 mealtime situations and the recordings amount of 9h25min, which were transcribed for analysis. The recordings were accompanied by dinner journals containing specific information about time of day, place and people present. Substantial amount of diverse dinner talk took place between parent and child. Talk concerning eating was most common, but there was also talk of other activities, the day-to-day life of the family, their surroundings and past and future events. The use of power appeared in all families in a variety of ways. The most common form of power by the parent was persuasion, but also rewarding, invoking authority, praise, threatening and gratification all manifested themselves while parents tried to influence on the eating behavior of the child. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject valta fi
dc.subject vuorovaikutus fi
dc.subject diskurssianalyysi fi
dc.subject perhe fi
dc.subject vanhempi-lapsi -suhde fi
dc.title Vallankäyttö ruokailutilanteessa : vanhemman ja lapsen väliset diskurssit fi
dc.title.alternative The Use of Power at the Family Dinner Table : Discourses between Parent and Child en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kotitaloustiede fi
dc.subject.discipline Home economics en
dc.subject.discipline Hushållsvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201809123130

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kati_oikarinen_pg_2018.pdf 1.995Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record