”Hyvä opettaja voi olla mies tai nainen, vanha tai nuori, ei sillä niin väliä.”

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123143
Julkaisun nimi: ”Hyvä opettaja voi olla mies tai nainen, vanha tai nuori, ei sillä niin väliä.”
Toissijainen nimi: “A good teacher can be a man or a woman, young or old, it does not matter.”
Tekijä: Kontiainen, Pertti
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2018
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123143
http://hdl.handle.net/10138/277571
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Tiivistelmä: Tutkielmassani tutkin oppilaiden näkemyksiä ja käsityksiä hyvästä opettajasta. Uusi opetussuunnitelma ja haasteet nykypäivän opettajuudelle haastavat pohtimaan aina uudelleen myös hyvän opettajan ominaisuuksia. Mitkä ovat ne tekijät, jotka mahdollistavat nykypäivän lasten ja nuorten mahdollisimman hyvän koulutuksen osaksi tulevaa yhteiskuntaa? Tutkielman teoriaosuudessa perehdyn mielestäni olennaisiin ja tärkeisiin hyvän opettajan ominaisuuksiin. Mieleltään ja olemiseltaan vahva ja tasapainoinen aikuinen on ensiarvoisen tärkeä osa koululaisen kasvun ja oppimisen tukemista. Koulupäivien aikana aidot kohtaamiset ja hyvä vuorovaikutus luovat vankkaa pohjaa myös oppimiselle. Ilo ja myönteiset kokemukset osana oppimisprosessia vahvistavat ja tukevat oppimisen mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä. Tutkimus toteutettiin laadullisena fenomenografisena kyselytutkimuksena. Oppilaat saivat vastata kyselyyn omin sanoin erilliselle paperille. Tutkimukseen osallistui kuudennen ja yhdeksännen luokan oppilaita. Vastausten perusteella muodostui kolme pääryhmää, jotka kuvasivat hyvän opettajan ominaisuuksia. Nämä ryhmät olivat opettajan persoonallisuuspiirteet, didaktiset taidot ja sosiaaliset taidot. Persoonallisuuspiirteistä huumorintaju ja hauskuus nousivat esiin monilla vastaajilla. Opettajalta toivottiin ymmärtäväisyyttä, ystävällisyyttä ja rentoutta. Didaktisista taidoista 9. luokkalaiset arvostivat eniten kurinpitoa, kykyä opettaa ja auttaa oppilasta. 6. luokkalaiset pitivät tärkeimpänä didaktisena ominaisuutena auttamista, opettamista ja läksyjen antamista. Sosiaalisista taidoista eniten mainintoja saivat hyvät sosiaaliset taidot ja kyky tulla kaikkien kanssa toimeen.In my research, I studied pupils' views and perceptions of a good teacher. The new curriculum and challenges in today´s teaching challenge us to reflect on the characteristics and features of a good teacher. What are the factors that enable the best possible education for children and young people today into the future society? In the theoretical part of the thesis, I consider essential and important aspects of the good teacher. A strong and well-balanced adult and a strong parent is a vital part of supporting the growth and learning of a pupil. During the school days, genuine intercourse and good interaction create a solid foundation for learning. Joy and positive experiences as part of the learning process reinforce and support the meaningfulness and meaningfulness of learning. The research was carried out as a qualitative phenomenographic survey. Pupils were allowed to respond to the questionnaire on their separate paper. The study was attended by students of the sixth and the ninth grade. The answers were based on three main groups describing the qualities of a good teacher. These groups were the teacher's personality, didactic skills and social skills. From personality, the sense of humor and the fun came up with many respondents. Lecture was hoped for understanding, kindness and relaxation. Of Didactic Skills, 9th grade students appreciated the most discipline, ability to teach and help the pupil. 6.th grade students considered the most important didactic feature of helping, teaching and giving homework. Of the social skills most mentioned were good social skills and the ability to get along with everyone. It is not meaningless how we encourter the children during the schooldays and everyone in school should really pay attention to their interaction with children. Joy and positive experiments while learning make the learning processes more meaningful.
Avainsanat: opettajan ominaisuudet
kasvatus
vuorovaikutus
oppilaiden näkemykset hyvästä opettajasta


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot