Koettu työn imu ja sen yhteys työn voimavara- ja vaatimustekijöihin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810243399
Title: Koettu työn imu ja sen yhteys työn voimavara- ja vaatimustekijöihin
Author: Mäntysaari, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810243399
http://hdl.handle.net/10138/277597
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet: Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää työn imuun vaikuttavia tekijöitä suuryrityksen myyntiyksikössä. Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, minkä verran työn imua koetaan, mitkä tekijät lisäävät työn imun tuntemuksia ja mitkä puolestaan heikentävät niitä. Työn imu luo työhyvinvointia, joka vaikuttaa mm. tuottavuuden parantumiseen, työhön sitoutumiseen ja asiakastyytyväisyyteen. Menetelmät: Työn imun tutkimuksessa käytettiin Schaufelin ja kumppanien 2002 luomaa työn imun UWES – mittaria (Utrecht Work Engagement Scale). Työn voimavara- ja vaatimustekijöitä mitattiin tutkimuksen tekijän itse luomaa mittaria hyödyntäen. Tutkimus toteutettiin toukokuussa 2017 kvantitatiivisena strukturoituna lomakekyselynä. Tutkimukseen vastasi yhteensä 81 kohdeyksikön työntekijää 317 työntekijästä. Aineisto kerättiin e-lomakkeella ja analysoitiin SPSS- tilasto-ohjelmalla. Aineiston analysoinnissa käyettiin faktorianalyysia, Spearmanin korrelaatiokerrointa, regressioanalyysiä ja Mann Whitney U sekä Kruskall-Waalisin testiä. Tulokset ja johtopäätökset: Yrityksen työntekijöiden kokema työn imu oli keskitasoa. Työn imua koettiin yhtäläisesti sukupuolesta tai työtehtävistä riippumatta. Työn voimavara- ja vaatimustekijöitä kuvaavista muuttujista muodostettiin kolme faktoria, jotka olivat yhteydessä työn imun kokemiseen. Työn imuun vaikuttavia tekijöitä olivat hyvä esimiestyö ja johtaminen, työtehtävien selkeä roolitus sekä omien kyvykkyyksien hyödyntäminen ja kehittäminen työssä. Tilastollisesti merkitsevin asia työn imun kokemisen kannalta oli mahdollisuus kehittää ja käyttää sekä hyödyntää omia tietoja ja taitoja omassa työssä. Tämä oli myös aihealue, johon kannattaa keskittyä lisätäkseen työn imun kokemusta. Kyvykkyyksien kehittämismahdollisuuksia voisi lisätä mm. työssä oppimisen eri muotoja lisäämällä tai perinteisiä koulutusmahdollisuuksia tarjoamalla. Kyvykkyyden kokemista voisi kasvattaa ottamalla työntekijät enemmän mukaan toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun sekä positiivista palautetta antamalla.Objectives: The aim of this study was to clarify, if the employees of the target company experience work engagement. The study also aimed to understand the contributing factors such as job resources and demands related to engagement experiences. One aim for this study was to find out what increased or decreased work engagement. Work engagement is meaningful because it improves employees work well-being, work performance and customer satisfaction. Methods: The study applied the Utrecht Work Engagement Scale (UWES, 2002) to sales unit of large company. Job resources ja demands were studied with an instrument made by the author of this study. The study was conducted in May 2017 by structured quantitative questionnaire. The sample consisted of 81 participants of 317 employees. The data was analyzed by using the SPSS statistical program. Analyses methods were factor analysis, Spearman correlation, regression analysis and Kruskall Wallis and Mann Whitney tests. Results and Conclusions: The results showed that the level of experienced work engagement among the participants was on average level. The experienced level of work engagement was not related to gender or work tasks. Three factors of work resources and work demands related to work engagement were found in the study. Three factors were related to managerial competence, well set work assignments and goals and make use of work competencies and opportunity to improve work competencies. The most essential job resource was to make use of own work competence and to improve it. That is also what target company should take into account when planning new improvements. There are different kind of ways to improve felt work competencies like learning at work or learning by education.
Subject: Työn imu
työhyvinvointi
voimavarat
vaatimukset
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record