Luokanopettajaopiskelijoiden matematiikan osaaminen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201811153552
Title: Luokanopettajaopiskelijoiden matematiikan osaaminen
Author: Tanner, Mathilda
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201811153552
http://hdl.handle.net/10138/277630
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälaista luokan-opettajaopiskelijoiden matematiikan osaaminen on. Lisäksi tutkitaan millaista luokanopettaja-opiskelijoiden matematiikan sisältöalueiden osaaminen on, mitkä taustamuuttujat ovat yhtey-dessä matematiikan osaamiseen, millaisia eroja ryhmien välillä on matematiikan osaamises-sa ja miten ennen matematiikan opintoja tehdyn alkutestin tulokset ovat yhteydessä tenttiar-vosanaan. Teoriataustana käytetään opettajan tietoa ja matematiikan opettamiseen tarvitta-vaa tietoa. Perusmatematiikalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa peruskoulun matematiikan sisältöjä. Menetelmät. Tutkimuksessa on käytetty aineistona 115 luokanopettajaopiskelijan vastauksia kyselyyn ja matematiikan didaktiikan tenttiarvosanoja. Kysely sisälsi taustatieto-osion ja ma-tematiikan testin. Tutkimus on kvantitatiivinen ja analyysimenetelminä käytettiin perustun-nuslukuja, ristiintaulukointia ja summamuuttujia. Lisäksi käytettiin ei-parametrisia Kruskalin-Wallisin testiä, Mann-Whitneyn U-testiä ja Spearmanin järjestyskorrelaatiota. Tulokset ja johtopäätökset. Luokanopettajaopiskelijoiden matematiikan osaamisen havaittiin olevan vaihtelevaa ja sisältöalueiden osaamisessa oli eroja. Opiskellun matematiikan laajuus ja matematiikan suorittaminen ylioppilaskokeessa -muuttujan, matematiikan lukioarvosanan ja ylioppilaskokeen arvosanan, matematiikasta pitämisen ja käsityksen omasta osaamisesta havaittiin olevan yhteydessä matematiikan osaamiseen. Sukupuolen, lukiossa opiskellun matematiikan laajuuden ja matematiikan ylioppilaskokeessa suorittamisen muuttujissa ha-vaittiin ryhmien välisiä eroja keskiarvoissa. Lisäksi alkutestin tulosten havaittiin olevan yhtey-dessä matematiikan didaktiikan kurssin tenttiarvosanoihin. Luokanopettajaopiskelijoiden ma-tematiikan osaamisen tasoon voitaisiin mahdollisesti vaikuttaa testaamalla matematiikkaa luokanopettajakoulutuksen valintakokeessa. Ennen matematiikan opintojen alkua tai niiden alussa annettava matematiikan kertauspaketti voisi auttaa asioiden mieleen palauttamisessa ja parantaa siten osaamisen tasoa.Aims. The aim of this Master’s Thesis is to find out the level of elementary teacher students’ know-how of mathematics, are there differences between the know- how of different content areas, are there factors connected to know-how of mathematics, are there differences between different groups in the know-how of mathematics and finally is there a connection between the mathematical test that students took in the beginning of their studies and the grade they got from the course exam. The know-how of mathematics in this study means basic school mathematics. The theoretical frame used in this study is teacher knowledge and teachers’ mathematical knowledge for teaching. Methods. The data used in this study is 115 student teachers’ answers to a questionnaire and their grades in the mathematics course exam. The questionnaire contained a background questions and a mathematical test. This study is quantitative and the data was analyzed using descriptive statistics, crosstab and sum variables. Non-parametric Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U and Spearman’s rank correlation was also used. Results and conclusions. It was discovered that student teachers’ know-how of mathematics is heterogenic and that there are differences in the know-how in different content areas. Factors that are connected to the know-how of mathematics were discovered. Gender, the level of high school mathematics and taking mathematics in the matriculation examination determined that groups had differences in the statistical means of mathematics test results. The mathematical test that was take before the mathematics course and course’s exam’s grades were connected. To improve the student teachers’ level of know-how of mathematics I suggest that mathematics should be part of the entrance examination. For those who are already studying basic school mathematics refresher training would be good for remembering mathematical issues which would help improve the know-how of mathematics
Subject: Luokanopettajaopiskelijat
matematiikan osaaminen
taustamuuttujat
tenttiarvosana
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record