Teacher interventions in students’ joint work in a novel design and making environment

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123150
Title: Teacher interventions in students’ joint work in a novel design and making environment
Author: Olkinuora, Helmi-Riikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123150
http://hdl.handle.net/10138/277588
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Koulujen oppimisympäristöt muuttuvat jatkuvasti oppijalähtöisemmiksi, mikä vaikuttaa sekä oppilaiden että opettajien rooleihin. Tällä hetkellä tiedetään vähän, kuinka opettajat tukevat oppilaita uusissa, oppilaslähtöisissä oppimisympäristöissä. Tämän tutkielman tavoite on analysoida opettajien interventioita oppilaiden yhteiseen työskentelyyn uudessa, digitaalisessa maker-oppimisympäristössä. Tutkielmassa tarkasteltiin, missä tilanteissa opettajan tekivät intervention oppilaiden yhteiseen työskentelyyn. Sitten analysoitiin, mitä interventiostrategioita opettajat käyttivät tehdessään intervention. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että opettajainterventiot voivat tukea yhteistoiminnallista ongelmanratkaisua ja kehittää oppilaiden ajattelutaitoja (Hofmann & Mercer, 2016; Ding, Li, Piccolo & Kulm, 2007). Maker-pedagogiikka taas edistää oppilaiden luovia ongelmanratkaisutaitoja (Bevan et al., 2016) ja mahdollistaa jaetun asiantuntijuuden kehittymisen. (Stevens et al., 2016). Aineisto kerättiin videoimalla tutkittavan koulun oppitunteja syksyllä 2016. Koulu oli juuri ottanut käyttöön uuden digitaalisen maker-oppimisympäristön (FUSE-Studion). Oppitunneille osallistuivat 9–12-vuotiaat oppilaat. Aineisto koostui 85 tunnista videomateriaalia. Aineiston analysoinnissa käytettiin Jordan ja Hendersonin (1995) interaktioanalyysia. Opettajien käyttämät interventiostrategiat analysoitiin mallintamalla ne Hofmannin ja Mercerin tutkimuksen (2016) mukaisesti. Tutkimustulokset osoittavat, että opettajainterventioita oppilaiden yhteiseen työskentelyyn esiintyi monissa eri tilanteissa. Yhteensä 55 interventioepisodia luokiteltiin viiteen kategoriaan: (1) haastetehtäviin liittyvät, (2) kurinpidolliset, (3) työskentelyvälineisiin liittyvät, (4) teknologiaan liittyvät ja (5) motivaatioon liittyvät interventiot. Interventioita aloittivat sekä opettajat että oppilaat. Haastetehtäviin, työskentelyvälineisiin ja teknologiaan liittyvät interventiot olivat enimmäkseen oppilaiden aloittamia, kurinpidolliset taas enimmäkseen opettajien aloittamia. Kaikki motivaatioon liittyvät interventiot olivat opettajien aloittamia. Kahdeksaa interventioepisodia analysoitiin tarkemmin, jotta pystyttiin tarkastelemaan opettajien käyttämiä interventiostrategioita. Strategiat muodostettiin Hofmann ja Mercerin (2016) tutkimuksen pohjalta seuraavasti: (1) auktoritatiiviset, (2) aloitteelliset ja (3) jatkuvaan vuorovaikutukseen pyrkivät strategiat. Kaikista kolmesta strategiasta löydettiin esimerkkejä, mutta mikään interventioepisodeista ei täyttänyt tunnusmerkkejä yksinomaan jatkuvaan vuorovaikutukseen pyrkivästä strategiasta. Auktoritatiiviset strategiat olivat yleisiä kurinpidollisissa interventioissa sekä silloin, kun oppilaita ohjeistettiin uuden tehtävän tekemisessä alusta loppuun. Aloitteelliset strategiat, joita jatkuvaan vuorovaikutukseen pyrkivät strategiat tukivat, vaikuttivat edistävän oppilaiden välistä yhteistyötä ja yhteistoiminnallista ongelmanratkaisua. Opettajainterventiot vaikuttavat olevan tehokas tapa tukea oppilaiden keskinäistä ja jaettua asiantuntijuutta uusissa, digitaalisissa oppilaslähtöisissä oppimisympäristöissä, kunhan opettaja käyttää sopivia interventiostrategioita oppimisympäristön tavoitteiden mukaisesti.Learning environments in schools are changing into a more learner-centered direction, which changes the roles of both students and teachers. Currently there is not much knowledge about how teachers support students in novel, student-driven learning environments. The aim of this study is to analyze teacher interventions in students’ joint work in a novel digital design and making environment. This study examined which kind of situations caused teachers to intervene in students’ joint work and which intervention strategies teachers use when intervening. Previous research suggests that teacher interventions can support joint problem solving and improve students’ thinking skills (Hofmann & Mercer, 2016; Ding, Li, Piccolo & Kulm, 2007). Maker education in turn promotes students’ creative problem-solving (Bevan et al., 2016) and enables the growth of relative expertise that refers to students developing expertise relative to each other through social participation (Stevens et al., 2016). The data were collected by videoing lessons in a primary school, which had introduced a new design and making environment (called the FUSE Studio) in the fall of 2016. The lessons were held for 9 to 12-year-old students. The data consisted of 85 hours of video material. The video data were analyzed by using the techniques of Jordan and Henderson’s (1995) interaction analysis. The intervention strategies of the analyzed teacher interventions were modelled after Hofmann and Mercer’s research (2016). The results indicated that teacher interventions in students’ joint work occurred in response to many different situations. A total of 55 intervention episodes were classified into five categories: (1) STEAM-challenge related, (2) disciplinary, (3) material related, (4) technology related, and (5) motivation related interventions. Interventions were initiated by both teachers and students. While STEAM-challenge, material, and technology related interventions were mostly student initiated, disciplinary related interventions were mostly teacher initiated. Motivation related interventions were entirely initiated by teachers. Eight of the intervention episodes were analyzed further to examine the intervention strategies that the teachers were using. The strategies were modelled after Hofmann and Mercer’s study (2016) and included: (1) authoritative, (2) initiating, and (3) continuing interactive strategies. Examples of all strategies were found however none of the teachers used purely features of continuing interactive strategies when intervening. Authoritative strategies were found in disciplinary interventions and when guiding students through a new task. Initiating strategies supported by continuing interactive strategies appeared to promote peer collaboration and joint problem solving between students. Teacher interventions seem to be an effective way of supporting relative expertise within novel, student-driven learning environments as long as the teacher is able to use the appropriate intervention strategies according to the objectives of the learning environments.
Subject: teacher interventions
intervention strategies
maker education
digital design and making environments
joint problem-solving
relative expertise


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Olkinuora_Helmi-Riikka_Pro_gradu_2018.pdf 1.214Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record