Kun ote irtoaa : Käsityöminäkuvan muutos fyysisen sairauden tai vamman seurauksena

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810243409
Title: Kun ote irtoaa : Käsityöminäkuvan muutos fyysisen sairauden tai vamman seurauksena
Author: Myrskylä, Nanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810243409
http://hdl.handle.net/10138/277620
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä tutkielmassa tutkin käsityöntekijän minäkuvan muutosta fyysisen sairauden tai vamman seurauksena, sekä käsityön merkityksiä fyysisesti sairaalle tai vammautuneelle käsityöharrastajalle. Käytän tutkimuksessa käsitettä käsityöminäkuva, jolla tarkoitan käsityöntekijän itse itsestään vuorovaikutuksessa rakentamaa kuvaa käsityöntekijänä. Haastattelen neljää henkilöä, joita yhdistää pitkä käsityöharrastustausta, sekä fyysisen sairauden tai vamman seurauksena muuttunut toimintakyky. Muuttunut toimintakyky on muuttanut jokaisen haastateltavan tapaan tehdä käsitöitä, sekä merkityksiä joita he käsitöille antavat. Valitsin haastateltavat tekemäni esikartoituksen pohjalta, jolla pyrin löytämään erilaisia näkökulmia tutkimaani aiheeseen. Haastattelut ovat vapaamuotoisia teemahaastatteluja, joissa haastateltavat saivat aluksi kertoa vapaasti antamastani aiheesta ja jonka jälkeen esitin heille tarkentavia kysymyksiä laatimani kysymyslistan pohjalta. Painotin haastattelussa keskustelevaa otetta ja mahdollisuutta tehdä korjauksia tai lisäyksiä jo sanottuun. Käytin aineistoanalyysissa teemoittelua ja sisällönanalyysiä. Teemoittemalla aineistoa pyrin ensin hahmottamaan kokonaiskuvaa aiheesta ja luokittelemaan sen sisältöä. Sisällönanalyysilla etsin aineistosta yhtymäkohtia, sekä eroavaisuuksia. Tutkimuksen tulokset osoittavat fyysisen sairauden tai vamman muuttavan käsityöntekijän minäkuvaa ja käsityölle annettuja merkityksiä. Konkreettinen muutos, joka johtui toimintakyvyn muutoksista, oli näkyvintä ja sitä seurasi psyykkinen muutos. Psyykkinen muutos kohdistui itsetuntoon käsityöntekijänä, pystyvyyden tunteeseen, sekä arvostuksen muutoksiin. Käsityön merkityksistä fyysisesti sairaalle tai vammautuneelle korostuivat onnistumisen kokemukset, ilmaisulliset ja sosiaaliset merkitykset. Fyysisen sairauden tai vamman kautta oli löytynyt myös uusi, kipuja ja sairauden tunnetta lievittävä, merkitys käsitöille.The purpose of this study is to investigate the change of craftmaker's self-concept after a diagnosis of physical disease or injury, and the meanings of crafts for physically ill or injured long-term craftmakers. In this study I use a term ”craftself-concept” to describe the craftmaker's self-concept of her/himself as a craftmaker. A Craftself-concept is a belief system of her/himself, that includes all the person's knowledge and skills of crafts. The research data consists of thematic interviews of four physically invalid women who all have different kind of backgrounds. All intervieweers have a different diagnosis of physical disease or injury and a long-term craft hobby. A Disease or injury has affected in their ability to function, which have affected, not only their lives, but their ways to do crafts as well. I have analysed the craftself-consept via themes: A change in craftmaking, change in a self-esteem, change in a feeling of capability and valuation. And the meanings of craft via themes: Pain relief, success experiences, expressional and social meanings. By analysing the chance in craftself-consept, there was a few common elements that could be found. In general, physical disease or injury does change a person's craftself-concept and strenghthens the meanings of crafts in their lives. A Physical disease or injury had changed the intervieweers ways to do crafts and it had also increased or decreased craftmaking significantly. It had affected to their self-esteems as craftmakers and their feeling of capability and valuations of crafts in a positive way. The intervieweers had also found a new meaning of making crafts: Pain relief. Craft making relieves the pain and feeling of illness, and it's good for a health in many ways.
Subject: Käsityö
käsityöharrastus
minäkuva
merkitykset
muutos
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record