Virtuaalivoimaa : virtuaaliyhteisö käsityöharrastajan voimauttajana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123134
Title: Virtuaalivoimaa : virtuaaliyhteisö käsityöharrastajan voimauttajana
Author: Airaksinen, Anni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123134
http://hdl.handle.net/10138/277582
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Voimaantuminen näkyy hyvänä itsetuntona ja kykynä asettaa itselleen päämääriä ja myös saavuttaa niitä. Siihen liittyy myös optimistinen tulevaisuudenkuva ja usko unelmiin. Voimaantuminen on henkilökohtainen prosessi, mutta siihen voidaan vaikuttaa hienovaraisilla ratkaisuilla. Siitonen (1999) on kehittänyt voimaantumisteorian, jossa voimaantumista jäsentävät päämäärät, kykyuskomukset, kontekstiuskomukset ja emootiot sekä näiden sisäiset suhteet. Käsillä tekeminen, omien tavoitteiden asettelu, pätevyyden tunne onnistumisen kautta ja toisten palaute ovat merkittäviä mielihyvän lähteitä ja edistävät myös ihmisenä kasvua sekä voimaantumista. Tänä päivänä iso osa ihmisten kanssakäynnistä tapahtuu sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa virtuaaliyhteisöissä. Myös käsityöharrastus on löytänyt paikkansa virtuaaliyhteisöistä. Tämän tutkimuksen avulla pyrittiin ymmärtämään ja tulkitsemaan voimaantumista mahdollistavia tekijöitä käsityöharrastajien virtuaaliryhmissä. Tätä tutkittiin virtuaalikäsityöryhmään osallistujien kertomien kokemusten kautta. Lisäksi tutkittiin osallistujien käsityöharrastukselle antamien merkitysten kautta sitä, millaisia voimaannuttavia tekijöitä käsityöharrastukseen ylipäätään liitetään Aineistoa kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, joka jaettiin Facebookin virtuaaliryhmässä nimeltä ”Käsityön ystävien vinkkipankki”. Kyselylomake sisälsi ohjeet vastaamiseen, taustatietokysymyksiä, kolme avointa kysymystä, apukysymyksiä sekä vapaan sanan mahdollisuuden. Vastauksia tuli yhteensä 120, joista analysoitiin harkinnanvaraisella näytteellä 89. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä ja analyysin tukena käytettiin Atlas.ti- ohjelmaa. Aineistoa peilattiin Siitosen (1999) voimaantumisteoriaan. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että virtuaaliyhteisön on mahdollista tukea osallistujien voimaantumista ja, että käsityöharrastukseen liitetään voimaannuttavia merkityksiä. Osallistujien kohdalla tärkeimmiksi voimaantumista mahdollistaviksi tekijöiksi osoittautuivat onnistumisen kokemukset, tavoitteiden asettaminen, minäkuvan kehitys positiivisen palautteen kautta ja taitojen kehittyminen sekä käsityöharrastuksen mielenterveyttä tukevat tekijät. Käsityövirtuaaliryhmissä voimaannuttavia tekijöitä olivat yhteisöllisyys, kannustus ja positiivinen palaute sekä yhteiset kokemukset ja elämykset, jotka muovaavat ilmapiiriä lämpimäksi ja turvalliseksi. Yhteisöllisyyden rakentumista tukivat myös yhteiset säännöt ja rajat.The important aspects of empowerment are good self-esteem and an ability to set goals for oneself. These are related to an optimistic view of the future and faith in one’s dreams. Empowerment is an individual process, but it can be supported by subtle solutions. Siitonen (1999) has developed a theory of empowerment which is classified into four sub-processes which are goals, capacity beliefs, context beliefs, and emotions. Doing things by hand, setting goals, feeling competent by succeeding, and getting positive feedback from others, are significant sources of satisfaction and they also support personal growth and empowerment. Today a lot of social interaction happens in social media and in virtual communities. Craft as a hobby has also found it’s place in virtual communities. The aim of this study was to understand and interprete empowerment through individuals experiences about hobby craft in virtual communities. Qualitative data was collected using electronic form during spring 2018. The form was shared through craft-themed Facebook-group called “Käsityön ystävien vinkkipankki”. The form included instructions about how to answer, backround questions, three open questions, supporting questions, and a possibility to share thoughts about the subject. The data was collected from 120 respondents and it was analyzed from 89 respondents with discretionary sample. The data was analyzed by content analysis and using Atlas.ti. –program. Data were compared to the empowerment theory by Siitonen (1999). The conclusion of this stydy is that crafts virtual communities have possibilities to empower individuals and crafts as a hobby have many meanings that support one’s empowerment process. For individual, the most important factors were feeling of success, setting goals, development of self-image by positive feedback ja development of one’s skills, as well as the meanings of craft as hobby that support mental health. In craft-themed virtual communities the most important factors for making empowerment possible for individual were sense of community, abetment, and positive feedback, as well as shared experiences that create sense of warm and safe atmosphere. Repondents also metioned that shared rules and boundaries were importat in creating a sense of community.
Subject: käsityöharrastus
virtuaaliyhteisö
voimaantuminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record