Auton verhoilukankaan kehittämistutkimus : Volvo Amazonin alkuperäisen verhoilukankaan mukaan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201811153545
Title: Auton verhoilukankaan kehittämistutkimus : Volvo Amazonin alkuperäisen verhoilukankaan mukaan
Author: Vierikko, Ellamari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201811153545
http://hdl.handle.net/10138/277634
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimus sai alkunsa tarpeesta ennallistaa vanhan auton repeytynyt verhoilu. Tutkimuksen kohteena oli vuoden 1962 Volvo Amazonin alkuperäinen verhoilukangas. Tutkimuksen tar-koituksena oli selvittää alkuperäisen mallin mukaan tehtävän auton verhoilukankaan suunnit-telu- ja valmistusprosessia. Tutkimuskysymykseksi muodostui: Miten suunnitellaan ja kehite-tään verhoilukangas alkuperäisen mallin mukaan, että autenttisuus säilyy? Käsityöllisen ja konkreettisen aiheen vuoksi tutkimusmenetelmäksi valikoitui kehittämistutki-mus, jossa prosessi etenee kolmivaiheista sykliä noudattaen. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin lähtötilanne ja ongelmat analysoimalla alkuperäistä verhoilukangasta. Analysoinnin tukena käytettiin Eila Lindforsin (2002) väitöskirjaan pohjautuvaa aistinvaraista arviointi sekä kudonnan asiantuntijan Katja Hynnisen haastattelua. Tärkeimmiksi aistinvarai-sen arvioinnin ominaisuuksiksi määriteltiin tuntu, tiheys, värit, raitarytmi ja yleisilme. Alkupe-räisen verhoilukankaan ongelmiksi analysoitiin verhoilukankaan langan heikko rakenne, har-va tiheys ja raitarytmin mallinkerran pituus. Toisessa vaiheessa pyrittiin löytämään ratkai-suehdotuksia ensimmäisessä vaiheessa löydettyihin ongelmiin. Ongelmia ratkottiin materiaa-lien hankinnalla sekä kutoen koeloimeen kokeiluja. Viimeisessä vaiheessa tehtyjä kokeiluja arvioitiin suhteessa alkuperäiseen verhoilukankaaseen sekä ensimmäisessä vaiheessa pal-jastuneisiin ongelmiin. Kokeiluista arvioitiin samoja aistinvaraisia ominaisuuksia kuin alkupe-räisen kankaan analyysissä. Kehittämisprosessin tuloksena esitettiin tutkijan määrittelemän tavoitteen mukaan sopivin ehdotus verhoilukankaaksi. Tutkimuksessa saatiin selville yksityiskohtaista tietoa alkuperäisen mallin mukaan tehtävän verhoilukankaan kehittämisestä. Tutkijan tekemä käsityöllinen prosessi antoi lisäarvoa, josta yhdessä kirjallisen ja asiantuntijan antaman tiedon kanssa saatiin luotua kuvaa alkuperäisen mallin mukaan tehtävästä suunnittelu- ja valmistusprosessista. Vaikka tutkimuksen tavoitteena ei ollut tuottaa yleispätevää tietoa auton verhoilukankaan ennallistamisesta, voi tutkimuksesta olla hyötyä myös muille vastaavaa auton verhoilukan-kaan ennallistamistyötä tekeville.This research was inspired by the need to repair teared car upholstery. The subject of this study was an original upholstery fabric from a year 1962 Volvo Amazon. The aim of this study was to collect knowledge of craft-based design and manufacturing process based on an original car upholstery fabric. The research question was: How do I design and develop an upholstery fabric according to an original design while maintaining authenticity? Due to the hand craft based and practical nature of the subject, development research was chosen as the research method. The design process moves forward in three stages. At the first stage the situation was outlined, and the original upholstery fabric was analyzed to find the problems. To support the analysis, Katja Hynninen was consulted as a weaving expert, and Eila Lindfors’ (2002) dissertation was helpful when textile use and caring features were estimated in a sensory manner. The most important attributes of sensory evaluation were the feel, the density, the colors, the stripe rhythm and the general look. Problems with the origi-nal fabric were analyzed by the weak structure of the upholstery fabric yarn, the thin density and the length of the stripe pattern. At the second stage, the aim was to find solutions to the problems found at the first stage. The problems were solved by finding materials and by do-ing experimental weaving on a sample warp. At the final stage the swatches were compared to the original upholstery fabric and to the problems found at the first stage. The experiments were evaluated by the same sensory properties as in the analysis. As a result of the devel-opment process, the most appropriate proposal for the upholstery fabric was presented ac-cording to the objective defined by the researcher. Although the aim of this study was not to produce general information on car upholstery, the research results can also be beneficial to others who are interested in doing similar car up-holstery fabric restoration.
Subject: Verhoilukangas
autoverhoilu
kudonta
kehittämistutkimus
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ellamari_vierik ... _kehittaminen_progradu.pdf 4.848Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record