Esimiehisyyden tiellä : Esimiesten perusvalmennukseen osallistuneiden koulutukselle antamia merkityksiä ja kertomuksia esimiehenä kehittymisestä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201811153543
Title: Esimiehisyyden tiellä : Esimiesten perusvalmennukseen osallistuneiden koulutukselle antamia merkityksiä ja kertomuksia esimiehenä kehittymisestä
Author: Lumivaara, Salla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201811153543
http://hdl.handle.net/10138/277633
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tässä työssä tarkastellaan työelämää ja henkilöstökoulutusta, tarkemmin sanottuna esimiestyötä ja esimieskoulutusta, oppimisen ja ammatillisen identiteetin rakentamisen kehyksenä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella, millainen merkitys tutkittavien omien kertomusten mukaan käydyllä esimiesvalmennuksella on ollut heille ja heidän kehittyvälle esimiesidentiteetilleen, ja millaisena esimiestyö ja esimiehenä oleminen rakentuvat heidän kokemuksissaan. Kyseinen esimieskoulutus on osa henkilöstökoulutusta, ja siihen osallistuvat ovat esimiesuraansa aloittelevia henkilöitä. Lähestymistapana tutkimuksessa käytettiin narratiivista lähestymistapaa, siinä tutkittavien kertomuksia tarkastellaan tiedon ja merkitysten välittäjinä ja rakentajina. Keskeisenä oletuksena oli, että identiteetti on luonteeltaan persoonallisesti ja sosiaalisesti määrittynyttä ihmisen itsensä muovaamaa kerrottua minuutta. Menetelmät. Aineiston hankinnan ensimmäisessä vaiheessa hyödynnettiin kyselylomaketta, jonka avulla tavoitettiin haastateltavat tutkimusta varten. Tutkimusta varten haastateltiin kymmentä suomalaisen palvelualan yrityksen esimieskoulutukseen osallistunutta henkilöä. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina ja aineisto analysoitiin aineistolähtöisesti narratiivisin metodein. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulosten perusteella esimieskoulutus edisti kokonaisnäkemyksen kirkastumista ja osaamisen kehittymistä, ammatillisen itseluottamuksen kasvua sekä verkostoitumista. Koulutus myös lisäsi ymmärrystä esimiestyöstä siihen liittyvine esimiehen rooleineen ja vastuineen sekä vahvisti käsitystä itsestä esimiehenä. Tulosten perusteella koulutuksen koettiin tarjoavan konkreettisia hyötyjä esimiehen arjessa työskentelyyn sekä tukea esimiesidentiteetin kehittymiselle ja ammatillisen toimijuuden vahvistumiselle.Objective. The context of this thesis is working life and personnel training, to be more specific managerial and leadership work and management training as a framework of learning and identity construction. The objective of this study is to investigate meanings that examinees give to the management training they participated in and meanings that that training has had concerning developing their leader identities. An also how do they perceive and experience the everyday work of a manager. The management training in question is part of personnel training and the participants are persons that are starting their managerial and leadership careers. The approach in this study was narrative in which narratives of the examinees are examined as intermediator and constructor of knowledge and meanings. The fundamental assumption was that identity is personally and socially determined, constructed and told by people themselves. Methods. At the first stage of collecting research material a questionnaire was used to reach the examinees for interviews. Ten persons who participated in management trainings were interviewed. They were all working in the same Finnish commercial company. Interviews were conducted as focused interviews and the material was analyzed using inductive content analysis with narrative methods. Outcomes and conclusions. The results show that the management training help to improve overall conception, develop competencies, increase professional self-confidence and networking. The training also increased understanding towards managerial and leadership work particularly what comes to roles and responsibilities as well as everyone´s own conception of self as a manager. The results show that the interviewees experienced that the training offered them concretes benefits for everyday managerial and leadership work as well as support for developing a leadership identity and strengthen professional agency.
Subject: Esimiesvalmennus
esimiesidentiteetti
ammatillinen identiteetti
ammatillinen toimijuus
narratiivisuus
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record