Viidesluokkalaisten TVT-osaamista selittävien tekijöiden tarkastelua

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Paavola, Liisa
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201809123151
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/277593
dc.description.abstract Tavoitteet. Tämän tutkimuksen päätavoite on tarkastella, ovatko oppilaiden päättelytaidot tai itsearvioitu yleinen minäpystyvyys yhteydessä TVT-taitoihin ja tabletin käytön koettuun hyödyllisyyteen. Lisäksi tarkasteltiin sukupuolen roolia kyseisten muuttujien välisissä yhteyksissä. Tutkimuksen tavoitteena on myös etsiä selittäviä tekijöitä TVT-taidoille ja tabletinkäyttötaidolle. Vaikka internet ja teknologiset laitteet ovat nykyään saatavilla yli puolella maailman väestöstä, esimerkiksi internetin käyttötaidot saavat aikaan digitaalista epätasa-arvoa. Tästä voi seurata jopa teknologiayhteiskunnasta syrjäytymistä, johon liittyvät myös termit digitaalinen kuilu ja digitaalinen epätasa-arvo. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan TVT-osaamista selittäviä tekijöitä eli niitä tekijöitä, jotka mahdollisesti ovat yhteydessä digitaaliseen epätasa-arvoistumiseen. Menetelmät. Tähän tutkimukseen osallistui 554 viidennen luokan oppilasta, joista 290 oli tyttöjä ja 264 poikia. Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella keväällä 2017 Vantaan digitaalisen oppimisen seurantatutkimuksen tekijöiden toimesta. Valittujen muuttujien välisiä yhteyksiä käsittelevien tutkimuskysymysten analyysit tehtiin korrelaatiotestillä. Regressioanalyysin avulla puolestaan tarkasteltiin selittäjämuuttujia ja selitysastetta TVT-taidoille ja tabletinkäyttötaidolle. Tulokset ja johtopäätökset. Tämän tutkimuksen mukaan päättelytaidot eivät olleet yhteydessä TVT-taitoihin eivätkä tabletista koettuun hyödyllisyyteen. Minäpystyvyys oli yhteydessä ainoastaan tabletinkäyttöaidon kanssa ja jatkotarkastelut osoittivat, että yhteys minäpystyvyyden ja tabletinkäyttötaidon välillä esiintyi ainoastaan pojilla. Päättelytaidot eivät olleet yhteydessä myöskään tabletista koetun hyödyn kanssa. Minäpystyvyys oli erityisesti pojilla yhteydessä tabletista koetun hyödyllisyyden kanssa. Tämän tutkimuksen aineiston perusteella TVT-taitoja selitti parhaiten TVT-taitoihin saatu opetus. Tabletinkäyttötaitoa selitti parhaiten TVT-osaaminen. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan ajatella, että digitaalista kahtiajakautumista voidaan parhaiten ehkäistä opettamalla TVT-taitoja. fi
dc.description.abstract Goals. The main object of this study is to examine if the reasoning skills or self-evaluated self-efficacy are in association with to ICT skills and tablet usage skills and examine the role of the sex in these processes. Furthermore, the goal of this study is to find the explanatory factors to the ICT skills and the tablet usage skills. Even if more than half of the population of the world have access to the Internet, for example, the usage skill of the Internet can cause digital inequ-ality. This can lead even to exclusion from technology society. This study looks at factors that explain ICT skills. These factors may be in the connection to digital inequality. Methods. 554 fifth grade students participated in this study: 290 girls and 264 boys. The mate-rial of the stydy was gathered using an electronic questionnaire by the authors of the follow-up study of digital learning of Vantaa in spring 2017. The correlation test was used to analyze re-search questions concerning the connections between selected variables. The regression ana-lysis was used to examine explanatory factors and explanation degree for ICT skills and the usage skill of tablet. Results and conclusion. Based on this study, the reasoning skills were not in the connection to ICT skills and perceived benefit of tablet usage. Self-efficacy was only weakly in the connecti-on to usage skills of the tablet. This connection existed only for boys. Reasoning skills were not in the connection to perceived benefit of tablet usage. Self-efficacy was in the connection to perceived benefit of tablet usage especially for boys. Based on this study, ICT skills were best explained by the teaching of ICT skills. Based on the results of this study, it can be assumed that digital divide can best be prevented by teaching ICT skills. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Viidesluokkalaisten TVT-osaamista selittävien tekijöiden tarkastelua fi
dc.title.alternative Examining the factors which explain the ICT skills of Fifth Grader´s en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201809123151

Files in this item

Files Size Format View
Paavola_Liisa_Pro_gradu_2018.pdf 1.064Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record