Aktiiviset vaikuttajaoppilaat oppilaskuntatoiminnassa : Mitkä tekijät saavat lapset innostumaan vaikuttamisesta?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123141
Title: Aktiiviset vaikuttajaoppilaat oppilaskuntatoiminnassa : Mitkä tekijät saavat lapset innostumaan vaikuttamisesta?
Author: Alatalo, Niko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123141
http://hdl.handle.net/10138/277590
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, mikä motivoi lapsia ja nuoria mukaan vaikuttamistoimin-taan. Tutkimuksessa haastateltiin suurehkon helsinkiläisen yhtenäiskoulun oppilaskunnan ydinryhmän jäseniä ja heidän opettajaansa. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka haastateltavien oppilaiden osallisuus toteutuu. Tutkimuksessa selvitettiin myös haastateltavien motivoitumista vaikuttamistoimintaan koulussa. Nuorten kiinnostuksen puute yhteisten asioiden hoitoon on herättänyt paljon keskustelua. Myös tutkimusta passiivisista nuorista on jo olemassa. Sen sijaan aktiivisia vaikuttajanuoria on tutkittu yllättävän vähän. Suomalaisnuorilla olisi tutkimusten mukaan hyvät tiedolliset valmiudet, mutta he suhtautuvat vaikuttamiseen passiivisesti. Lapsille ja nuorille näyttäisi tarjoutuvan melko hyvin erilaisia vaikuttamisen paikkoja, kuten oppilaskunnat ja nuorisovaltuustot, mutta harva lapsi ja nuori omaa halua osallistua niiden toimintaan. Tämä tutkimus selvitti, mikä on motivoinut oppilaskunta-aktiiveja hakeutumaan vaikuttamistoiminnan piiriin. Tutkimusaineisto kerättiin sekä viideltä oppilaskuntatoimintaan motivoituneelta yhtenäisen peruskoulun oppilaalta että toimintaa ohjaavalta luokanopettajalta. Teemahaastatteluissa oli kaksi eri haastattelurunkoa, joista toinen oli suunnattu oppilaille ja toinen opettajalle. Kaikki haastattelut litteroitiin. Aineistoa tulkittiin sisällönanalyysin keinoja hyödyntävän luokittelun pohjalta. Haastateltavat oppilaat olivat osa niin sanottua oppilaskunnan hallituksen ydinryhmää, joten kaikki heistä olivat oletusarvoltaan aktiivisia ja kiinnostuneita vaikuttami-sesta. Tämä kävi ilmi myös haastatteluista. Oppilaskunnan hallituksen ydinryhmän osallisuus toteutui haastattelujen perusteella hyvin. Osallisuuden kasvaessa vastuunoton ja toiminnan edustuksellisuuden merkitys korostui. Ydinryhmän kaltainen malli toi toimintaan jatkuvuutta, mutta samalla se soti demokratian ideaa vastaan. Haastatteluista selvisi, että oppilaat kokivat vaikuttamisen tärkeänä. Oppilaita innosti toimintaan mukaan muun muassa siellä opittavat taidot, yhteisen hyödyn tuottaminen, toiminnan tuottama arvostus ja tiedon saaminen. Toiminnassa tulee panostaa enemmän tiedottamiseen, minkä kautta on mahdollista vähentää toiminnasta vallitsevia harhaluuloja. Toiminnassa on tärkeää ottaa huomioon oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet ja sen tulee tarjota onnistumisen kokemuksia vaikuttamistoiminnasta.A goal of this study was to find out what motivates children and youth to take part on participation activities. Interviews of this study based on active members of school council and a supervising teacher from fairly large comprehensive school in Helsinki. The goal of this study was to find out how participation of active members comes true and interviewees motivation on participation actions in school. Lack of motivation on participation around youth and children are widely known and there’s also some research about passive youth. However, there are quite few studies about active youth and children on participation context. According to studies Finnish youth have great resources about how to participate and influence but most of them react passive on participation. It seems that there are many different places to practice participation for example school and youth councils but only few children want to take part of an action. This study explained what has motivated active school council’s members to take a part on influencing actions. Research material was collected by interviewing five highly motivated pupils from elementary and junior high school and the school council’s supervising teacher. The interviews were transcribed and content were analyzed with classification of different themes which were decoded and interpret findings. The pupils were part of a highly motivated group of the school council so hypothesis was that they would be active and interested about participation which was certified by the interviews. The group of motivated pupils on school council seemed to have high participation levels. When the participation level rises it comes with responsibility and a representing nature of the action emphasizes. The highly motivated group operating gave stability for projects and for the whole operations but at the same it took piece of the idea of democracy with it. The interviews revealed that pupils experience influencing on participation actions important. The pupils felt generating common good, appreciation of others and an access to information motivates them to take an action. The significance of being a part of school council was explained by learning new skills as well. An effort on information makes it possible to cut misconceptions around the operations. The school council should take notice of pupils’ point of interests and offer them positive experience on influence actions.
Subject: vaikuttaminen
osallisuus
oppilaskunta


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Alatalo_Niko_Pro_gradu_2018.pdf 869.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record