Saman nuotion äärellä : Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijuus ja sen kollektiivinen rakentuminen Tasova- asiantuntijakoulutuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123163
Title: Saman nuotion äärellä : Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijuus ja sen kollektiivinen rakentuminen Tasova- asiantuntijakoulutuksessa
Author: Kiukainen, Reetta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123163
http://hdl.handle.net/10138/277572
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tasa-arvotyön tärkeyttä on toistettu Suomessa hallinnollisissa ja poliittisissa ohjelmissa. Siitä huolimatta, ei tasa-arvotyö ole tullut nähdyksi samalla tavalla legitimoituna professiona, kuin monet muut hyvinvointityöt ovat tulleet tunnustetuiksi. Jonkin asteista professionaalistumista on kuitenkin tapahtunut, sen tarkoittaessa tasa-arvotyön tekemistä projekteissa. Tutkimukseni kiinnittyy sen tekohetkellä Suomen suurimpaan tasa-arvon kehittämis-, koulutus- ja tutkimusprojektiin Tasovaan ja tarkastelupisteeni siinä on kollektiivisessa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijuudessa. Teen tutkimuksessani näkyväksi projektiluontoisen tasa-arvotyön tuottamia ehtoja, joiden kautta määrittyy tasa-arvotyössä edellytettävä asiantuntijuus. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen voi jakaa kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastelin aiemman kirjallisuuden valossa asiantuntijuutta, eritoten kollektiivisesta näkökulmasta. Kysymys kollektiivisuuden merkityksestä on erityisen aiheellinen nyt, kun rakenteet ja instituutiot asiantuntijoiden ympärillä varsinkin julkisella sektorilla ovat haurastuneet. Erityisen tärkeäksi kollektiivisen asiantuntijuuden tarkastelun tasa-arvotyön tiimoilta tekee se, että tasa-arvotyö koetaan tasa-arvotyön tekijöiden keskuudessa epävarmana ja haastavana työnä. Toisessa osassa kuvailin tasa-arvotyön ehtoja sekä tein näkyväksi tutkimukseni kannalta merkittävän projektitapaistumisen käsitteen. Tuotin aineistoni haastattelemalla kuutta (6) Tasovassa toimivaa asiantuntijakoulutettavaa, havainnoimalla heitä koulutuksen aikana sekä tutustumalla erilaisiin Tasovaa koskeviin materiaaleihin ja virtuaalialustoilla käytyihin keskusteluihin. Kaiken kaikkiaan aineistoa syntyi 131 sivua. Aineistoni analyysin tein etnografisdiskursiivisin menetelmin. Tutkimuksen tulokset osoittivat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijuuden olevan moniulotteista ja vaikeasti tunnistettavaa. Se on tiedollista ja taidollista hallintaa, tunnekuria, yhteistyötaitoa, rahan kieltä taitavaa diskurssitaituruutta ja kykyä irtautua totutuista hierarkioista. Sen kollektiivinen rakentuminen edellyttää luottamusta, turvallista tilaa, aikaa, paikkaa, osallistumista, sitoutumista, strukturoitua ja strukturoimatonta keskustelua sekä mahdollisuutta irtaantua ennalta määritetyistä positioista. Tutkimuksen tulosten valossa Tasova näyttäytyi diskursiivisesti tuotettuna valtasuhteena, jossa rakentuu käsikirjoitus siitä, mikä on oikea tapa tehdä tasa-arvoa ja mikä on oikea tapa tietää. Projektimuotoisessa tasa-arvokoulutuksessa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijuuden määritelmät on käsikirjoitettu ylhäältä päin ja ne asettavat koulutuksen osallistujat muokattavaksi ja arvioitavaksi koulutuksen tarpeiden ja ehtojen mukaisesti.Although the importance of equality work has been repeated in administrative and political programs, equality work has not been seen in the same legitimized profession as many other well-being in Finland. There has, however, been some degree of professionalization, meaning equality work in projects. My research focuses on Finland's this moment’s largest development, research and education project Tasova, and my point of view is in the collective equality and parity knowledge. In my research I see the conditions created by project-based equality work through which the knowledge required in equality work is determined. The theoretical framework can be divided into two parts. In the first part I considered knowledge in the light of previous literature, especially from a collective point of view. The question of the importance of collectivity is particularly necessary now when structures and institutions around the experts, especially in the public sector, have become brutal. The importance of collective expertise in equality work involves the fact that equality work is perceived as a precarious and challenging work among equality workers. In the second part, I described the conditions of equality work and made the concept of projection important for my research visible. Notable research data have been drawn from research interviews with six expert students from Tasova. Other data I’ve produced is by observing students during the training and exploring different Tasova materials and virtual platforms. All in all, the material was generated altogether in 131 pages. The analysis of my data was done by ethnographic discursive analysis. According to the results of this study, equality and parity knowledge is multi-dimensional and difficult to identify. It is knowledgeable and skillful management, tunnel, co-operation, discourse virtuosity and the ability to break away from the learned hierarchies. Its collective construction requires confidence, a secure space, time, place, involvement, commitment, structured and unstructured discussion, and the ability to break away from predetermined positions. According to the results of this study, Tasova appears as a discursively produced form of power, which builds a manuscript about what is the right way to make equality and what is the right way to know. In project-based equality training, the definitions of equality and parity knowledge have been manuscripted from above and they set the participants to be editable and evaluated in accordance with the needs and conditions of education.
Subject: tasa-arvotyö
tasa-arvo
yhdenvertaisuus
asiantuntijuus
kollektiivisuus
projektitapaistuminen
etnografisdiskursiivisuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record