Erityisen tuen oppilaiden kokemukset kuuluvuuden tunteesta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Uuksulainen, Anniina
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201810243412
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/277618
dc.description.abstract Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarkastella, millaisia kokemuksia kuuluvuuden tunteesta on oppilailla, joilla on erityisen tuen päätös, heidän peruskouluaan kohtaan. Oppilaat opiskelevat pääosin erillisellä erityisluokalla, sekä integroituneena perusopetuksessa. Aihetta lähestytään seuraavien kysymysten avulla: 1. Kuinka erityisen tuen oppilaiden suhteet koulun aikuisiin ja oppilaisiin, synnyttävät oppilaalle kuuluvuuden tunteen kokemuksia, 2. Mitkä asiat ehkäisevät oppilaiden kuuluvuuden tunteen kokemista, 3. Kuinka koulun ilmapiiri vaikuttaa oppilaiden kouluviihtyvyyteen. Aiempien tutkimusten perusteella erityisen tuen oppilaiden kuuluvuuden tunteen kokemiseen vaikuttavat oppilaan suhde opettajaan, oppilaisiin, sekä oppilaan oman käyttäytymisen säätely (Juvonen 2006). Tutkimuksissa on myös havaittu että, inklusiivinen kouluympäristö vaikuttaa positiivisesti erityisen tuen oppilaiden kuuluvuuden tunteeseen koulua kohtaan. Tämä tutkimus on laadullinen fenomenologinen tutkimus. Tutkimusta varten haastateltiin viittä (N=5) yläkoululaista erityisen tuen oppilasta, heidän kokemuksistaan kuuluvuuden tunteesta. Tutkimuksen aineisto on kerätty puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Aineisto on analysoitu teorialähtöisellä sisällönanalyysilla, joka perustui erityisesti Juvosen (2006) teoriaan kuuluvuuden tunteen synnyttävistä osatekijöistä. Tutkimuksen tuloksissa nousee esille, että kaikki tutkimukseen osallistuneet erityisen tuen oppilaat kokivat kuuluvuuden tunnetta peruskouluaan kohtaan. Tutkimuksen tulokset olivat yhteneväisiä aiempien tutkimusten kanssa siinä, että positiiviset kokemukset koulun opettajista, avustajista sekä oppilaista, olivat luomassa oppilaiden kuuluvuuden tunteen kokemusta. Tulokset viittasivat myös siihen, että tutkimukseen osallistuneiden erityisen tuen oppilaiden koulu oli inklusiivinen, mikä oli yhteneväistä aiempien tutkimusten kanssa siitä, että inklusiivinen kouluilmapiiri vaikuttaa positiivisesti erityisen tuen oppilaiden kuuluvuuden tunteeseen. fi
dc.description.abstract The aim of this master`s thesis was to study which kind of experiences of a sense of belonging, students with special needs have in their school. The students studies take place both within a special education classroom, as well integrated to basic education classrooms. The subject of the study is approached with the next questions: 1. How do student`s relationships to teachers and to students, create experiences of a sense of belonging, 2. Which things prevent the student from experiencing a sense of belonging, 3. How does the school climate influence the student`s satisfaction of being at school. The previous studies show that student`s relationship to their teacher, relationship to other students, and behaviour modification, create experiences which deliver a sense of belonging to students with special needs (Juvonen 2006). Studies have also found that an inclusive school climate, can affect positively to the sense of belonging of students with special needs. This is a qualitative phenomenological research. For this study, five secondary school students with special needs were interviewed on their experiences regarding a sense of belonging. The data was collected by semi-structured theme interviews. The collected data was analysed with theory-based content analysis, which was mainly based on Juvonen`s (2006) theory about a sense of belonging. The results of this study show that all the students with special needs, who participated, experienced a sense of belonging for their school. The results were similar to previous studies which show that the positive experiences of the teachers, assistants and students, created experiences of a sense of belonging to the student with special needs. The results of this study suggest that the school where these five students with special needs study, was inclusive. This is convergent with previous studies, which show that inclusive school climates can affect positively on the sense of belonging of the students with special needs. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Erityisen tuen oppilaat
dc.subject kuuluvuuden tunne
dc.subject inkluusio
dc.subject erityispedagogiikka
dc.title Erityisen tuen oppilaiden kokemukset kuuluvuuden tunteesta fi
dc.title.alternative The experiences of a sense of belonging for students with special needs en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201810243412

Files in this item

Files Size Format View
Uuksulainen_Anniina_Pro_Gradu_2018.pdf 1.576Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record