Elektronisten medioiden käytön vaikutus univaiheisiin nuorilla tytöillä ja pojilla

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201808233016
Titel: Elektronisten medioiden käytön vaikutus univaiheisiin nuorilla tytöillä ja pojilla
Författare: Virta, Vilma-Lotta
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2018
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201808233016
http://hdl.handle.net/10138/278351
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Abstrakt: Tavoitteet: Unirytmin viivästyminen ja muut univaikeudet ovat nuoruudessa tyypillisiä ja niillä on osoitettu olevan monenlaisia hyvinvointia heikentäviä vaikutuksia. Unirytmin viivästymiseen liittyy osaltaan elektroniset medialaitteet, kuten älypuhelimet ja tabletit, sillä niitä käytetään erityisesti ennen nukkumaanmenoa. Tutkimuskirjallisuudessa ei ole vielä yksimielisyyttä näiden vaikutuksesta unen laatuun. Lisäksi otokset ovat olleet pieniä ja muodostuneet pääosin pojista. Tutkimme aiempiin tutkimuksiin verrattuna moninkertaisella otoskoolla, miten elektronisten medioiden käyttö on yhteydessä univaiheiden osuuksiin ja kestoihin. Hypoteesina on, että elektroniset mediat ovat yhteydessä unen laadun heikentymiseen REM-unen tai hidasaaltounen vähenemisen kautta. Lisäksi halutaan selvittää, onko käytettyjen medioiden tai sukupuolten välillä eroja suhteessa univaiheisiin. Hypoteesina on, että kaikki laitteet eivät vaikuta uneen samalla tavalla. Menetelmät: Koehenkilöt olivat 16–17 vuotiaita nuoria (n=166, tyttöjä 97). Heidän unenlaatuaan seurattiin yön yli kestävällä polysomnografia-tutkimuksella omassa kodissaan. Samana päivänä kirjattuja tietoja elektronisten medioiden käytöstä käytettiin ennustamaan univaiheiden kestoja ja osuuksia regressioanalyysin avulla. Monimuuttuja kovarianssianalyysillä puolestaan tutkittiin eroavatko eri medioita käyttäneet nuoret toisistaan unen suhteen. Tulokset ja johtopäätökset: Elektronisten medioiden käytön lisääntyminen ei liittynyt kummallakaan sukupuolella hidasaaltounen tai REM-unen vähenemiseen. Eri medioita käyttäneiden ryhmien välillä ei myöskään havaittu eroja suhteessa unen vaiheisiin tytöillä tai pojilla. Tulokset eivät siis vahvista aiempia löydöksiä elektronisten medioiden unen laatua heikentävistä vaikutuksista.Objectives: Delayed circadian rhythm and other sleep difficulties, common in adolescence, are related to wellbeing in various ways. The delay of sleep can be attributed, among other factors, to the nighttime use of electronic media, such as tablets and smartphones. However, there have been various contradictory findings about the effect of electronic media on sleep quality. Previous studies’ sample sizes have been small and the majority consisted of males. Therefore, this study examines the effect of electronic media on sleep architecture in adolescence with a larger sample size and includes both males and females. It was hypothesized that the use of electronic media will be related to the decrease of either REM- or slow-wave sleep. The differences between sexes and different types of electronic media were also investigated. It was hypothesized that the effect will vary based on the type of media. Methods: 166 adolescents took part in this study (age 16–17, 97 females). Their sleep was monitored with an all-night polysomnography. The duration of the use of electronic media on the same day was used in order to predict the sleep stages by regression analysis. Multivariate covariance analysis was used to compare the effects of different types of electronic media. Results and conclusions: The use of electronic media was not associated with the decrease of neither REM- nor slow-wave sleep. Secondly, the groups characterized by different uses of electronic media did not differ significantly with regards to proportions of sleep stages. This study, therefore, does not provide support for the previous findings implicating adverse effects of electronic media on the quality of sleep.
Subject: polysomnografia
elektroninen media
uni
nuoruus
murrosikä
sosiaalinen media
videopelaaminen
univaiheet


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Virta_Vilma-Lotta_Pro_gradu_2018.pdf 475.3Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post