The Tourism-Development Nexus in Namibia : A Study on National Tourism Policy and Local Tourism Enterprises' Policy Knowledge

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7136-2
Title: The Tourism-Development Nexus in Namibia : A Study on National Tourism Policy and Local Tourism Enterprises' Policy Knowledge
Author: Jänis, Julia
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Economic and Political Studies, Development Studies
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2011-10-15
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7136-2
http://hdl.handle.net/10138/27778
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The tourism development nexus in southern Africa involves highly topical issues related to tourism planning, power relations, community participation, and natural resources. Namibia offers a particularly interesting context for the study of these issues due to its colonial legacy, vast tourism potential, recently adopted tourism policy and community-based approaches to tourism and natural resource management. This study is an interdisciplinary endeavour to analyse the role of tourism in Namibia s post-apartheid transformation process by focusing on Namibian tourism policy and local tourism enterprises' policy knowledge. Major attention is paid to how the tourism policy's national development objectives are understood and conceptualised by the representatives of different tourism enterprises and the ways in which they relate to the practical needs of the enterprises. Through such local policy knowledge the study explores various opportunities, challenges and constraints related to the promotion of tourism as a development strategy. The study utilises a political economy approach to tourism and development through three current and interrelated discourses which are relevant in the Namibian context. These are tourism, power and inequality, tourism and sustainable development, and tourism and poverty reduction. The qualitative research material was gathered in Namibia in 2006-2007 and 2008. This material consists of 34 semi-structured interviews in 16 tourism enterprises, including private trophy hunting farms and private lodges, small tour operators and community-based tourism enterprises. In addition, the research material consists of observations in the enterprises, and 37 informal and 23 expert interviews. The findings indicate that in the light of local tourism enterprises the tourism policy objectives appear more complex and ambiguous. Furthermore, they involve multiple meanings and interpretations which reflect the socio-economic stratification of the informants and Namibian society, together with the professional stratification of the tourism enterprises and restrictions on the capacity of tourism to address the development objectives. In the light of such findings it is obvious that aspects of power and inequality affect the tourism development nexus in Namibia. The study concludes that, as in the case of other southern African countries, in order to promote sustainable development and reduce poverty, Namibia should not only target tourism growth but pay attention to who benefits from that growth and how. From a political economy point of view, it is important that prevailing structural challenges are addressed equally in the planning of tourism, development and natural resource management. Such approach would help the Namibian majority to enjoy the benefits of increasing tourism in the country.Matkailun ja kehityksen välinen suhde eteläisessä Afrikassa heijastaa ajankohtaisia kysymyksiä matkailun suunnittelusta, valtasuhteista, paikallisten yhteisöjen osallistumisesta ja luonnonvaroista. Namibia sopii oivallisesti näiden kysymysten tarkasteluun maan poliittisen historian, matkailupotentiaalin, tuoreen matkailupolitiikan ja yhteisöpohjaisten lähestymistapojensa johdosta. Tämä tutkimus tarkastelee matkailun roolia Namibian itsenäisyyden jälkeisessä kehityksessä kansallisen matkailupolitiikan ja paikallisten matkailutoimijoiden politiikkatietämyksen valossa. Tutkimus selvittää miten eri matkailuyritysten edustajat ymmärtävät ja käsitteellistävät matkailupolitiikan sisältämiä kansallisia kehitystavoitteita. Paikallisen politiikkatietämyksen kautta tutkimus tarkastelee matkailuun kehitysstrategiana liittyviä mahdollisuuksia, haasteita ja rajoituksia. Tutkimus lähestyy matkailun ja kehityksen välistä suhdetta poliittisen taloustieteen näkökulmasta kolmen ajankohtaisen ja toisiinsa kytkeytyvän diskurssin kautta, jotka soveltuvat erityisesti Namibian kontekstiin. Ne ovat matkailu, valta ja eriarvoisuus, matkailu ja kestävä kehitys sekä matkailu ja köyhyyden vähentäminen. Laadullinen tutkimusaineisto on kerätty Namibiassa 2006-2007 ja 2008. Se koostuu 34 teemahaastattelusta 16 matkailuyrityksessä, joihin lukeutuvat yksityiset metsästystilat ja majatalot, pienyrittäjä-matkanjärjestäjät sekä yhteisöpohjaiset matkailuyritykset. Lisäksi aineisto koostuu matkailuyritysten havainnoinnista ja 37 epävirallisesta sekä 23 asiantuntijahaastattelusta. Tutkimus osoittaa, että paikallisten matkailuyritysten valossa matkailupolitiikan kehitystavoitteet ovat monimutkaisempia ja tulkinnanvaraisempia. Niihin liittyy erilaisia merkityksiä ja tulkintoja, jotka heijastavat haastateltujen matkailuyrittäjien ja Namibian yhteiskunnan sosio-taloudellista kerrostuneisuutta sekä haastateltavien ammatillista kerrostuneisuutta ja matkailun rajoittuneisuutta kansallisten kehitystavoitteiden edistämisessä. Näiden tulosten valossa valtaan ja eriarvoisuuteen liittyvät kysymykset vaikuttavat keskeisesti matkailun ja kehityksen väliseen suhteeseen Namibiassa. Tutkimuksen johtopäätöksenä on, että kestävän kehityksen ja köyhyyden vähentämisen edistämiseksi Namibian ei tulisi ainoastaan keskittyä kasvattamaan matkailua ja sen talousvaikutuksia, vaan huomiota tulisi kiinnittää yhtälailla siihen, ketkä hyötyvät matkailun kasvusta ja millä tavoin. Poliittisen taloustieteen näkökulmasta on tärkeää, että vallitseviin rakenteellisiin ongelmiin puututaan sekä matkailun ja kehityksen suunnittelussa että luonnonvarojen hallinnoinnissa. Tällainen lähetysmistapa edesauttaisi Namibian enemmistön hyötymistä lisääntyvästä matkailusta.
Subject: kehitysmaatutkimus
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
thetouri.pdf 3.889Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record