Vuokratyöntekijöiden kokemuksia oman työn kehittämisestä käyttäjäyrityksessä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Palmén, Hanna
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201809123127
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/277574
dc.description.abstract Työn muuttuminen ja vuokratyö ovat tuoneet uusia haasteita työelämään ja työn organisointiin. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että vuokratyöntekijän asema on ristiriitainen käyttäjäyrityksen ja henkilöstövuokrausyrityksen välissä. Lisäksi on esitetty, että vuokratyöntekijällä on usein huonommat oikeudet työpaikalla käyttäjäyrityksessä, kuin yrityksen vakituisilla työntekijöillä. Tutkimuksien mukaan mahdollisuudella osallistua työn kehittämiseen voidaan nähdä olevan positiivisia vaikutuksia työn tekemiseen sekä työssä jaksamiseen. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää, millaisena vuokratyöntekijät kokevat työn kehittämisen sekä millaisia kokemuksia heillä on oman työn kehittämisen mahdollisuuksista käyttäjäyrityksissä. Tutkielmaan haastateltiin kahdeksaa vuokratyöntekijää pääkaupunkiseudun alueelta. Haastateltavien löytämiseen käytettiin sosiaalisessa mediassa julkaistua ilmoitusta sekä lumipallo-otantaa. Tutkielmaan osallistuneet informantit ovat kaikki opiskelija-taustaisia ja tehneet vuokratyötä muutamasta kuukaudesta useampaan vuoteen. Haastatellut vuokratyöntekijät työskentelivät erilaisilla aloilla, esimerkiksi varastotyöntekijänä ja kaupan myyjänä. Aineisto tutkielmaan kerättiin teemahaastattelua hyödyntäen. Aineiston analyysiin käytettiin fenomenografista lähestymistapaa. Tutkielman analyysin tuloksena rakentui kaksi erilaista tulosavaruutta. Ensimmäinen kuvasi sitä, minkälaisena vuokratyöntekijät kokevat työn kehittämisen sinällään. Toinen tulosavaruus kuvasi sitä, millaisia kokemuksia työn kehittämisen mahdollisuuksista haastatelluilla vuokratyöntekijöillä oli. Sen lisäksi, että vuokratyöntekijät kokevat tärkeäksi konkreettisten asioiden kehittämisen työpaikalla, heitä kiinnostaa myös työssä eteneminen ja mahdollisuus saada vastuullisempia työtehtäviä. Työn kehittämisen mahdollisuuksia ei vuokratyöntekijä kuitenkaan näe työssään juuri olevan. Suurimpana syynä näiden mahdollisuuksien puuttumiseen he näkevät asemansa vuokratyöntekijänä käyttäjäyrityksessä. Osa vuokratyöntekijöistä myös kokee, ettei heillä ole tarvetta kehittää työtään ja näkevät vuokratyöpaikan väliaikaisena. fi
dc.description.abstract Changes in work and agency work in itself have brought new challenges to working life and to the way that work is organised. Previous studies have shown that agency worker is in a difficult and confusing position in between the staff leasing company and the company that rents the agency worker. It has been suggested that agency workers often have less rights than permanent workers in the same company. Previous studies have shown reliable results when workers are given the opportunity to participate to the work development done at their work place. This type of involvement strategy has had a positive impact to general working and to coping at work. The aim of this master’s thesis is to examine how agency workers experience work development and do they feel like they have opportunities to participate in work development at their workplace. Eight agency workers from Helsinki Metropolitan area were interviewed. The agency workers were partly found through an advertisement in social media, and after that snowball sampling was used. All the agency workers were studying besides their work at the time of the interviews. Some of them had been working as an agency worker only few months and some for several years. They worked in different fields, for example as a shop assistant and a warehouse worker. The data was collected using theme interview. The analysis of the data was conducted using phenomenographic approach. Agency workers feel that the concrete changes in work place are important parts of their work development. In addition to that they feel they could do more and take on bigger responsibilities. The experience of agency workers is that they don’t have many opportunities to influence to work development in their work place. The biggest reason for the lack of opportunities is seen to be their position as an agency worker. Also, some agency workers feel that they don’t even have the need to develop their work and they see their position in agency work as temporary. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject vuokratyö fi
dc.subject työn kehittäminen fi
dc.subject fenomenografia fi
dc.title Vuokratyöntekijöiden kokemuksia oman työn kehittämisestä käyttäjäyrityksessä fi
dc.title.alternative Agency workers’ experiences of work development possibilities en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201809123127

Files in this item

Files Size Format View
Palmen_Hanna_pro_gradu_2018.pdf 944.7Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record