Social networks for volunteered geographic information : A case study of OpenStreetMap

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201109225577
Titel: Social networks for volunteered geographic information : A case study of OpenStreetMap
Författare: Välimäki, Suvi
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Geotieteiden ja maantieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geovetenskaper och geografi
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2011
Språk: eng
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201109225577
http://hdl.handle.net/10138/27787
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Geography
Maantiede
Geografi
Abstrakt: The world of mapping has changed. Earlier, only professional experts were responsible for map production, but today ordinary people without any training or experience can become map-makers. The number of online mapping sites, and the number of volunteer mappers has increased significantly. The development of the technology, such as satellite navigation systems, Web 2.0, broadband Internet connections, and smartphones, have had one of the key roles in enabling the rise of volunteered geographic information (VGI). As opening governmental data to public is a current topic in many countries, the opening of high quality geographical data has a central role in this study. The aim of this study is to investigate how is the quality of spatial data produced by volunteers by comparing it with the map data produced by public authorities, to follow what occurs when spatial data are opened for users, and to get acquainted with the user profile of these volunteer mappers. A central part of this study is OpenStreetMap project (OSM), which aim is to create a map of the entire world by volunteers. Anyone can become an OpenStreetMap contributor, and the data created by the volunteers are free to use for anyone without restricting copyrights or license charges. In this study OpenStreetMap is investigated from two viewpoints. In the first part of the study, the aim was to investigate the quality of volunteered geographic information. A pilot project was implemented by following what occurs when a high-resolution aerial imagery is released freely to the OpenStreetMap contributors. The quality of VGI was investigated by comparing the OSM datasets with the map data of The National Land Survey of Finland (NLS). The quality of OpenStreetMap data was investigated by inspecting the positional accuracy and the completeness of the road datasets, as well as the differences in the attribute datasets between the studied datasets. Also the OSM community was under analysis and the development of the map data of OpenStreetMap was investigated by visual analysis. The aim of the second part of the study was to analyse the user profile of OpenStreetMap contributors, and to investigate how the contributors act when collecting data and editing OpenStreetMap. The aim was also to investigate what motivates users to map and how is the quality of volunteered geographic information envisaged. The second part of the study was implemented by conducting a web inquiry to the OpenStreetMap contributors. The results of the study show that the quality of OpenStreetMap data compared with the data of National Land Survey of Finland can be defined as good. OpenStreetMap differs from the map of National Land Survey especially because of the amount of uncertainty, for example because of the completeness and uniformity of the map are not known. The results of the study reveal that opening spatial data increased notably the amount of the data in the study area, and both the positional accuracy and completeness improved significantly. The study confirms the earlier arguments that only few contributors have created the majority of the data in OpenStreetMap. The inquiry made for the OpenStreetMap users revealed that the data are most often collected by foot or by bicycle using GPS device, or by editing the map with the help of aerial imageries. According to the responses, the users take part to the OpenStreetMap project because they want to make maps better, and want to produce maps, which have information that is up-to-date and cannot be found from any other maps. Almost all of the users exploit the maps by themselves, most popular methods being downloading the map into a navigator or into a mobile device. The users regard the quality of OpenStreetMap as good, especially because of the up-to-dateness and the accuracy of the map.Kartoituksen maailma on muuttunut. Aikaisemmin ainoastaan koulutetut asiantuntijat olivat vastuussa karttatuotannosta, mutta nykyisin tavalliset ihmiset ilman minkäänlaista koulutusta tai kokemusta karttatuotannosta osallistuvat karttojen tuottamiseen. Vapaaehtoisten kartoittajien sekä Internetistä löytyvien karttasovellusten ja kartoitusprojektien määrä on kasvanut merkittävästi. Teknologian kehityksellä on ollut merkittävä rooli vapaaehtoisuuteen perustuvan paikkatiedon syntymisessä ja yleistymisessä. Esimerkiksi satelliittipaikannusjärjestelmät, Web 2.0, laajakaistayhteydet, sekä älypuhelimet ovat olleet avainasemassa yhteisöllisen paikkatiedon kehityksessä. Korkealaatuisen maantieteellisen tiedon avaamisella on suuri rooli tässä tutkimuksessa, koska valtion virallisen tiedon avaaminen yleisölle on ajankohtainen aihe monissa maissa. Tarkoituksenani on tutkia vapaaehtoisten tuottaman paikkatiedon laatua vertaamalla sitä virallisten tahojen tuottamaan paikkatietoaineistoon, seurata mitä tapahtuu kun paikkatietoa avataan käyttäjille, sekä perehtyä näiden vapaaehtoisten kartoittajien käyttäjäprofiiliin. Tämän tutkimuksen keskeisenä osana on Internetissä toimiva OpenStreetMap projekti (OSM), jonka tavoitteena on luoda vapaahtoisten kartoittajien avulla koko maailman kattava kartta. Kuka tahansa voi ryhtyä OpenStreetMap kartoittajaksi, ja näiden kartoittajien avulla luotu aineisto on kenen tahansa käytettävissä ilman rajoittavia tekijänoikeuksia tai lisenssimaksuja. Tutkimuksessa tarkastelen OpenStreetMapia kahdesta eri näkökulmasta. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa tavoitteena oli tutkia vapaaehtoisten tuottaman paikkatiedon laatua. Tutkimuksessa toteutettiin pilottikoe, jonka avulla selvitettiin mitä tapahtuu, kun korkealaatuista maantieteellistä aineistoa vapautetaan OpenStreetMapin käyttäjille. Vapaaehtoisten tuottaman paikkatiedon laatua tutkittiin vertaamalla OpenStreetMapin aineistoa Maanmittauslaitoksen paikkatietoaineistoihin. OpenStreetMapin aineiston laatua selvitettiin tutkimalla teiden sijaintitarkkuutta ja täydellisyyttä, sekä ominaisuustietojen eroja tutkittavien aineistojen välillä. Pilottiprojektissa analysointiin myös OpenStreetMap yhteisöä, sekä selvitettiin OpenStreetMapin kartan kehittymistä tutkimusalueella visuaalisen analyysin avulla. Tutkimuksen toisen osan tavoitteena oli selvittää millainen on OpenStreetMapin käyttäjäprofiili, ja tutkia kuinka kartoittajat käytännössä toimivat kerätessään aineistoa ja muokatessaa OpenStreetMap karttaa. Tavoitteena oli myös selvittää mikä motivoi käyttäjiä kartoittamaan ja mitä mieltä vapaaehtoiset kartoittajat itse ovat yhteisöllisesti tuotetun paikkatiedon laadusta. Tutkimuksen toinen osio toteutettiin Internet kyselynä. Tutkimustulokset osoittavat, että OpenStreetMapin laatua voidaan pitää hyvänä verratessa sitä Maanmittauslaitoksen tuotantoon. OpenStreetMapin kartta eroaa Maanmittauslaitoksen kartasta erityisesti sen epävarmuuden takia, koska esimerkiksi kartan täydellisyydestä ja yhtäläisyydestä ei ole varmuutta. Tutkimustuloksista käy ilmi myös, että paikkatiedon vapauttaminen lisäsi huomattavasti aineiston määrää tutkimusalueella, sekä tieverkon täydellisyys että tutkittujen teiden sijaintitarkkuus paranivat merkittävästi. Tutkimus vahvisti aikaisempia väitteitä siitä, että suuri osa OpenStreetMapin aineistosta on pienen käyttäjäjoukon tuottamaa. OpenStreetMapin käyttäjille tehty kysely paljasti, että tietoa kerätään useimmiten jalkaisin tai polkupyörällä käyttäen GPS-laitetta, tai editoimalla karttaa ilmakuvia hyödyntäen. Vastausten perusteella käyttäjät osallistuvat kartoitukseen, koska he haluavat tehdä kartoista parempia, sekä tuottaa karttoja, joissa on ajankohtaista tietoa, ja tietoa mitä ei esitetä muissa kartoissa. Lähes kaikki käyttäjät hyödyntävät karttoja myös itse, suosituimpina hyödyntämistapoina ollen OpenStreetMap kartan lataaminen navigaattoriin tai mobiililaitteeseen. Käyttäjät pitävät OpenStreetMapin laatua hyvänä, erityisesti kartan ajantasaisuuden sekä virheettömyyden ansiosta.
Licens: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
socialne.pdf 4.080Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post