"Koska eihän ne asiat oo mitä ne on, vaan miltä ne kuulostaa ja miltä ne näyttää." : Vuorovaikutuksen merkitys työn mielekkyydelle

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123126
Title: "Koska eihän ne asiat oo mitä ne on, vaan miltä ne kuulostaa ja miltä ne näyttää." : Vuorovaikutuksen merkitys työn mielekkyydelle
Author: Kangasniemi, Marju
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123126
http://hdl.handle.net/10138/277575
Thesis level: master's thesis
Abstract: Työn muutoksen myötä myös johtamisen ja esimiestyön toimintatavat muokkaantuvat. Vapaiden työskentelytapojen ja liikkuvan työn lisääntyessä vuorovaikutuksen merkitys kasvaa esimiestyössä. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tutkia, miten esimiehen ja työntekijän välistä vuorovaikutusta rakennetaan. Tämän lisäksi tarkoitus oli selvittää, miten tämä vuorovaikutussuhde tekee työntekijän työnteosta mielekkäämpää. Esimiehen ja työntekijän välistä vuorovaikutusta on tarkasteltu paljon esimiehen näkökulmasta. Tämä tutkielma keskittyy näkemykseen joka ottaa työntekijöiden käsitykset mukaan tarkasteluun. Työhyvinvoinnin teorioista hyödynnän positiivista käsitteistöä ja tarkastelen, miten työhyvinvointia voidaan parantaa, uhkien tarkastelun sijaan. Tutkielmani aineiston hankin teemahaastatteluiden avulla. Haastattelin viittä työntekijää samasta yrityksestä, jossa jokainen työskenteli eri tehtävissä. Tutkielmani on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Aineistoa lähdin analysoimaan diskursiivisella otteella ja pyrin löytämään aineistostani diskursiivisia variaatioita. Tämä tutkielman perusteella esimiehen ja työntekijän välinen toimiva vuorovaikutus sisälsi tiettyjä piirteitä, kuten avoimuus ja tasavertaisuus. Toimivassa vuorovaikutuksessa rakennettiin luottamusta ja vuorovaikutus muotoutui aina ainutlaatuisessa suhteessa. Myös yrityksen käytännöt ja ohjeet vaikuttavat esimiehen ja työntekijän väliseen vuorovaikutukseen. Tutkielmani perusteella esimiehen ja työntekijän välinen toimiva vuorovaikutus teki työntekijän työnteosta mielekkäämpää. Se teki ympäristöstä viihtyisämmän ja helpotti työntekoa. Toimiva vuorovaikutus korosti työn merkityksellisyyttä ja loi vaikuttamisen mahdollisuuksia työntekijälle. Työn merkityksellisyys ja omat vaikuttamisen mahdollisuudet nähdään nykypäivänä yhä tärkeämpinä työelämässä, kuten myös toimiva vuorovaikutus ja työyhteisötaidot.As a result of the change in work, management and supervisory practices are also being modified. As the free working methods and mobile work grow more, the importance of interaction increases in supervisory work. The purpose of this master's thesis was to explore how to build interaction between supervisor and employee. In addition, the purpose was to find out how this interaction makes the employee's work more pleasant. The interaction between supervisor and employee has been much discussed from a supervisor's point of view. This thesis focuses on a broader view and takes employee's perceptions into consideration. From the theories of wellbeing at work I use positive aspect and look at how wellbeing at work can be improved instead of examining threats. My thesis is based on the material from theme interviews. I interviewed five employees from the same company, each of whom worked in different positions. My research is a qualitative research. I started to interpret the material with discursive aspect and tried to find discursive variations in my material. This study showed that functional interaction between the supervisor and the employee contained certain features, such as transparency and equality. Functional interaction between supervisor and employee builds trust, and interaction was always shaped in a unique relationship. Corporate practices and instructions also affect the interaction between supervisor and employee. Based on my research, the functional interaction between the supervisor and the employee made the employee's work more pleasant. It made the environment more comfortable and made it easier to work. Functional interaction emphasized the meaningfulness of work and created opportunities for employees to influence. The meaningfulness of work and the possibilities to influence are seen more important in working life today, as well as functional interaction and work community skills.
Subject: vuorovaikutus
työhyvinvointi
työn mielekkyys
diskurssianalyysi
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record