Koulukäsityön näkymiä : Netnografinen tutkimus käsityön uusimman opetussuunnitelman toteuttamisen käytännöistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810243407
Title: Koulukäsityön näkymiä : Netnografinen tutkimus käsityön uusimman opetussuunnitelman toteuttamisen käytännöistä
Author: Katajala, Sofia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810243407
http://hdl.handle.net/10138/277615
Thesis level: master's thesis
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää uuden käsityön opetussuunnitelman myötä esiin nousseita kysymyksiä. Miten Perusopetuksen opetussuunnitelmaa 2014 sovelletaan käsi-työn opettamiseen ja millaisia haasteita tai mahdollisuuksia se asettaa opettajalle, oppilaalle ja oppimisympäristölle. Millaisia tapoja käyttää käsityön opetussuunnitelmaa opettajat ovat omassa työssään kehitelleet. Pro gradu-tutkielma on jatkoa kandidaatin työlle, missä tutkin käsityönopettajien mielipiteitä koskien silloin vielä tulevaa opetussuunnitelmaa. Tätä tutki-musta siivitti kiivas keskustelu käsityönopetuksen muutoksista ja halusin lähteä selvittämään, miksi opetussuunnitelma aiheuttaa niin paljon mielipiteitä. Tutkimukseni tavoitteena on selvit-tää mitkä asiat tekevät uusimman opetussuunnitelman toteuttamisesta vaikeaa ja mitkä helppoa. Aiempien tutkimusten tuloksissa selvisi, että käsityöympäristö sekä tilat rajoittavat uuden opetussuunnitelman toteuttamista. Tutkimukseeni valikoitui kvalitatiivinen menetelmä sen laadullisen luonteen mukaan. Kohde-ryhmä koostui 165.stä käsityönopettajasta ympäri Suomea. Keräsin aineistoni virtuaaliyhtei-sön keskustelupalstalta, missä käsityönopettajat keskustelivat käsityön opetussuunnitelmasta ja tavoistaan toteuttaa sitä käytännön työssä. Keskustelua keräsin yhden lukuvuoden verran. Lähestymistapani oli netnografinen, aineiston luokittelin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä to-teuttaen sekä Atlas.ti-menetelmäohjelmaa apuna käyttäen. Tuloksissa ilmeni, että käsityön opetussuunnitelmaa 2014 toteutettiin hyvin eri tavoin. Käsityönopettajat olivat eri vaiheissa opetussuunnitelman käyttöönotossa. Osa käsityönopettajista koki suuria haasteita saada opetussuunnitelma toteutumaan käytännön opetuksessa, kun taas toiset käyttivät sitä jo onnistuneesti. Opettajat osoittautuivat hyvin sisukkaiksi, eivätkä he aikoneet helpolla luovuttaa. Opettajat kokivat tarvitsevansa lisää välineitä sekä tukea opetussuunnitelman toteuttamiseen ja pikaista parannusta oppimisympäristöön. Oppilaiden vähäinen mielenkiinto käsityötä kohtaan sekä työn monimutkaistumien kaipaavat nopeaa ratkaisua.The purpose of the study is to find out the issues raised by the new handicraft curriculum. How does the Basic Education Curriculum 2014 apply to the teaching of handicrafts and what challenges or opportunities it set for teaching, learning and learning environments. What kind of ways to use handicraft curriculum have been developed by the teachers in their own work. The master's thesis is a continuation of my bachelor's degree, where I interviewed handicraft teachers and examined their opinions regarding the future curriculum. During the research, there was a strong discussion about changes in handicraft education. I wanted to find out why the curriculum causes such a lot of opinions. The purpose of my research is to find out which things make the most recent curriculum difficult and easy to implement The results of previous studies revealed that the handicraft environment and facilities limit the implementation of the new curriculum. The research is done by a method of qualitativity due to the qualitative nature of the re-search. The target group consisted of 165 handicraft teachers from all over Finland. I collec-ted material from an online community discussion forum where handicraft teachers discus-sed handicraft curriculum and how to implement it in practical work. The debate was one academic year. My approach was netnographic and I classified the material through mate-rial-based content analysis and using the methodology using Atlas.ti. The results showed that the handicrafts Curriculum 2014 was implemented in very different ways. The handicraft teachers were at different stages in the introduction of the curriculum. Some handicraft teachers experienced great challenges to realize a new curriculum in practical teaching while others used it successfully. Handicraft teachers proved to be very hard-working, and they did not plan to surrender easily. Handicraft teachers need tools and support to implement the curriculum, and hope for quick improvement in handicrafts facilities. The pupils' poor interest in handicrafts and the challenges posed by work need a quick solution.
Subject: Opetussuunnitelma
käsityö
haaste
mahdollisuus & oppimisympäristö


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record