Hur ska vi få dem att stanna kvar? : En studie om den finländska daghemspersonalens arbetsengagemang och dess inverkan på personalens planer på att byta bransch

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201811153551
Title: Hur ska vi få dem att stanna kvar? : En studie om den finländska daghemspersonalens arbetsengagemang och dess inverkan på personalens planer på att byta bransch
Author: Forsius, Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: sv
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201811153551
http://hdl.handle.net/10138/277629
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: At the time of writing this thesis, in spring and fall 2018, the field of early childhood education in Finland is characterized by turbulence, dissatisfaction and disagreements between the early childhood professionals. Issues such as large child groups, lack of personnel, high rates of sick leave and turnover intentions have been reported in recent national projects as well as in media. The problematic situation is mainly a result of the extensive reform that the Finnish early childhood education has undergone in the last five years, and that has resulted in significant changes on most levels within the field. With this as foundation, and with the Job-Demands Resources model (JD-R) as point of departure, this thesis aimed to investigate how engaged daycare employees in Finland are, to explore the variables related to engagement as well as to analyze if the level of engagement had an impact on the employees’ turnover intentions. Engagement was studied in relation to six variables: workload, emotional demands, work autonomy, relations to colleagues and the supervisor as well as sense of coherence. This thesis was a pilot study in the research project Enjoy your work!, conducted at the Faculty of Educational Sciences at the University of Helsinki. Data was collected in May 2018 with an electronic survey that was sent to the trade unions Talentia, SuPer and the Kindergarten Teachers Union in Finland (LTOL), and then forwarded to a total of N = 3635 daycare employees. In this study, N = 545 of the responses were analyzed. The material was processed and analyzed with the statistical program SPSS. The results showed that the Finnish daycare employees are highly engaged in their work but that a large percentage still had intentions of leaving their job. Four variables explained the engagement: work overload, emotional demands, work autonomy and sense of coherence. The level of engagement differed significantly between those who intended to leave and those who intended to stay, so that those who intended to stay reported higher levels of engagement. However, all employees were highly engaged in their work, even those who intended to leave.När avhandlingen skrivs, under våren och hösten 2018, präglas det småbarnspedagogiska fältet i Finland av turbulens, missnöje och meningsskiljaktigheter mellan de yrkesgrupper som ingår i det mångprofessionella arbetsteamet på daghem. I nationella utredningar och media rapporteras det om för stora barngrupper, personalbrist, hög sjukfrånvaro och en oroväckande stor andel av personalen som överväger att byta bransch. Situationen bottnar i den reform som inleddes år 2013 och som resulterade i omfattande strukturella, innehållsmässiga och ideella förändringar av den småbarnspedagogiska verksamheten. Med detta som bakgrund, och med avstamp i den teoretiska modellen Job Demands-Resources (JD-R) var syftet med denna studie att undersöka hur engagerade daghemspersonalen i Finland är, utreda vilka faktorer som förklarar engagemanget samt analysera om graden av arbetsengagemang har en inverkan på personalens planer på att byta bransch. Arbetsengagemanget undersöktes med avseende på variablerna arbetsbörda, emotionella krav, inflytande och delaktighet, relationen till kolleger och förman samt känslan av sammanhang. Avhandlingen utgjorde en pilotstudie för forskningsprojektet Gilla ditt jobb! som utförs vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Materialet samlades in med en elektronisk enkät som skickades ut till fackförbunden Talentia, SuPer och Barnträdgårdslärarförbundet (BTLF) och vidarebefordrades till totalt N = 3635 personer som arbetar på daghem i Finland. I avhandlingen analyserades N = 545 av de erhållna svaren. Materialet bearbetades och analyserades med statistikprogrammet SPSS. I resultatet framgick det att den finländska daghemspersonalen är starkt engagerad i sitt arbete men att en stor andel trots det överväger att byta bransch. Fyra variabler förklarade engagemanget; arbetsbörda, arbetsrelaterade emotionella krav, inflytande och delaktighet samt KASAM. Det förelåg signifikanta skillnader i graden av engagemang mellan de som planerade att byta bransch och de som avsåg att stanna kvar, så att de som avsåg att stanna kvar hade ett högre engagemang. Resultaten visade dock att samtliga arbetstagare, även de som övervägde branschbyte, var starkt engagerade i sitt arbete.
Subject: daghemspersonal
arbetsengagemang
JD-R
branschbyte


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Forsius_Maria_Pro_gradu_2018.pdf 2.093Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record