Employment does not equal integration : a study from an immigrant perspective

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201811153550
Title: Employment does not equal integration : a study from an immigrant perspective
Alternative title: Sysselsättning är inte lika med integration : en studie ur ett invandrarperspektiv
Author: Samaletdin, Yasmin
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201811153550
http://hdl.handle.net/10138/277624
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Migration is becoming broader and more complex by the day. After the refugee crisis in 2015, the state policies revolving integration were revised in order to better meet the needs of the situation at hand. The revision lead to a strong focus on labour market integration, and consequently a narrower understanding of integration. Previous research shows that employment is the gateway to society, but at the same time it is widely acknowledged that sensing belonging is crucial for well-being, hence also a building block for integration. However, sensing belonging is constantly challenged due to migration. People move to Finland due to very different reasons, and also have different needs, therefore integration needs to be inspected from a broad perspective, taking into account various factors. Questions revolving what the objectives are with integration, and what it means for the individual as well as for the society are predominant when doing research on integration. The aim of this thesis is to place the immigrant in the centre of the discussion, to gain a deeper understanding of what is perceived as meaningful for integration and furthermore to investigate what value employment has within integration for the persons involved. The data was gathered during the spring of 2018, thematic in depth interviews were made with five informants, all of whom are first generation immigrants and have experience of working life in Finland. The results demonstrated that integration is a manifold process, that it was subjective and had a temporal connotation. A unanimous result showed that interactions with society, sensing belonging and employment are central for what is perceived as meaningful for integration. In regards to what the value of employment is within integration, a more shattered result was seen, central experiences were that employment gives financial security, purpose and daily routines. Furthermore, the result showed that perceptions of the value of employment were often loaded with faulty expectations that were not met in real life. The main result showed that employment was not a precondition for integration, neither was employment equal to integration, furthermore a differentiation between being employed and unemployed was far too easy to make, since today a lot of the benefits that a paid job gives can be found in other settings, for example through volunteer work. Despite this, financial security which only derives from a paid job was a precondition for all informants to be able to stay in Finland, and therefore employment was of great value for integration.Migrationen ökar och blir samtidigt också mer komplex. Efter flyktingkrisen år 2015 blev integrationspolitiken uppdaterad för att på ett bättre sätt möta de behov som finns. Förändringen ledde till en stark fokus på arbetsmarknadsintegration och därmed en något snävare syn på integration. Tidigare forsking påvisar att sysselsättning är vägen till att bli en aktiv del av samhället. Samtidigt påvisar också forskning att delaktighet är väsentligt för välmående alltså också en grundläggande del av integration. Delaktigheten utmanas ändå ständigt i och med den ökade migrationen. Människor flyttar till Finland av väldigt olika skäl och med väldigt olika behov, därav borde integration ses på ur ett brett perspektiv. Frågeställningar kring vad integration betyder samt vad målet egentligen är med integration bör vara centrala, då man forskar inom detta fenomenon. Syftet med denna avhandling är att forska i uppfattningar om vad som anses betydelsefullt inom integration samt vidare vilket värde sysselsättning har inom integration, från invandrarens synvinkel. Data har samlats in under våren 2018, genom djupgående tematiska intervjuer med fem första generationens invandrare som alla har någon erfarenhet av arbetslivet i Finland. Resultaten påvisade att integration är en mångfacetterad process, som är subjektiv och har en temporär konnotation. Interaktion med det närliggande samhället, en känsla av delaktighet samt sysselsättning upplevdes som betydelsefullt för integration. I förhållande till vilket värde sysselsättning har för integration sågs ett något mera splittrat resultat. De mest centrala uppfattningarna var att sysselsättning ger ekonomisk trygghet, mening och dagliga rutiner. Vidare upplevde informanterna att syssellsättning ofta innehar felaktiga förväntningar, där verkligheten inte motsvarat de tankar man haft om vad ett arbete kommer att tillföra. Det mest centrala resultatet var att syssellsättning inte är en forutsättning för integration, att flera av infomanterna inte upplevt delaktighet i och med sitt arbete men trots detta upplevde de syssellsättning som oerhört viktigt, eftersom det tillförde ekonomisk trygghet, som I många fall möjliggjorde det för informanten att stanna i Finland.
Subject: Migration
immigration
integration
employment
sensing belonging
Subject (yso): maahanmuutto
kotouttaminen
osallisuus
työllisyys
muuttoliike
migration
invandring
delaktighet
sysselsättning (process)


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Samaletdin_Yasmin_Pro_gradu_2018.pdf 815.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record