Joustava perusopetus Keski-Uudenmaan kunnissa : nykytila ja tulevaisuuden näkymät

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123123
Title: Joustava perusopetus Keski-Uudenmaan kunnissa : nykytila ja tulevaisuuden näkymät
Alternative title: Flexible basic education in the municipalities of Central Uusimaa : the current state and prospects for the future
Author: Räty, Virpi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123123
http://hdl.handle.net/10138/277589
Thesis level: master's thesis
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää joustavan perusopetuksen (JOPO®) tavoitteita, menetelmiä ja vaikuttavuutta. Tutkimuksessa tarkastellaan JOPO®-toimintaa ja sen toteutuksen välisiä eroja KUUMA-kunnissa, sekä vertaillaan toimintaa alkuperäiseen JOPO®-hankkeeseen. Näiden lisäksi tutkimuksessa tuodaan esiin JOPO®-luokkien henkilökunnan, rehtoreiden ja sivistystoimen korkeimpien virkamiesten näkemyksiä JOPO®-luokkien tulevaisuudesta, sekä uuden opetussuunnitelman vaikutuksesta joustavaan perusopetuksen toteuttamiseen. Tutkimus toteutettiin seitsemässä kymmenestä pääkaupunkiseutua ympäröivästä KUUMA-kunnasta Keski-Uudellamaalla. Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla yhdeksää JOPO®-luokan työparia, jonka lisäksi sähköpostikyselyyn vastasi kolme JOPO®-koulujen rehtoria ja neljä sivistystoimen johtavaa virkamiestä. Tutkimuksessa käytettiin laadullista menetelmää, joka perustuu sekä teoriaan että aineistoon, joka kerättiin ensisijaisesti strukturoidulla haastattelulla. JOPO®-toiminta KUUMA-kunnissa ei eronnut suuresti alkuperäisestä, hieman yli kymmenen vuotta sitten aloitetusta JOPO®-hankkeesta. Suurimmat erot KUUMA-kuntien välillä tutkimuksessa ovat JOPO®-luokille valittavien oppilaiden vuosiluokka eli valitaanko vain yhdeksäsluokkalaisia vai myös kahdeksasluokkalaisia, opettajan työparin koulutustausta ja se, kuinka paljon on mahdollista hyödyntää koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä. Luokkakohtaisia eroja tutkimuksessa ilmenee muun muassa opettajajohtoisuudessa, erilaisissa oppimiseen liittyvissä käytänteissä sekä työssäoppimisen määrässä. Haastateltavat olivat melko yksimielisiä siitä, että JOPO®-luokkia pitäisi olla KUUMA-kunnissa enemmän ja joustava perusopetus pitäisi aloittaa kaikissa KUUMA-kunnissa jo kahdeksannelta luokalta. Haastatteluissa tuli esiin, että JOPO®-luokat ovat toteuttaneet uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta jo pitkään, ja ovat olleet siinä edelläkävijöitä. Myös rehtorit ja sivistystoimen ylimmät virkamiehet olivat sitä mieltä, ettei uusi opetussuunnitelma tuo muutoksia JOPO®-toimintaan. Tutkimuksessa haastateltavat kertoivat, että KUUMA-kuntien JOPO®-luokat ovat omalta osaltaan mahdollistamassa oppilaiden peruskoulun päättötodistuksen saamista sekä toiselle asteelle siirtymistä. Merkityksellisyys tuli erityisen hyvin esiin yhdessä haastattelussa: "Ei ole ollut koskaan sellaista oppilasta, joka ei olisi hyötynyt JOPO®-luokasta."The subject of this study is flexible basic education, also known by the acronym JOPO®. Purpose is this study is to explain methods, principles and impacts of JOPO®. This study tries also find out differences between KUUMA-municipalities and how original JOPO® venture is currently used in each area. Included are insights from employees of JOPO® classes, school principals and high-level officials in education, on the future of JOPO® classes and how JOPO® fit into the new curricu-lum. The study was conducted in seven of the ten KUUMA-municipalities that surround the Greater Hel-sinki area. A total of nine pairs of JOPO® employees were interviewed for the study. The study also includes an email questionnaire that was answered by three principals of JOPO® schools and four high level officials in education. Research material was based to qualitative method which means that both theory and structured practice was in scope. The operation of the JOPO® classes in the KUUMA-municipalities did not differ remarkable from the original JOPO® venture, started more than ten years ago. The largest differences in operation be-tween the municipalities studied were whether eighth-graders were chosen as well as ninth-graders, what kind of educational background the teacher’s working partner had and how many opportunities the schools had to take advantage of learning environments outside the school itself. Differences between classes appear in general teaching practices, the participation level of the teachers and the amount of on-the-job learning. The most common outcome was that there should be more JOPO® classes, as well as flexible basic education should begin at the eighth-grade level in all the KUUMA-municipalities. The interviews re-vealed that the JOPO® classes had been ahead of their time in being in alignment with the new cur-riculum. The principals and the education officials also agreed that the new curriculum does not bring changes to the operation of the JOPO® classes. The people interviewed in the study explained that the JOPO® classes of the KUUMA-municipalities played a major role in enabling students to achieve graduation and move onto the secondary educa-tion stage. The importance of the system was especially well explained by one interviewee: “There has never been such a student who did not benefit from attending a JOPO® class.”
Subject: joustava perusopetus
syrjäytyminen
KUUMA-kunnat
yksilöllinen ja työpaikka oppiminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record