''Onks pakko liikata?'' : Juniorikoripalloilijoiden liikuntamotivaatioon ja viihtymiseen vaikuttavat tekijät koulun liikuntatunneilla ja urheiluseurassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123154
Title: ''Onks pakko liikata?'' : Juniorikoripalloilijoiden liikuntamotivaatioon ja viihtymiseen vaikuttavat tekijät koulun liikuntatunneilla ja urheiluseurassa
Author: Tuomaala, Anna-Sofia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123154
http://hdl.handle.net/10138/277587
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää juniorikoripalloilijoiden kokemuksia liikuntamoti- vaatiosta ja viihtymisestä koululiikunnassa ja urheiluseurassa. Lisäksi tämän tutkimuksen tehtävänä oli saada selville, mitkä tekijät vaikuttivat juniorikoripalloilijoiden liikuntamotivaatioon ja viihtymiseen koululiikunnassa ja urheiluseurassa. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että liikuntamotivaatioon vaikuttavat koululiikunnassa ja vapaa-ajan liikunnassa koettu pätevyys, koettu autonomia sekä sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Myös minä- ja tehtäväsuuntautuneella motivaatioilmastolla on vaikutusta lasten liikuntamotivaation kehittymisessä. Tutkimuksessa tarkastelen juniorikoripalloilijoiden henkilökohtaisia kokemuksia ja käsityksiä heidän liikuntamotivaatioonsa ja viihtymiseensä vaikuttavista tekijöistä kahdessa eri liikuntakontekstissa. Tämä tutkimus oli laadullinen tutkimus. Tutkimuksen aineisto koostui kuuden 12 – 13 - vuotiaiden juniorikoripalloilijan teemahaastatteluista. Kaikki haastateltavat olivat samasta joukkueesta Etelä-Suomesta. Teemahaastattelun teemat valittiin aikaisemmasta tutkimuskirjallisuudesta ja haastattelun runko oli rakennettu aikaisemman tutkimustiedon perusteella. Tutkimuksessa käytettiin fenomenografista tutkimusotetta ja aineisto analysoitiin hyödyntäen fenomenografista aineiston analysointitapaa. Tutkimusten tulosten mukaan kaikki juniorikoripalloilijat eivät kokeneet motivaatiotaan ja viihtymistään erityisen hyväksi koululiikunnassa. Kaikilla juniorikoripalloilijoilla oli korkeampi motivaatio ja viihtyminen urheiluseuran harjoituksissa. Liikuntamotivaatioon ja viihtymiseen vaikuttavat tekijät koululiikunnassa ja urheiluseuran harjoituksissa olivat: yksilön ulkopuoliset tekijät, kilpailuun ja sosiaaliseen vertailuun liittyvät tekijät, yksilön sisäiset tekijät ja sosiaalisten suhteiden merkitys ryhmän toiminnalle.The aim of this study was to investigate junior basketball players motivation and enjoyment in physical education and in sport. In addition, the point of this study was to compare factors that affected junior basketball players motivation and enjoyment in physical education and in sport. Previous studies have shown that autonomy, competence and social-relatedness have had a positive effect on motivation. Also ego-orientation and task-orientation have had an effect on development of motivation. Previous studies also shown that especially enjoyment and competence have a big positive effect on children’s motivation. The participants in this study were 6 and they were 12 – 13 -year-old basketball players and they represent one club in Southern Finland. The data were collected by using semi-structured interview. The interviews were analysed by using phenomenography research approach. Conclusions in this study was that junior basketball players motivation and enjoyment was better in basketball practice than in physical education. On the basis of the results I came to the conclusion that external factors, competition and social comparison, social factors and an internal factors affected to junior basketball players motivation and enjoyment. The findings indicate that teachers and coaches should support student’s autonomy and social relatedness in physical education.
Subject: liikuntamotivaatio
viihtyminen
koululiikunta
urheiluseura
junioriurheilu
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record