Suomi says welcome – mutta kenelle? : Moderni hallinta pakolaisia ja turvapaikanhakijoita koskevissa sanomalehtijutuissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810243394
Title: Suomi says welcome – mutta kenelle? : Moderni hallinta pakolaisia ja turvapaikanhakijoita koskevissa sanomalehtijutuissa
Author: Rissanen, Mari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810243394
http://hdl.handle.net/10138/277595
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman tavoitteena on analysoida pakolaisia ja turvapaikanhakijoita koskevaa keskustelua Helsingin Sanomien ja Lapin Kansan syyskuun 2015 sanomalehdissä. Pakolaisia ja turvapaikanhakijoita saapui syksyllä 2015 Suomeen enemmän kuin koskaan aiemmin, mikä näkyi sanomalehtien sivuilla vakioaiheena läpi syksyn. Sanomalehdissä toistui ”pakolaiskriisiksi” nimetty ilmiö, jota ei kuitenkaan määritelty missään tarkemmin, mikä herätti kiinnostuksen tutkia käsitteen käytön taustoja ja tavoitteita. Ilmiön monitulkintaisuus ja siinä piilevät valtasuhteet ohjasivat diskursiiviseen lähestymistapaan. Tutkielma pohjaa foucault’laiseen hallinnan analytiikkaan, joka tarkastelee moderneille yhteiskunnille ominaista tapaa hahmottaa todellisuus hallinnan tematiikkaan kietoutuen. Hallinta sisältää rationaliteetteja, eli hallinnan taustalla olevia ajatusjärjestelmiä, sekä tekniikoita, jotka ovat hallinnan toimintaa käytäntöön asettavia välineitä. Hallinnan kohdistuessa ensisijaisesti väestöön hallinnan tutkimus tarjoaa mielenkiintoisen viitekehyksen pakolaisista ja turvapaikanhakijoista käytyyn keskusteluun heidän määrittyessään paradoksaalisesti väestön ulkopuolelle mutta saapuessaan maan rajojen sisäpuolelle. Tutkimusaineistona toimivat Helsingin Sanomien ja Lapin Kansan syyskuun 2015 sanomalehdet. Tutkimuskysymykset tarkastelevat hallinnan rationaliteettien ja tekniikoiden toimintaa pakolaisia ja turvapaikanhakijoita koskevissa sanomalehtijutuissa. Tutkimustuloksista käy ilmi, että hallinta toimii sanomalehdissä uusliberalistisen rationaliteetin kautta, jonka mukaisesti pakolaisia ja turvapaikanhakijoita tarkastellaan heidän taloudelliseen tuottavuuteensa peilaten. Hallinnan tekniikat puolestaan tuottavat pakolaiset ja turvapaikanhakijat ongelmiksi, jotka rakentuvat hallitsemattomuus-, kriisi- ja lukumäärädiskursseista, minkä lisäksi viranomaisten toteuttama valvonta ja haltuunotto määrittyi omaksi viranomaisdiskurssikseen. Tutkielma osoittaa, miten uusliberalistinen diskurssi tuottaa pakolaisista ja turvapaikanhakijoista yhteiskunnallisia taakkoja, joiden hallitsemiseksi on toteutettava erilaisia toimenpiteitä.The aim of the thesis is to analyze the discussion on refugees and asylum seekers in the newspapers of Helsingin Sanomat and Lapin Kansa in September 2015. The rising amount of refugees and asylum seekers coming to Finland formed a constant topic in the newspapers troughout the fall. Newspapers referred repeatedly to a phenomenon called ”refugee crisis” but this consept was not defined in any detail. This attracted interest in exploring the background and goals of using the concept. The ambiguity and power relations of the phenomenon led to analyze it with a discursive approach. This thesis is based on a theory of foucauldian analytics of government that examine the typical way for modern societies to perceive reality and its phenomena through the theme of governance. The governance includes different rationalities, i.e. thought-systems underlying governance, as well as techniques that are the tools to put the governance into action. Governance focuses on the population, and hence governance analytics provide an interesting theoretical framework for the news coverage of refugees and asylum seekers, who are paradoxically defined outside the population but still arrive within the boundaries of the country. The research material is the newspapers of Helsingin Sanomat and Lapin Kansa in September 2015. The research questions examine the governance rationalities and technologies of governance in the newspapers on refugees and asylum seekers. The research results show that governance operates in newspapers through a neo-liberal rationality, in which refugees and asylum seekers are perceived in terms of their economic productivity. The governance techniques, in turn, produce refugees and asylum seekers as problems with discourses of uncontrollability, crisis and numerical definition. Besides this, surveillance and takeover by the authorities forms it’s own technique of governance. The thesis shows how neo-liberal discourse produces refugees and asylum seekers to be social burdens who need to be governed with different techniques.
Subject: Hallinta
pakolaiset
turvapaikanhakijat
diskurssianalyysi
sanomalehdet
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record