”Ei tää oo niin vaikeeta kun sä luulet!” : Itsenäistymiseen liittyvät arjen taidot

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201811153544
Title: ”Ei tää oo niin vaikeeta kun sä luulet!” : Itsenäistymiseen liittyvät arjen taidot
Author: Kuosma, Marlen
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201811153544
http://hdl.handle.net/10138/277626
Thesis level: master's thesis
Abstract: Nuoruus on ainutlaatuista aikaa, johon kuuluu erilaisia kehitystehtäviä. Yksi nuoruuteen vahvasti liitetty vaihe on omaan kotiin muuttaminen ja itsenäistyminen. Nuoruus on viime vuosina muuttunut, joka on vaikuttanut myös nuorten itsenäistymiseen. Itsenäistymiseen liittyy kuitenkin edelleen vahvasti erilaiset arjen hallinnan taidot. Arjen perustaitojen hallintaa voidaan pitääkin sen vuoksi tärkeänä. Taitojen kehittyminen vaatii kuitenkin harjoittelua, jossa lapsuudenkodin rooli on merkityksellinen. Vanhempien rooli ennen muuttoa ja muuton jälkeen on itsenäistyville nuorille korvaamaton. Tämän tutkielman tavoitteena on lähestyä itsenäistymistä nuoren näkökulmasta arkitaitojen kautta. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 1. Mitä taitoja itsenäinen elämä edellyttää? 2. Millaisia haasteita itsenäistyminen on tuonut eteen? 3. Millaista tukea nuoret tarvitsevat itsenäistymiseen? Aineisto koostui kuudesta haastattelusta, joissa käsiteltiin nuorten itsenäistymistä. Haastatteluita tukemassa oli nuorten ottamat kuvat omasta arjesta. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Tutkielmassa ilmeni, että lapsuudenkodissa opitut taidot helpottivat omaan kotiin muuttoa. Jokainen nuori toi kuitenkin esiin, että itsenäistymisen myötä he ovat joutuneet ottamaan aivan uudella tavalla vastuuta omasta arjestaan ja samalla heidän arkitaidot ovat kehittyneet. Vanhempien henkinen ja taloudellinen tuki nähtiin muuton kynnyksellä merkittävänä ja itsenäistymistä helpottavana tekijänä. Itsenäistyminen oli tuonut muutoksia omaan arkeen ja rutiineihin. Tämä merkitsi osalla nuorista vapaampaa eloa, vaikka osa toi esiin myös sen, että itsenäistyminen on saattanut heikentää esimerkiksi unenlaatua ja ravitsemusta. Jokainen nuori näki omaan kotiin muuttamisen tärkeänä vaiheena nuoruudessa, joka mahdollista samalla itsenäisemmän elämän. Vaikka lapsuudenkodissa oli mukava muuton jälkeen vierailla, ei sinne haluttu enää palata asumaan. Oma koti oli paikka, jossa voi olla yksin ja samalla oman itsensä herra.Adolescence is a unique time, which includes different development tasks. One phase strongly linked with adolescence is the act of becoming independent and thus moving to a home of your own. Adolescence has changed over the past years, which has had an effect on the youth`s emancipation. Emancipation still heavily includes management of different everyday skills. The know-how of the everyday skills can be considered important because of that. Still improving these skills requires training, in which the childhood home plays an important role. The role of the parents, before and after the moving-out process of their emancipating adolescent, is irreplaceable. The goal of this study is to approach emancipation from the adolescent`s perspective, trough everyday skills. My research questions are the following: 1. What skills living an independent life requires? 2. What challenges has emancipation brought forward? 3. What type of support adolescents need for emancipation? The material consisted of 6 interviews, in which the emancipation of adolescents was handled. Supporting the interviews was pictures taken by adolescents from their own everyday life. The material was analyzed by using content analysis. The study showed, that the skills learned at childhood home, helped with the moving out process. All of the adolescents in the interview talked that, with gaining independence they have had to take responsibility of their everyday life in a completely new way, thus improving their mastery of everyday life. Financial and emotional support if the parents was seen as a significant positive factor in the emancipation procress. Emancipation had also brought changes to their own everyday life and routines. For some of the adolescents this meant more freedom in life, while for some others emancipation meant, for an example a decrease in quality of sleep and nutrition. Every adolescent saw that the moving out process was an important phase of their youth, which gave the possibility of a more independent life. Even though the childhood home was nice to visit after moving out, the youth didn`t consider moving back in. Own home was the placem where they could be on their own, and the same time be Mr. Oneself.
Subject: Arjenhallinta
Arjen taidot
Itsenäistyminen
Nuoruus
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record