Yliopisto-opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittyminen kandidaattiopinnoissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810243395
Title: Yliopisto-opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittyminen kandidaattiopinnoissa
Author: Sairanen, Maiju
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810243395
http://hdl.handle.net/10138/277598
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, millaisia työelämävalmiuksia yliopisto-opiskelijat olivat käsityksensä mukaan oppineet kandidaattiopintojen aikana. Työelämävalmiuksilla tarkoitetaan oman alan opintojen yhteydessä opittuja taitoja ja valmiuksia, joita voidaan soveltaa monissa erilaisissa konteksteissa ja tehtävissä. Aikaisemmat tutkimustulokset osoittavat, että korkeakouluopinnot tukevat joidenkin työelämävalmiuksien kehittymistä, mutta eivät välttämättä vastaa kaikkiin nykypäivän työelämän tarpeisiin. Tutkielman toisena tavoitteena oli selvittää, millaisten oppimiskokemuksien opiskelijat kokivat vaikuttaneen merkittävästi heidän työelämävalmiuksiensa kehittymiseen kandidaattiopintojen aikana. Tutkielmassa siis selvitetään, millaiset opetusmetodit tukisivat opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittymistä kandidaattiopintojen aikana. Aikaisemmissa tutkimuksissa opiskelijoiden työelämävalmiuksien on nähty kehittyvän erityisesti sellaisen opetuksen myötä, joka perustuu kokemukselliseen oppimiseen. Menetelmät. Tutkielma perustuu narratiiviseen tutkimusotteeseen, ja sen aineisto kerättiin haastattelemalla kuutta Aalto-yliopiston opiskelijaa, jotka olivat suorittaneet kandidaattivaiheen Aaltonaut-sivuainekokonaisuuden Design Factorylla. Haastattelut olivat kerronnallisia haastatteluja, ja niissä sovellettiin yhden kysymyksen tekniikkaa. Tutkielman analyysimenetelmänä käytettiin sekä narratiivista että narratiivien analyysia. Tulokset ja johtopäätökset. Opiskelijat oppivat käsityksensä mukaan kandidaattiopintojen aikana erityisesti sosiaalisiin ja viestintätaitoihin liittyviä työelämävalmiuksia, kuten tiimityö-, kommunikointi- ja esiintymistaitoja. Opiskelijat olivat kokeneet oppineensa kandidaattiopintojen aikana myös yrittäjämäistä asennetta, innovatiivisuutta, oman oppimisen reflektointia sekä tietoisuutta ja itsevarmuutta omista kyvyistä. Tutkielman tuloksien mukaan kandidaattiopintojen perus- ja aineopintokurssit kehittivät opiskelijoiden kokemuksien mukaan heidän työelämävalmiuksiaan yksipuolisesti. Nämä opinnot kehittivät opiskelijoiden kertomuksien mukaan pääasiassa heidän tiimityötaitoja sekä tiedonhakuun ja tieteellisen tutkimuksen tekemiseen liittyviä taitoja. Tutkielman tuloksien mukaan työelämävalmiuksien kehittymistä kandidaattiopinnoissa tukikin opiskelijoiden kokemuksien mukaan erityisesti omakohtaiseen kokemukseen perustuvat oppimiskokemukset, joita tarjosivat heidän opinnoissaan pääasiassa Aaltonaut-sivuaineopinnot.Objectives. The aim of this study was to examine what kind of working life skills students had learned during their Bachelor’s level studies according to their own experiences. Working life skills are skills and abilities, which are applicable in a range of contexts and tasks and are learned while completing disciplinary content studies. According to previous studies university studies contribute to the development of students’ working life skills to some extent but they do not necessarily provide all the skills required at the labour market. The second purpose of this study was to examine what kind of learning experiences had supported the development of the students working life skills during their Bachelor’s level studies according to their own experiences. In previous studies students’ working life skills have developed especially in the instruction/courses emphasizing experiential learning. Methods. The study is based on narrative research methods and the data were collected by utilising the narrative interviews from six students at Aalto University. The interviewed students had completed Aaltonaut minor program at Aalto Design Factory during their Bachelor’s level studies. A one-question interview technique was applied in the interviews. The interviews were analysed with narrative analysis and analysis of narrative. Results and conclusions. Students reported that during their Bachelor’s level studies, they had learned working life skills related especially to social and communication skills. These skills were, for example, teamwork, oral communication and presentation skills. Students perceived that they had also learned working life skills, such as entrepreneurial mindset and innovative thinking, as well as the ability to reflect on their own learning and knowledge and confidence about their own expertise. According to the findings of this study, students experienced that basic and major studies in their Bachelor’s degrees developed their working life skills narrowly. These studies contributed mainly to their working life skills related to teamwork, information retrieval and scientific research. The students perceived that their working life skills developed especially through the learning experiences, which were based on concrete experiences. In the Bachelor’s level studies, these kind of learning experiences were mainly offered by the Aaltonaut minor programme.
Subject: yliopisto-opiskelijat
työelämävalmiudet
kokemuksellinen oppiminen
integratiivinen pedagogiikka
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record