Kotitalousopettajan käsityksiä opettajan ja oppilaan välisestä vuorovaikutuksesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810243405
Title: Kotitalousopettajan käsityksiä opettajan ja oppilaan välisestä vuorovaikutuksesta
Author: Korpimäki, Henna-Riikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810243405
http://hdl.handle.net/10138/277604
Thesis level: master's thesis
Abstract: Kotitalouden oppiaineessa vuorovaikutus korostuu. Erityisesti siinä painotetaan oppilaiden keskinäisiä vuorovaikutussuhteita. Aiempien tutkimusten mukaan opettajan ja oppilaan välisellä vuorovaikutuksella on merkittäviä vaikutuksia muun muassa oppimiseen, motivaatioon ja kouluun sitoutumiseen. Ilmiönä vuorovaikutus on monimerkityksellinen. Tässä tutkimuksessa selvitettiin kotitalousopettajien käsityksiä opettajan ja oppilaan välisestä vuorovaikutuksesta. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin, millaiset tilanteet olivat vuorovaikutuksellisia ja mitkä tekijät siihen vaikuttivat. Tutkimuksessa pohdittiin myös luokkahuoneen merkitystä opettajan ja oppilaan väliseen vuorovaikutukseen. Tutkimus toteutettiin fenomenografisella tutkimusotteella ja siihen osallistui kuusi pääkaupunkiseudulla työskentelevää naiskotitalousopettajaa. Iältään he olivat 26–55 vuotiaita ja he olivat toimineet kotitalousopettajina 2-30 vuoden ajan. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla opettajia. Haastattelu oli puolistrukturoitu teemahaastattelu. Aineiston analyysissa mukailtiin fenomenografista analyysia. Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus koettiin kahden yksilön vastavuoroisena kohtaamisena, jossa sekä opettajalla että oppilaalla on tärkeä rooli. Opettajat kuvasivat toimintaansa luokassa huolenpitävinä ja välittävinä aikuisina. Oppilaiden rooli opettajien näkemysten mukaan puolestaan korostui aloitteiden tekemisessä ja halukkuudessa olla vuorovaikutuksessa opettajan kanssa. Vuorovaikutustilanteita ilmeni sekä opetustilanteiden aikana että muuna kouluaikana. Kaiken kaikkiaan opettajat kokivat, että vuorovaikutus on jatkuvasti läsnä koko kotitalouden opetuksessa. Luokkahuoneen nähtiin vaikuttavan opettajan ja oppilaan vuorovaikutukseen. Erityisesti luokan avoimuus nähtiin yhteisöllistä vuorovaikutusta edistävänä tekijänä. Opettajat kokivat tärkeäksi mahdollisuuden luoda katsekontaktin jokaiseen oppilaaseen. Valitessaan luokasta mieluisimman paikan, opettajat asettuivat luokassa yleisesti sellaisiin paikkoihin, joissa he olivat oppilaiden keskuudessa ja toiminnan keskiössä. Niissä paikoissa opettajat varmistivat, että työskentely sujuu. Lisäksi se koettiin hetkeksi, jolloin oppilaisiin on mahdollisuus luoda vuorovaikutuksellisia suhteita. Opettajan ja oppilaan vuorovaikutussuhde tuo työlle merkityksen ja sen vuoksi opettajat pitävät tekemästään työstä. Opettajankoulutuksella voidaan edesauttaa opettajien kykyjä kohdata erilaisia oppilaita ja sitä kautta muodostaa oppilaisiin parempia suhteita. Lisäksi koulun ja yhteiskunnan päätöksillä, esimerkiksi ryhmäkokojen suuruudesta, on vaikutuksia opettajan resursseihin luoda vuorovaikutussuhteita.Home economics is a school subject where interaction is emphasized. The subject also emphasizes interaction between students. According to previous studies, the interaction between teacher and student has significant effects on learning, motivation and school engagement. This study investigated home economics teachers’ conceptions of the interaction between the teacher and their pupils. In addition, the study identified interactive situations and the contributing factors. The study also focused on the importance of the physical classroom, and how it affects the teacher-student interaction. This study was carried out as a phenomenographic study. Data were collected by interviewing six home economics teachers. All teachers were women and they were 26 to 55 years old. They had worked as home economics teachers for two to thirty years. Semi-structured theme interviewing method was used when carrying out the interviews. Data analysis is based on phenomenographic approach. The interaction between the teacher and the student was understood as a two-way encounter between two individuals. Teachers felt that both the teacher and the student have an important role in interaction. The teachers had also a role of an adult in the classroom. According to teachers' views, the role of students in interaction was emphasized in making initiatives and how teachers’ attention was received. Interaction situations occurred both during teaching and elsewhere in school. The classroom was seen to affect the interaction between the teacher and the student. According to the teachers, it was important to keep an eye contact with each student. When teachers chose their favorite place in the classroom, it was a spot where they were close to their students. In those moments, the teachers felt that they could create interactive relationships. The interaction between the teacher and the student makes teachers’ work meaningful. It is also the reason, why teachers like to work in schools. Teacher education ought to develop teacher students’ abilities to face different students. In addition, decisions both at school district and national level, such as the size of teaching group, have implications for the teacher's resources to create meaningful interaction.
Subject: Opettajan ja oppilaan vuorovaikutus
opettajan käsitykset
kotitalousopetus
fenomenografia
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record