Verkkopohjainen musiikinopiskelu : kyselytutkimus Rockway-verkkopohjaisen musiikkikoulun opiskelijoille

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123153
Title: Verkkopohjainen musiikinopiskelu : kyselytutkimus Rockway-verkkopohjaisen musiikkikoulun opiskelijoille
Alternative title: Online Music Learning : Survey for the students of web-based music school Rockway
Author: Brooks, Elina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123153
http://hdl.handle.net/10138/277580
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää Rockway-oppimisympäristön avulla musiikkia opiskeleville tehdyn kyselyn kautta, miten verkkopohjainen konsepti toimii musiikin opiskelussa, jota on perinteisesti ohjattu kontaktiopetuksessa ja jossa suoralla palautteella, eriytetyillä tehtävillä ja suoritusten korjauksella on ollut keskeinen asema oppimisprosessis-sa. Tutkielman teoreettisen taustan muodostavat oppimisympäristöjen, sulautuvan oppimi-sen ja aikuisdidaktisen lähestymistavan teoriat ja tutkimukset. Viime vuosina on luotu paljon verkkopohjaista opiskelu- ja opetusmateriaalia. Esimerkiksi Youtuben välityksellä monet yksittäisten taitojen opetusvideot ovat tulleet jokaisen saatavil-le. Tämän kaltaisten medioiden lisäksi on alkanut syntyä kokonaisia verkkopohjaisia musii-kinopiskelun oppimisympäristöjä. Tässä tutkielmassa olen tarkastellut niistä yhtä, kotimaista Rockwaytä. Tutkimustehtävänä on ollut selvittää, opiskelijoiden kokemuksia verkko-opetuksen sisällöistä, käyttökokemuksista ja laadusta. Lisäksi tutkimustehtävänä on ollut selvittää, miten Rockwayn verkko-oppimisympäristö toimii osana sulautuvaa oppimista, jos-sa tietoa on saatavissa koko ajan monilta kanavilta, tai miten verkko-oppiminen toimii koko-naan itsenäisen musiikin oppimisen muotona. Menetelmät. Tutkimusaineisto on hankittu verkkopohjaisella e-lomakekyselyllä, joka on lä-hetettiin Rockway-oppimisympäristön käyttäjille kesällä 2017 ja sulkeutui maaliskuussa 2018. E-lomakepohjaiseen verkkokyselyyn vastasi yhteensä 75 Rockway-palvelun käyttä-jää. Tutkimusaineistoa on analysoitu pääosin kuvailevan määrällisesti frekvenssi- ja pro-senttitaulukoin ja kuvioin. Laadullista otetta tutkimukseen tuo kyselyn avoimien vastausten laadullisen sisällönanalyysin kautta saadut tulokset. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulokset ovat rohkaisevia verkkopohjaisen musiikin-opiskelun kehittämisen näkökulmasta. Tutkimukseen osallistuneet vastaajat olivat kokeile-miinsa palveluihin suhteellisen tyytyväisiä. He kokivat kehittyneensä instrumenttien hallinta-taidoissaan ja saaneensa avaimia oman soiton arviointiin. Rockway-palvelun käyttö koettiin helpoksi. Osa vastaajista kuitenkin painotti, ettei verkkopohjainen opiskelu voi koskaan täy-sin korvata opettajan kontaktiohjausta. Tämä haastaa kehittämään lisää vuorovaikutteisuut-ta musiikin verkko-oppimisympäristöön sekä sulautuvia oppimisympäristöjä, joissa verkko-oppimista voidaan sulauttaa kontaktiopetustilanteisiin.The objective of this thesis (study) is to find out if a web-based learning concept is effective in a subject matter that is traditionally taught in contact where the core of the learning pro-cess has been direct feedback, individual homework, and correcting student performance. The theoretical background of this survey/study is based on the theories and studies of learning environments, blended learning, and adult pedagogy. In recent years a lot of web-based studying and teaching materials have been created, for example YouTube has many educational videos for specific skills that are available for all. Alongside these kind of medias, entire music education learning environments are starting to emerge. In this study I have examined one of them, a Finnish web-based music school, Rockway. The goal has been to survey what sort of experiences students have had involv-ing the teaching material, user friendliness, and the quality of teaching. The second subject of this study has been finding out how the Rockway web-based learning environment works as part of the blended learning, where information can be acquired through many different channels, or how it works as a sole form of independent music studies. Methods: The research material has been gathered through a web-based e-form, which was sent to users of Rockway.fi in the summer 2017, and the survey ended in March 2018. Alto-gether, 75 Rockway-users answered the e-survey. The research material has been ana-lyzed mainly with descriptively quantitative frequency charts, which the open-ended answer descriptions reinforce. Results and conclusions: The results of the study are encouraging from the view of the web-based music studies development. The students were relatively satisfied with the web-learning service. They felt that they had improved in their instrument skills, and they had received assessment tools for evaluating their own musical skills. The Rockway service was user-friendly. However, a portion of the students emphasized that the web-based in-struction can never fully replace the contact teaching. There is a demand for developing the web-based learning platform that offers more interactive and blended learning environ-ments, where the web-based learning can be blended into contact situations.
Subject: verkkopohjainen oppimisympäristö
sulautuva oppiminen
musiikin verkko-opiskelu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record