iPad-laitteet osana alakoulun musiikinopetusta : tapaustutkimus pääkaupunkiseudun alakouluissa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Metsälä, Sarianna
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201811153547
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/277623
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia alakoulun musiikinopettajien tapoja hyödyntää iPad-laitteita osana musiikinopetusta. Aihetta tarkasteltiin suhteessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja siellä ilmeneviin musiikin tavoitteisiin ja sisältöalueisiin. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, miten iPad-laitteet motivoivat oppilaita opettajien näkökulmasta. Tutkimuksen taustalla käytettiin Deci ja Ryanin itsemääräämisteoriaa, jota pidetään 2000-luvun valtavirtateoriana motivaatiotutkimuksessa. Tutkimuksessa oltiin myös kiinnostuneita opettajien valmiuksista käyttää iPad-laitteita. Teoriaosuudessa käsiteltiin motivaation lisäksi laajasti myös mobiilioppimisen käsitettä ja sen ilmenemistä suomalaisessa opetuksessa ja oppimisessa. Tutkimuksessa tarkastellaan iPad-laitteiden mahdollisuuksia alakoulun musiikinopetuksessa ja kerätään erilaisia keinoja mobiiliteknologian hyödyntämiselle opetuksen ja oppimisen tukemisessa. Tutkimuksen tarkoituksena on myös pohtia, miten iPad-laitteilla työskentely soveltuu musiikin oppimiseen. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että mobiililaitteiden avulla on mahdollista eriyttää opetusta ja laajentaa oppimisympäristöjä luokkahuoneen ulkopuolelle. Laitteiden on todettu myös toimivan motivoivana tekijänä kaikenlaisille oppijoille. Tutkimus toteutettiin keväällä 2018 laadullisen tutkimuksen menetelmin, tapaustutkimuksena, haastattelemalla viittä alakoulun musiikinopettajaa pääkaupunkiseudulta. Tutkimukseen osallistuneet opettajat olivat musiikkiluokkien opettajia tai musiikkia opettavia luokanopettajia. Haastattelu toteutettiin teemahaastatteluna, jossa haastattelun teemat pohjautuivat tutkimuskysymyksiin. Tutkimushaastattelut nauhoitettiin ja pidettiin jokaisen opettajan omassa luokassa. Haastattelut kestivät 40–70 minuuttia. Haastattelujen jälkeen kukin aineisto litteroitiin ja koodattiin induktiivisen sisällönanalyysin menetelmin. Tutkimustuloksia tarkasteltiin teoriasidonnaisesti vertaillen niitä aikaisempiin tutkimuksiin ja teorioihin. Tutkimuksessa laitteita hyödynnettiin eniten sävellysten ja muiden luovien tuotosten tekemiseen. Tutkimus antoi viitteitä siitä, että iPad-laitteiden avulla on mahdollista eriyttää musiikin opetusta ja tarjota onnistumisen kokemuksia erityisesti musiikillisesti heikommille oppilaille. Tutkimuksen perusteella iPad-laitteiden käyttö musiikin opetuksessa motivoi kaiken tasoisia oppilaita, kun laitteita käytetään muutaman viikon mittaisina jaksoina. Opettajat hyödyntäisivät laitteita enemmänkin, mutta ongelmana on usein laitteiden huono saatavuus ja erinäiset tietotekniset ongelmat. fi
dc.description.abstract The objective of this research was to study elementary school teachers’ iPad use as part of their music education. Subject was viewed relative to elementary school curriculums fundamentals and musical objectives in content areas within it. Furthermore, it was investigated how iPads motivated students from the teacher’s perspective. Deci and Ryans self-determination theory, which is considered as the mainstream theory in 21st century motivational studies, was used on the background. Research also considered the amount of preparedness teachers have in using iPads. Theory considers, in addition to motivation, widely also the concept of mobile learning and its manifestation in Finnish education and studying. The research considers possibilities of using iPads in elementary school music education and gathers different ways to utilize mobile technology as support to education and studying. Research also contemplates the suitability of using iPads in music education. Prior research has shown that with the help of mobile devices, it is possible to differentiate education and widen the learning environment to outside classroom. Devices have also been stated to act as a motivating factor to all kinds of learners. The research was carried out on spring of 2018 with qualitative methods, as a case study, by interviewing five elementary school music teachers around the Helsinki area. The teachers that took part in this research were either music class teachers, or class teachers teaching music. Interviews were carried out as theme interviews, in which the themes were based on the research questions. Interviews were recorded and held in each teachers’ own classroom. The interviews took from 40 to 70 minutes after which all material was transcribed coded in inductive content analysis’ methods. Findings were scrutinized theory bound, by comparing them to previous researches and theories. Composing and making of other creative output were the main utilizations. The research gave hints that it is possible to differentiate music education and provide positive experiences especially to musically inferior students with iPads. Based on the research, using iPads motivates students of all skill levels, when used in periods of a few weeks. Teachers would utilize the devices even more, but bad availability and different technical problems are often a problem. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title iPad-laitteet osana alakoulun musiikinopetusta : tapaustutkimus pääkaupunkiseudun alakouluissa fi
dc.title.alternative iPad Devices as Part of Elementary School Music Education en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201811153547

Files in this item

Files Size Format View
Metsälä_Sarianna_Pro_gradu_2018.pdf 750.9Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record