Vahvuusperustainen opetus ja Positiivinen CV : kohti hyvinvoivaa koulua?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201811153548
Title: Vahvuusperustainen opetus ja Positiivinen CV : kohti hyvinvoivaa koulua?
Author: Heinonen, Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201811153548
http://hdl.handle.net/10138/277631
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tutkielmassani selvitän tapaustutkimuksen keinoin, mitkä asiat kuudesluokkalaiset kokevat arjessaan tärkeiksi. Toisena tutkimuskysymyksenä on tarkoitus selvittää minkälaisia kokemuksia Positiivinen CV -interventioon osallistuneilla kuudennen luokan oppilailla on PCV-työkalusta ja vahvuusperustaisesta opetuksesta. Aineistoni koostuu viidestä ryhmähaastattelusta, joissa haastattelumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haastattelut toteutin erään eteläsuomalaisen koulun kuudennen luokan oppilailla, jotka olivat aiemmin samana lukuvuonna osallistuneet PCV-työkalua pilotoivaan interventioon. Aineiston analyysissä sovellettiin Grounded theory -menetelmää. Haastateltujen arjessa tärkeäksi koettuja asioita olivat perhe, kaverit, vapaa-aika ja koulu. Tutkimukseni tulosten mukaan kuudesluokkalaiset pitivät vahvuusperustaista opetusta ja Positiivisen CV -työkalua tervetulleena lisänä koulumaailmaan. Niiden koettiin tukevan itsetuntemuksen kehittymistä ja mahdollistavan osaamisen monipuolisen huomioinnin. Tulokset tukevat kasvatuksen kehityksellisen ekosysteemin mallin mukaisesti ajatusta siitä, että oppilaiden kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisen kannalta koko se sosiaalinen vuorovaikutusverkosto, jossa oppilaat toimivat, tulisi huomioida suunniteltaessa koulutuksen ja kasvatuksen käytänteitä. Vahvuusperustainen opetus ja Positiivinen CV voisivat tarjota käytännön työkaluja opetussuunnitelmassa sekä oppilas- ja opiskeluhuoltolaissa mainitun koulun hyvinvointitehtävän toteuttamiseen. Oppiminen tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, ja oppilaiden arjen vuorovaikutussuhteet huomioimalla voidaan kenties tukea oppilaan hyvinvoinnin kehitystä niin koulussa kuin sen ulkopuolellakin.The purpose of this thesis is to examine what aspects of their everyday life sixth-grade pupils find important. The second research question aims to find out what kind of experiences pupils have on a tool named Positive CV and the teaching of character strengths. The pupils have attended an intervention piloting Positive CV earlier the same academic year. The study was conducted as a case study. The data consists of five group interviews, where the interview method was a semi structured theme interview. The interviewees were pupils from a sixth grade class of a school in Southern Finland that took part in the Positive CV intervention earlier the same academic year. The data was analysed by applying Grounded theory method. The interviewees’ important aspects of everyday life were family, friends, free time, and school. According to the results of this research, the sixth graders considered teaching of character strengths and the Positive CV tool to be a welcomed addition to school. With the help of these, the pupils’ self-knowledge improved. The PCV tool also enabled the recognition of wide ranging knowledge. The results support the idea of the developmental ecosystem model of education, which suggests that the entire network of social interaction of pupils should be taken into consideration when planning on educational conventions. Teaching of character strengths and Positive CV could offer practical tools to promote well-being in schools as demanded in the curriculum and legislation. Learning happens in social interaction, and the recognition of the entire social network of pupils could support the well-being of pupils, both in and outside of school settings.
Subject: Positiivinen CV
vahvuusperustainen opetus
positiivinen pedagogiikka
kouluhyvinvointi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record