Open regionalism in a global system : The political economy of Central Asian regional integration

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810023248
Title: Open regionalism in a global system : The political economy of Central Asian regional integration
Author: Talka, Santeri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810023248
http://hdl.handle.net/10138/277687
Thesis level: master's thesis
Degree program: Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma
Master 's Programme in Society and Change
Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper
Specialisation: Kehitysmaatutkimus
Development Studies
U-landsforskning
Abstract: Alueellinen integraatio Keski-Aasiassa on ollut vaikutukseltaan rajallista, huolimatta vahvoista kulttuurisista ja historiallisista yhteyksistä, sekä yhteisistä ongelmista. Pyrin tunnistamaan tekijöitä, jotka vaikuttavat alueellisen yhteistyön kehittämiseen. Hyödynnän poliittisen talouden analyyttistä viitekehystä tunnistaakseni tekijöitä, sidosryhmiä sekä poliittisia ilmiöitä, jotka vaikuttavat alueelliseen yhteistyöhön ja sen edellytyksiin. Lisäksi sidon Keski-Aasian tapaustutkimuksen osaksi laajempaa teoreettista keskustelua alueisiin perustuvan ulkopolitiikan ja monenvälisen ulkopolitiikan välisestä suhteesta 2000-luvulla. Alueellisen poliittisen dynamiikan sekä alueen rajat ylittävän dynamiikan välistä suhdetta kuvaa ainakin osittain eri sidosryhmien etujen väliset ristiriidat. Ensiksi, Keski- Aasian valtioilla ei ole vahvoja kannustimia edistää alueellisten instituutioiden ja identiteettien syntymistä. Toisaalta ne ovat kiinnostuneita hyödyntämään avointa regionalismia osana globalistista ulkopolitiikkaa ja nationalistista sisäpolitiikkaa. Keski-Aasian politiikan analyysini perustuu erityisesti eliittien aseman tarkasteluun. Korostan analyyttisesti nationalismia sekä valtion autonomiaa. Toiseksi, alueen ulkopuolisilla hegemoneilla on vahvoja kannustimia edistää näiden itse johtamaa alueellista integraatiota. Alueen ulkoisten toimijoiden analyysini perustuu erityisesti uusrealistiseen, hegemonista valtaa korostavaan teoreettiseen viitekehykseen. Kolmanneksi, tästä Keski-Aasian valtioiden ja ulkoisten hegemonien välisestä eturistiriidasta huolimatta tiettyjä yhteisiä mielenkiinnon kohteita on olemassa. Erityisen tärkeä jaettu ongelma on ei-perinteinen turvallisuus. Alueellisen integraation laajeneminen Keski-Aasiassa ei ole lähtökohtaisesti ristiriidassa maailmanlaajuisen monenvälisyyden kanssa. Lisääntyvä alueellinen integraatio saattaa jopa edistää Keski-Aasian integroitumista osaksi laajempaa maailmanjärjestelmää sen omilla ehdoilla. Tämä tapaustutkimus vahvistaa regionalismin ja monenvälisyyden monipuolista ja monentasoista ymmärtämistä. Väitän, että useat toimijat ovat käyttäneet uutta regionalismia, ja ennen kaikkea avointa regionalismia, pääsääntöisesti globalistisen ulkopolitiikan osana. Tämä johtopäätös tukee olettamaa, että regionalismi ja monenvälisyys esiintyvät dynaamisessa suhteessa toisiinsa. Sen sijaan, että ne olisivat toisensa poissulkevia ilmiöitä, ne vaikuttavat toisiinsa laadullisesti ja tukevat toisiaan.Regional integration in Central Asia (CA) has seen very limited success, despite strong cultural and historical connections and shared grievances. I attempt to identify factors that promote or inhibit intensification of regional cooperation. I use a political economy approach to identify foundational factors, stakeholders and political phenomena that influence deepening regional cooperation. I analyse the formal institutional integration initiatives through realist and constructivist IR theories. I also bind the case study of Central Asia to a broader theoretical debate on the relationship between regionalism and multilateralism in 21st century. The relationship between intraregional dynamics (comprising the CA states) and interregional dynamics (comprising external sponsors or partners contributing to regionalism) is complex, and partially characterized by conflict of interests. CA states lack incentives to promote regional institutions and identities, but are willing to exploit regionalism opportunistically. I analyse CA policy principally through the framework of political elites, emphasizing nationalism and state sovereignty. Simultaneously, CA elites have used open regionalism to meet goals in globalist foreign policy and nationalistic domestic policy. On the other hand, external hegemons perceive strong incentives to promote regionalism under their own leadership. I analyse the external sponsors mostly through a neorealist framework of hegemonic influence. Despite these conflicts, there are some specific areas of shared interests, particularly fighting non- traditional security threats. Use of regional integration initiatives in CA can be perceived as not incompatible with greater multilateralism, even contributing to the integration of the region to a global system on its own terms. Based on this case study, I argue for a complex, non- categorical understanding of regionalism and multilateralism. I argue that new regionalism, and open regionalism in particular, have been used in CA for promoting specifically globalist policy agendas. This conclusion supports the premise that regionalism and multilateralism exist in a dynamic relationship, influencing each other in a mutually supportive manner. Rather than understanding regionalism as a “stumbling block” or temporary “building block”, it should be perceived as a permanent part of the contemporary global system.
Subject: Central Asia
regional integration
open regionalism
new regionalism
authoritarianism


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Talka_Kehitysmaatutkimus.pdf 3.583Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record