“Tästä vain saahaanki kuule mielenkiintosta ilmiöhommaa!” : Ovenavauksia oppilaiden toimijuudelle erityisluokan ilmiöopetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201811153546
Title: “Tästä vain saahaanki kuule mielenkiintosta ilmiöhommaa!” : Ovenavauksia oppilaiden toimijuudelle erityisluokan ilmiöopetuksessa
Author: Muotka, Jenni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201811153546
http://hdl.handle.net/10138/277625
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. 2000-luvulla toimijuus on noussut puheenaiheeksi niin koulua kuin lasten ja eri-tyislasten elämääkin tarkasteltaessa. Toimijuus on nostettu koulutuksen tavoitteeksi myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (OPS). Vaikka toimijuus on ollut paljon esil-lä viime vuosien koulukeskusteluissa, ei käsitteen määritelmä ole yksiselitteinen. Hyvin väl-jästi määriteltynä toimijuus tarkoittaa ihmisen kykyä vaikuttaa elämäänsä ja muuttaa elinolo-suhteita ja käytäntöjä, joihin hän osallistuu (Rainio, 2010). Yksi toimijuus-käsitteen sisäinen dialektinen ristiriita on toimijuuden ja kontrollin välinen tasapaino kasvatussuhteessa. On tär-keää, että tuo tasapaino voidaan löytää, ja antaa mahdollisuuksia toimijuuteen koulun struk-tuurin, sääntöjen ja opetuksen muiden tavoitteiden ristipaineessa. Tässä tutkimuksessa ta-voitteena on etsiä ja eritellä, miten toimijuudelle voidaan rakentaa tilaa ilmentyä ja todentua erityisluokan ilmiöopetuksessa, kun opettaja tietoisesti luo vuorovaikutuksessa ja pedagogi-assaan mahdollisuuksia oppilaiden aktiiviselle osallistumiselle ja vaikuttamiselle (ks. Lippo-nen & Kumpulainen, 2011; ks. Rainio, 2010). Menetelmät. Tutkimusmenetelmä on laadullinen videotutkimus ja analyysimenetelmä on vuo-rovaikutusanalyysi. Tutkimuksen aineisto kerättiin videoimalla erityisluokan ilmiöopetusta. Tutkittavassa luokassa oli kahdeksan oppilasta ja erityisluokanopettaja. Tässä tutkimuksessa analysoitiin 7 h 54 min videonauhaa vuorovaikutusanalyysillä. Analyysissä etsittiin episodeja, joissa täyttyivät toimijuuden mahdollistamisen tunnusmerkit. Episodeja vertailemalla tarkas-teltiin ja spesifioitiin niitä vuorovaikutuksen piirteitä, joilla opettaja mahdollistaa ja tuottaa toi-mijuutta oppilaille. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksessa havaittiin viisi erilaista tapaa, joilla opettaja mah-dollisti oppilaiden toimijuutta. Tavat olivat vastuuttaminen, positiointi, ideoiden ja kontribuuti-oiden tunnistaminen ja tunnustaminen, asiantuntijuuden jakaminen ja asiantuntijuuden siirtä-minen. Tulokset ovat samansuuntaisia kuin mitä Lipponen ja Kumpulainen (2011) ovat kirjoit-taneet yliopisto-opiskelijoiden toimijuuden tukemisesta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, mi-ten tärkeää on mahdollistaa oppilaan opetustapahtumaan osallistuminen hänen toimijuuttaan tukemalla niin, että tuen muoto on räätälöity kunkin oppilaan kykyjä ja tarpeita ajatellen. Täl-löin jokaisen oppilaan kyvyt toimijuuteen ja omaan elämänsä vaikuttamiseen kehittyvät omal-la tasollaan. Tämä on merkityksellinen huomio myös integroitujen erityisoppilaiden kannalta. Tässä tutkimuksessa eksplikoidut esimerkit antavat käytännön työkaluja opettajille, kun tavoitteena on toimijuuden mahdollistaminen ja kehittäminen.Aim. During the last decade, there has been a lot of discussion about agency as a part of children’s lives in and out of school. Agency has even become one of the priorities of Finnish education in the National Core Curriculum for Basic Education. Still, the definition of agency remains ambiguous, even contradictory; there is no univocal way to define the phenomenon. One way to conceptualise agency is to view it as an individual’s (or group’s) ability to influence on their life circumstances and practices in which they are involved (Rainio, 2010). Rainio has identified dialectical contradictions in supporting students’ agentive participation in education. One such contradictory dimension is between agency and control in educational relationships. It is important that teachers find ways to balance with this dialectics to enable pupils to practice their agency in the pressures of school’s structure, rules and other educational aims. The aim of this study is to find and specify the ways in which the teacher can, by employing certain interaction and pedagogical techniques, give pupils’ agency an opportunity to be realised in the context of phenomenon based learning in special education (see also Lipponen & Kumpulainen, 2011; Rainio, 2010). Methodology. Qualitative video research was utilised as the method of research in this study. The data of this research was collected by videotaping phenomenon based learning in class of special education. At the time of taping there were eight pupils and one special education teacher present. In this study 7 h 54 min of videotape was analysed using interaction analysis. The aim of the analysis was to identify all the episodes in which the teachers was enabling pupil agency. These episodes were then compared with each other to identify the common interactional patterns employed by the teacher. Results and conclusion. Five different ways of enabling student agency were identified in this study: making pupils accountable authors, active positioning, recognising and appreciating ideas and contributions, sharing authority and transferring authority. The results were parallel to what Lipponen and Kumpulainen (2011) have reported as empowering agency of pre-service teachers. The results indicate that it is important to enable every pupil to participate in the teaching event in a way that supports the empowerment of their agency by taking into account their own level of development as well. By doing so the teacher is developing pupils’ agency and empowering their ability to make a difference in their own life. This is a particularly significant observation in terms of integrated pupils with special needs. The explicated examples in this study give teachers practical tools to enable and empower pupils’ agency in everyday life at schools.
Subject: toimijuus
mahdollistaminen
videotutkimus
vuorovaikutusanalyysi
erityisopetus
Discipline: Kasvatuspsykologia
Educational Psychology
Pedagogiska psykologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record