Lapsiperheiden arjen tukeminen : selvitys Marttojen kotitalousneuvonnan saamasta asiakaspalautteesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810243404
Title: Lapsiperheiden arjen tukeminen : selvitys Marttojen kotitalousneuvonnan saamasta asiakaspalautteesta
Alternative title: Supporting the everyday life of the families with children : a review of customer feedback from the Martha Organization`s household counceling
Author: Rannisto, Riina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810243404
http://hdl.handle.net/10138/277603
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Abstract: Lapsiperheiden arki on muuttunut paljon viimeisten vuosikymmenien aikana. Haasteita perhei-den arkeen tuovat muun muassa kiireisyys, työn epävarmuus, toimeentulo-ongelmat, yksinäi-syys ja tuen puute. Osa vanhemmista kokee arjesta selviämisen ja arkirutiinien läpiviemisen ylivoimaiseksi. Perheiden arki on hyvin monimuotoista ja arjen hallinta edellyttää erilaisten ko-titaloustaitojen hallintaa. Marttaliitto on toiminut lapsiperheiden parissa monien vuosien ajan ja pyrkinyt muun muassa Lapsiperheiden arjen tukeminen -toiminnalla edistämään kotien ja per-heiden hyvinvointia järjestämällä luentoja, kursseja ja kotikäyntejä. Näiden eri toimintamuoto-jen tavoitteena on kotitalousneuvonnan avulla tukea perheiden arjen hallintaa. Tämän tutki-muksen tarkoituksena on tarkastella Marttaliiton Lapsiperheiden arjen tukeminen- toimintaa ja sen vaikutusta perheiden arkeen analysoimalla vuosina 2015 ja 2016 kerättyjä asiakaspalauttei-ta sekä antaa kehittämisideoita toiminnan suunnitteluun. Lisäksi pyrin tarkastelemaan, miten eri arjen hallinnan ulottuvuudet ja kotitaloustaidot ilmenevät asiakaspalautteissa. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineistona oli Marttaliiton keräämät asiakaspalautteet Lapsiperheiden arjen tukeminen -hankkeen vuosilta 2015-2016. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysia luokittelua käyttäen. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että Lapsiperheiden arjen tukeminen -hankkeeseen osallistu-neet olivat erittäin tyytyväisiä Marttaliiton toimintaan. Erityisesti Ruokaseikkailu alkaa! -kurssit ja neuvonnalliset kotikäynnit koettiin hyödyllisenä lapsiperheiden arjen kannalta. Osallistujat arvioivat kurssien ja kotikäyntien vaikuttavan perheiden arjessa eniten ruokatottumuksiin, vah-vistamalla luottamusta omaan osaamiseen sekä auttamalla arjen sujumista käytännössä. Toi-mintaan osallistuneiden arjen hallinta näyttäisi tämän tutkimuksen valossa ulottuvan lähinnä tai-tavan arjen hallinnan tasolle, jota kuvasti perheiden toiminnan päämäärä ja pyrkimys koko ko-titalouden hyvinvointiin ja arjen sujumiseen. Kotitaloustaidoista asiakaspalautteissa korostuivat selvästi käytännöntyötaidot sekä tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelytaidot.The everyday life of the families with children has changed a lot within past decades. Busy lifestyle, uncertainty of employment, financial problems, loneliness and lack of support add challenges to the everyday life. Some of the parents experience the routines and coping with everyday life overwhelming. Everyday life of the families is very complex and it requires complex household skills. The Martha Organization has been supporting families with children several years and is aiming to advance the wellbeing of homes and families for example with Supporting the everyday life of the families with children- program, which includes lectures, courses and home visits. The work aims to support the everyday life of the families by house-hold counseling. The purpose of this study is to examine The Martha Organization's Supporting the everyday life of the families with children-plan and its influence on the everyday life of the families by analyzing customer feedback collected and to give ideas on improving the plan. In addition the aim is to examine how the different dimensions of everyday life and household skills emerge from the customer feedback. The study is a qualitative research. The material is the customer feedback collected by The Martha Organization in years 2015 and 2016. The used analyzing method was content analysis through classification. The results of the study indicate that the people who participated in the Supporting the every-day life of the families-plan were very satisfied with the work of the The Martha Organization. Especially The food adventure begins! -courses and counseling home visits were experi-enced useful for improving the everyday life by the families. The participants felt that the courses and the home visits affected most the eating habits by reinforcing one's trust to one's capabilities and helping the flow of the everyday life in a practical level. The participants' man-agement of the everyday life seemed to reach the competent level, which could bee seen in the purpose of their activities and in the aim to enhance the wellbeing and quality of the everyday life of the whole household. Practical everyday skills and information seeking and processing skills stood out in the household skills area.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Rannisto Riina Pro gradu 2018.pdf 1.027Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record