Vahvuusperustainen opetus ja Positiivinen CV : kohti hyvinvoivaa koulua?

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Heinonen, Elina
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201811153548
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/277631
dc.description.abstract Tutkielmassani selvitän tapaustutkimuksen keinoin, mitkä asiat kuudesluokkalaiset kokevat arjessaan tärkeiksi. Toisena tutkimuskysymyksenä on tarkoitus selvittää minkälaisia kokemuksia Positiivinen CV -interventioon osallistuneilla kuudennen luokan oppilailla on PCV-työkalusta ja vahvuusperustaisesta opetuksesta. Aineistoni koostuu viidestä ryhmähaastattelusta, joissa haastattelumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haastattelut toteutin erään eteläsuomalaisen koulun kuudennen luokan oppilailla, jotka olivat aiemmin samana lukuvuonna osallistuneet PCV-työkalua pilotoivaan interventioon. Aineiston analyysissä sovellettiin Grounded theory -menetelmää. Haastateltujen arjessa tärkeäksi koettuja asioita olivat perhe, kaverit, vapaa-aika ja koulu. Tutkimukseni tulosten mukaan kuudesluokkalaiset pitivät vahvuusperustaista opetusta ja Positiivisen CV -työkalua tervetulleena lisänä koulumaailmaan. Niiden koettiin tukevan itsetuntemuksen kehittymistä ja mahdollistavan osaamisen monipuolisen huomioinnin. Tulokset tukevat kasvatuksen kehityksellisen ekosysteemin mallin mukaisesti ajatusta siitä, että oppilaiden kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisen kannalta koko se sosiaalinen vuorovaikutusverkosto, jossa oppilaat toimivat, tulisi huomioida suunniteltaessa koulutuksen ja kasvatuksen käytänteitä. Vahvuusperustainen opetus ja Positiivinen CV voisivat tarjota käytännön työkaluja opetussuunnitelmassa sekä oppilas- ja opiskeluhuoltolaissa mainitun koulun hyvinvointitehtävän toteuttamiseen. Oppiminen tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, ja oppilaiden arjen vuorovaikutussuhteet huomioimalla voidaan kenties tukea oppilaan hyvinvoinnin kehitystä niin koulussa kuin sen ulkopuolellakin. fi
dc.description.abstract The purpose of this thesis is to examine what aspects of their everyday life sixth-grade pupils find important. The second research question aims to find out what kind of experiences pupils have on a tool named Positive CV and the teaching of character strengths. The pupils have attended an intervention piloting Positive CV earlier the same academic year. The study was conducted as a case study. The data consists of five group interviews, where the interview method was a semi structured theme interview. The interviewees were pupils from a sixth grade class of a school in Southern Finland that took part in the Positive CV intervention earlier the same academic year. The data was analysed by applying Grounded theory method. The interviewees’ important aspects of everyday life were family, friends, free time, and school. According to the results of this research, the sixth graders considered teaching of character strengths and the Positive CV tool to be a welcomed addition to school. With the help of these, the pupils’ self-knowledge improved. The PCV tool also enabled the recognition of wide ranging knowledge. The results support the idea of the developmental ecosystem model of education, which suggests that the entire network of social interaction of pupils should be taken into consideration when planning on educational conventions. Teaching of character strengths and Positive CV could offer practical tools to promote well-being in schools as demanded in the curriculum and legislation. Learning happens in social interaction, and the recognition of the entire social network of pupils could support the well-being of pupils, both in and outside of school settings. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Positiivinen CV
dc.subject vahvuusperustainen opetus
dc.subject positiivinen pedagogiikka
dc.subject kouluhyvinvointi
dc.title Vahvuusperustainen opetus ja Positiivinen CV : kohti hyvinvoivaa koulua? fi
dc.title.alternative Positive CV and teaching character strengths : towards school wellbeing? en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201811153548

Files in this item

Files Size Format View
Heinonen_Elina_Pro_gradu_2018.pdf 2.039Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record