Osallistava ja terveellinen ruokakasvatus osana kouluruokailun ja välipalatarjoilun kehittämistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123129
Title: Osallistava ja terveellinen ruokakasvatus osana kouluruokailun ja välipalatarjoilun kehittämistä
Alternative title: Participation and healthy food education as part of the development of school meal
Author: Hakala, Silja
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123129
http://hdl.handle.net/10138/277586
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Abstract: Kouluruokailulla ja koulussa tarjottavilla välipaloilla voi olla suuri merkitys nuorten ruokakäyttäytymiseen, osallisuuteen ja ruokatajun muodostumiseen. Aiempien tutkimusten mukaan suomalaisten koululaisten ateriarytmi on muuttunut epäsäännölliseksi ja kasvisten, marjojen ja hedelmien käyttö on liian vähäistä verrattuna ravitsemussuosituksiin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on nostaa esille oppilaiden tuomia ideoita kouluruokailun ja välipalatarjoilun kehittämiseksi terveellisyyden kontekstissa. Tutkimuksessa tarkastellaan oppilaiden ravitsemustottumuksia sekä osallisuutta koulussa. Tutkimus on toteutettu Nuorten akatemian Oma valinta -hankkeen (2015–2017) kanssa yhteistyössä. Tutkimus on luonteeltaan pääosin laadullinen, mutta siinä raportoidaan myös osin määrällisiä tuloksia. Analyysin kohteena on kaksi aineistoa: sähköinen kysely ja oppilaita osallistava idealaboratorio. Verkko-kyselyyn osallistui oppilaita kymmenestä koulusta eri puolilta Suomea (N = 1555) ja idealaboratorioihin oppilaita (N = 305) kuudesta eri koulusta. Analyysimenetelmänä käytetään taulukointia ja teemoittelua. Verkkokyselyn määrällistä aineistoa havainnoidaan laadullisesti. Idealaboratorion analyysin apuna hyödynnetään FAMM-mallia (The Five Aspects Meal Model), jota on aikaisemmin käytetty ravintolakokemuksen kokonaisvaltaisessa arvioinnissa. (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006) Tutkimustulosten perusteella oppilaat olivat aiemmin osallistuneet heikosti erityisesti kouluruokailujärjestelyihin. Tulokset osoittivat myös, että suurin osa oppilaista halusi kehittää koko-naisvaltaisesti kouluruokailua ja välipalatarjoilua ottaen huomioon terveellisen ravitsemuksen näkökulman. Oppilaiden vastauksissa toistuivat vahvasti varsinkin hedelmien ja kasvisruokien lisääminen lounaalle ja välipalalle. Kehitysideat olivat linjassa Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuositusten kanssa. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2017).School meals and snacks at school can play a significant role of young person’s food behavior, participation and developing food sense. According to previous studies, the diet of Finnish schoolchildren has become irregular and the use of vegetables, berries and fruits is underrepresented in comparison to the recommendations. The purpose of this research is to highlight the ideas that pupils bring about to develop school meals and snacks. The study ex-amines pupils' nutritional habits and participation in school. The research was carried out in co-operation with the Youth Academy's Own Selection -project (2015–2017). The nature of this study is qualitative research, but the material also reveals elements of quantitative research. The research material consists of two sources of research. The first material was an electronic survey and second material was collected from idea laboratories. The methods of the analyses are cross tabulation and type casting. There were ten schools in the research material from different parts of Finland. A total of 1555 pupils had responded to the online survey. The idea laboratory was a participatory model for the students of the project. A total of 305 pupils from six different schools participated in the idea laboratory. The reliability of the research is strengthened through mixed strategies. The FAMM model (The Five Aspects Meal Model), was used to help analyze the second material. The FAMM model is commonly used for comprehensive assessment of restaurant experience and is suitable for analyzing a variety of food services. (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006) Based on the results of the research, the pupils had previously poorly participated in school meal’s arrangements in particular. The results also reflected how most of the students wanted to develop school meals and school snacks, taking into account the perspective of healthy nutrition. The pupils especially wanted to add fruits and vegetable dishes to school. According to interviewees, the results were in line with the new Recommendations for school meals. (Eating and learning together, National Nutrition Council).
Subject: kouluruokailu
ruokakasvatus
osallisuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record