”Ihanan överi ja juhlallinen jakku olisi kyllä kiva lisä vaatekaappiin” : tutkimus kuluttamisesta ja professionalisoitumisesta elämäntyyliblogeissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211828
Title: ”Ihanan överi ja juhlallinen jakku olisi kyllä kiva lisä vaatekaappiin” : tutkimus kuluttamisesta ja professionalisoitumisesta elämäntyyliblogeissa
Author: Härkönen, Susanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2011
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211828
http://hdl.handle.net/10138/27810
Thesis level: master's thesis
Discipline: Konsumentekonomi
Consumer Economics
Kuluttajaekonomia
Abstract: Tarkastelen tutkimuksessani muotibloggaajien kulutuspuhetta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaista kuluttajuutta muotiblogeissa ilmaistaan ja millainen kehityskaari muotiblogeissa on tapahtunut vuodesta 2007 tämän tutkimuksen tekemiseen asti tutkimusaineiston sekä tekemieni havaintojen perusteella. Tutkimus on toteutettu laadullisia tutkimusmenetelmiä käyttämällä. Olen kerännyt aineistoni kymmenestä naisten kirjoittamasta muotiblogista kahtena eri ajanjaksona vuonna 2009. Lisäksi tutkimuksessa on sekä etnografisen että netnografisen havainnoinnin piirteitä. Aineiston analysoinnin apuna olen käyttänyt teemoittelua sekä tyypittelyä. Tutkimuksesta selvisi, että muotibloggaajien näkeminen identiteettiään etsivänä liittyy oman tyylin etsimiseen ja erottautumisen haluun. Perinteinen näkemys kuluttajasta valitsijana ja passiivisena markkinoilla toimijana on väistymässä, sillä muotibloggaajat näyttäytyvät tutkimuksessa aktiivisina toimijoina ja tuottajina. Muotibloggaajat hakevat myös jatkuvasti uusia kulutuselämyksiä ja kommunikoivat toistensa kanssa välittämällä merkityksiä kuluttamisensa kautta. Muotibloggaajien kulutuspuheet näyttäytyvät tutkimuksessa ekonomistisen kulutuseetoksen ja perinteisen suomalaisen kulutuspuheen mukaisesti järkevinä. Säästäväisyyttä pidetään hyveellisenä ja tuotteiden hinnat vaikuttavat ostopäätösten tekemiseen. Muotibloggaajat osaavat kuitenkin kontrolloidusti nauttia kuluttamisesta. Kulutuspuheet noudattavat myös ekologis-eettisen kulutuseetoksen perinnettä, mikä ilmenee fanaattisuuden välttämisenä sekä perinteisten että sosiaalisen median kirpputorien suosimisena. Lisäksi muotibloggaajien kulutuspuheet käyvät ilmi sosiaalisena pakkona, sillä muotiblogin pitäminen mielenkiintoisena vaatii jatkuvaa himoa uusia kulutustuotteita kohtaan. Tutkimuksen perusteella muotiblogeissa korostuu yhteisöllisyys ja kuluttaminen on hyvin naisellista. Tutkimusaineistosta sekä havainnoista tekemieni päätelmien mukaan muotiblogit ovat muuttumassa elämäntyyliblogeiksi, sillä niissä kerrotaan yhä enemmän myös muista kuin kuluttamiseen liittyvistä aiheista. Samalla muotibloggaajat ovat kehittymässä tavallisesta kuluttajasta kohti asiantuntijuutta eli professionalisoitumassa. Professionalisoitumisen myötä muotibloggaajat toimivat uuden ajan kuluttajavalistajina ja muotiblogeissa syntyy uusia sanoja ja merkityksiä. Lisäksi muotibloggaajille on kehittynyt sellaisia tietoja ja taitoja, joita voi myydä. Muotibloggaajista onkin tulossa muodin ammattilaisia, joille maksetaan tulevaisuudessa bloggaamisesta myös palkkaa.In my thesis I study fashion bloggers’ consumption speech. The aim of this study is to clarify.what kind of consumption is expressed in fashion blogs and what kind of development has happened in fashion blogs since 2007 until this study, based on the research material and my own observations. I have applied qualitative research method in this study. I have collected my research material from ten fashion blogs which were written by women in two different time periods in year 2009. In addition the study has etnography and netnography features. I have used typecasting and typology in analyzing the research material. The findings of the study indicate that seeing fashion bloggers as identity-seekers is associated with searching of own style and desire to differentiate. Traditional view of consumers as choosers and passive agents in the market is receding since in this study fashion bloggers appear to be active actors and producers. Also fashion bloggers are constantly seeking new consumer experiences and communicate with each other by conveying meanings through their consumption. In this study fashion bloggers’ consumption speeches appear to be rational in the frame of the consumer ethos of economism and traditional Finnish consumption speech. Economy is a virtue and prices influence buying decisions. However fashion bloggers know how to enjoy consumption in a controlled way. Consumption speeches follow also tradition of the consumer ethos of green consumerism which is manifested in avoiding fanaticism and preference of traditional and social media flea markets. Fashion bloggers’ consumer speeches imply social necessity because maintaining a fashion blog interesting requires continuous passion for new consumer products. On the basis of this study fashion blogs emphasize collectivity and consumption is very feminine. Based on research material and my own observations fashion blogs are changing into lifestyle blogs because they tell more and more of other than consumption related issues. At the same time fashion bloggers are developing from ordinary consumers towards expertise, in other words they are professionalising. Professionalised fashion bloggers act as new age consumer informants and new words and meanings are created in fashion blogs. Also fashion bloggers have develop such knowledge and abilities which can be sold. Fashion bloggers are becoming fashion professionals who are paid for blogging in the future.
Subject: fashion blog
consumer ethos
sociality
lifestyle blog
professionalisation
muotiblogi
kulutuseetos
sosiaalisuus
elämäntyyliblogi
professionalisoituminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Maisterin_tutki ... na_Harkonen_syksy_2011.pdf 309.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record