Words as a weapon : Production of enemy images in Finnish and Russian media in the Ukraine conflict

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810303433
Title: Words as a weapon : Production of enemy images in Finnish and Russian media in the Ukraine conflict
Author: Lakka, Päivi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810303433
http://hdl.handle.net/10138/277730
Thesis level: master's thesis
Discipline: Viestintä
Media and Communication Studies
Medier och kommunikation
Abstract: Pro gradu -tutkielma käsittelee informaatiosotaa Ukrainan konfliktissa vuonna 2014, keskittyen erityisesti viholliskuvien luomiseen suomalaisissa ja venäläisissä uutisartikkeleissa. Suomalainen media edustaa tutkimuksessa läntistä ja venäläinen itäistä kulttuuripiiriä. Viestinnän rooli ja merkitys kansallisessa puolustuksessa on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana, ja informaatiosodankäynnin voikin nähdä monella tapaa jopa palanneen modernin sodankäynnin keskiöön. Maa-alueiden valtaaminen on menettänyt merkitystään kyberavaruudessa toimimiselle. Termi informaatiosodankäynti käsitetään tässä artikkelissa kamppailuksi tiedosta ja ihmisten mielistä. Tässä taistelussa voittajaksi julistetaan se, joka onnistuu luomaan parhaan narratiivin oman toimintansa tueksi ja oikeutukseksi. Pian Ukrainan pääkaupungista Kiovasta alkaneiden mielenosoitusten kärjistyttyä avoimeksi konfliktiksi kävi selväksi, miten venäläiset ja länsimaiset mediat kuvasivat ja selittivät Ukrainan tapahtumia huomattavan erilaisista näkökulmista, rakentaen omaa tarinaansa tapahtumien ympärille. Tutkielma keskittyy kahteen ajanjaksoon vuoden 2014 maaliskuussa ja elokuussa, kun Krimin niemimaa liitettiin kansanäänestyksen tuella Venäjään ja kun venäläiset avustusrekat ylittivät itsevaltaisesti Ukrainan rajan. Tutkimusaineisto koostuu 64 artikkelista, jotka julkaistiin tarkasteltuina ajanjaksoina kahdessa suomalaisessa ja kahdessa venäläisessä mediassa. Suomalaista mediaa tutkielmassa edustavat Yleisradio ja iltapäivälehti Ilta-Sanomat, Venäjää uutiskanava Russia Today ja uutistoimisto Sputnik International. Tutkielman metodologisena viitekehyksenä toimii Norman Fairclough'n kriittinen diskurssianalyysi (CDA), joka pyrkii purkamaan ja paljastamaan yhteiskunnallisia ideologisia valtasuhteita, sekä tarkastelemaan median roolia niiden rakentajana ja ylläpitäjänä. Tavoitteena on tunnistaa ne päädiskurssit, joiden kautta länsimainen ja venäläinen media kuvasivat toisiaan konfliktin aikana. Neljä tutkimuksessa esiintynyttä päädiskurssia, sotilaallisen uhan (1), totuuden (2), ulkopuolisuuden (3) ja megalomanian (4) diskurssit esiintyivät suomalaisessa ja venäläisessä aineistossa suhteellisen tasapuolisesti. Kahdesta harvinaisemmasta diskurssista tekopyhä diskurssi (5) esiintyi ainoastaan venäläisissä artikkeleissa ja keskusjohtoisuuden diskurssi (6) ainoastaan suomalaisissa artikkeleissa. Suurimmat erot diskurssien esiintyvyydessä löytyivätkin kansalliselta tasolta. Ilta-Sanomat ja Russian Today representoivat vastapuolta tutkielmassa löytyneiden diskurssien avulla huomattavasti Yleä ja Sputnikia aktiivisemmin. Kaikkiaan tutkielmassa tarkastellut neljä mediaa kuvasivat vastapuolta äärimmäisen kielteisesti.This pro gradu thesis discusses the information war during the Ukraine conflict in 2014. In particular, it examines the production of enemy images in the Finnish and Russian online media articles. The role and significance of communication in national defense has increased significantly in recent years. In many aspects, information warfare has in fact returned to the core of modern warfare. The importance of conquering territory has lost its significance to operating in cyberspace. The term information war as understood in this thesis is characterized by the battle over information and the minds of people. The winner is therefore the one who creates the best narrative to support themselves and justify their action. After the escalation of the events in The Maidan demonstration in the center of the Ukrainian capital Kiev in November 2013, it soon became evident how Russia and the Western media both covered the conflict from remarkably different perspectives, all building their own narrative behind the events. This thesis focuses on two particular epochs in year 2014: the annexation of Crimea in March and the Russian aid convoy crossing the Ukraine border in August. The data consist of 64 randomly selected editorial articles from four media: Finnish public broadcasting company Yleisradio, Finnish tabloid newspaper Ilta-Sanomat, the Russian news channel Russia Today and the Russian news agency Sputnik International. This research focuses especially on the hidden power of media discourse (Norman Fairclough) and the main objective is the de-neutralization of the discourses of “the other” used in these media texts to represent “the other”. The method used for this study is the Critical Discourse Analysis (CDA), concentrating on role of language as being shaped by the society and shaping the society. CDA aims particularly at revealing the power relations behind discursive conventions. The main discourses found in this study were the discourses of military threat (1), truth (2), externality (3) and megalomania (4). The discourse of hypocrisy (5) solely appeared in the Russian media, whereas the discourse of despotism (6) was only used by the Finnish media. The prevalence of the four main discourses in the four media analyzed was surprisingly equal. However, there was more difference on a national level, as Ilta-Sanomat and Russia Today represented ”the other” clearly more actively with the help of these discourses compared to Yle and Sputnik. All in all, the representations of “the Other” in all the four media analyzed can be described as extremely negative.
Subject: information warfare
national identity
discourse
Critical Discourse Analysis
Ukraine conflict
media


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record