Opettajuuden ontologinen dynamiikka : Empiirinen tarkastelu inhimilisen ja tiedollisen ulottuvuuden tasapainosta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123140
Title: Opettajuuden ontologinen dynamiikka : Empiirinen tarkastelu inhimilisen ja tiedollisen ulottuvuuden tasapainosta
Author: Linnanmäki, Nea
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123140
http://hdl.handle.net/10138/277581
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Koulumaailmassa on viime aikoina entistä enemmän korostunut opetuksen vuorovaikut-teinen puoli. Samalla tiedollinen puoli jatkaa olemassaoloaan, mutta tiedollisen ja vuorovaikuttei-sen puolen yhteensovittamista opettajan työn näkökulmasta ei ole nostettu keskusteluun. Edelleen on puutteellista ymmärrystä siitä, miten nämä kaksi ulottuvuutta yhdistyvät käytännössä opettajan työssä. Tässä työssä pureudutaan opettajuuden tiedollisen ja vuorovaikutteisen puolen keskinäiseen vuoropuheluun ja tutkimuksen tavoitteena oli löytää keinoja siihen, kuinka opettajat voivat tasa-painoilla opettajuuden tietosisällöllisen ja inhimillisen ulottuvuuden välillä. Tutkimuksen viiteke-hys rakentuu Malisen (2003) opettajuuden teoriasta, joka tarjoaa välineitä tarkasteluun teoreettises-ti, mutta jota ei ole vielä empiirisesti tutkittu. Lisäksi viitekehyksessä asetan opettajuuden eri ulot-tuvuuksien tarkastelun myös dialektiikan kontekstiin, minkä avulla syvennän käsitteellistä ymmär-rystä opettajuuden tiedollisen ja vuorovaikutteisen puolen vuoropuhelusta. Menetelmät. Tutkimus on laadullinen ja sen aineisto kerättiin teemahaastatteluilla. Tutkimuskohteena oli viisi luokanopettajaa, joilla kaikilla oli erilainen opettajatyökokemus ja he olivat eri ikäryhmistä. He olivat kaikki eri vaiheissa työuraansa ja työskentelivät eri kouluissa. Haastattelut litteroitiin ja analysoitiin sisällönanalyysin menetelmää sekä Malisen (2003) opettajuuden teoriaa hyödyntäen. Haastatteluissa kartoitettiin opettajien omia kokemuksia heidän ammattiroolistaan. Tutkimuksen analyysi oli teoreettisesti orientoitunut empiirinen analyysi, jonka puitteissa hyödynnettiin sekä aineistolähtöistä että teorialähtöistä analyysitapaa. Tulokset ja johtopäätökset. Tulokset tarjoavat empiirisen mallinnuksen siitä, miten Malisen (2003) teorian mukaiset episteeminen ja eksistentiaalinen ulottuvuus ilmenevät luokanopettajan konteks-tissa aineiston valossa. Lisäksi tulokset tarjoavat teoreettisen mallinnuksen, joka kehittää epistee-misen ja eksistentiaalisen teoreettista jäsennystä eteenpäin Malisen (2003) teorian pohjalta. Nämä tulokset tarjoavat konkreettisia apuvälineitä käytännön kentälle sekä siihen, miten havaita ja tun-nistaa opettajan työn keskeisen dynamiikan ilmenemistä että siihen, miten opettajat pystyvät halli-tusti tasapainoilemaan opettajuuden ulottuvuuksien välillä. Toisaalta tulokset myös tarjoavat kas-vatustieteen teoreettiselle tutkimuskentälle opettajuudenteorian kehittelyä. Samalla kun tulokset mallintavat ja jäsentävät miten episteeminen ja eksistentiaalinen dynamiikka opettajan työssä to-teutuu, niin ne antavat myös tärkeitä käsitteellisiä välineitä hahmottaan opettajan eettistä ulottu-vuutta, jonka tunnistaminen on tärkeää niin opettajille kuin opettajiksi koulutettaville.Aims. Recently, the interactional side of teaching has been emphasized in the school environment. At the same time, the aspect of knowledge continues to exist. Combining the dimension of knowledge and the dimension of humane presence, from the point of view of teaching, has not been the topic of the recent discussion in the field of pedagogy. There is still unclarity how these two dimensions merge in practice in teaching. The focus of this research is the dialogue between the dimension of knowledge and the interactional dimension of being a teacher. The aim of this re-search was to find ways how teachers can balance between these dimensions. The framework of this study builds upon a theory of a teacher profession by Malinen (2003) which provides tools for theoretical scrutinizing. There does not exist any further empirical research utilizing on Malinen’s (2003) theory. In the framework of this research, I place the scrutinizing the different dimensions of being a teacher into the context of dialectic. This way I deepen the conceptual understanding of the dialogue between the teacher dimensions. Methods. This research is a qualitative research and the data has been collected with theme inter-views. The subjects of the study were five class teachers who all had different work experience in education and they were from different age groups. All the subjects were in different phases of their careers and they worked in different schools. The interviews were transcribed and analyzed using content analysis and Malinen’s (2003) theory. The interviews focused on the teachers’ own exper-iments of their professional role. The analysis of this research was a theoretically oriented empirical analysis that used both data-driven analysis and theory-driven analysis. Results and conclusions. The results offer an empirical model of how Malinen’s (2003) theory’s epistemic and existential dimensions manifest in the context of class teacher’s work. Furthermore, the results provide a theoretical model which develops further the theoretical parse of epistemic and existential aspects on the basis of Malinen’s (2003) theory. These results provide concrete tools for teachers to use in practice and how teachers can balance between the different aspects of being a teacher. On the other hand, the results also offer an improvement on the theory a teacher profession in the theoretical research field of pedagogy. The results display and classifies empirically how epistemic and existential dynamics play out in teacher’s profession.
Subject: opettajuus
dialektiikka
eksistentiaalisuus
epistemologia
auktoriteetti
läsnäolo
Discipline: Kasvatuspsykologia
Educational Psychology
Pedagogiska psykologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record