Elektronisten medioiden käytön vaikutus univaiheisiin nuorilla tytöillä ja pojilla

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine en
dc.contributor Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten sv
dc.contributor.author Virta, Vilma-Lotta
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201808233016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/278351
dc.description.abstract Tavoitteet: Unirytmin viivästyminen ja muut univaikeudet ovat nuoruudessa tyypillisiä ja niillä on osoitettu olevan monenlaisia hyvinvointia heikentäviä vaikutuksia. Unirytmin viivästymiseen liittyy osaltaan elektroniset medialaitteet, kuten älypuhelimet ja tabletit, sillä niitä käytetään erityisesti ennen nukkumaanmenoa. Tutkimuskirjallisuudessa ei ole vielä yksimielisyyttä näiden vaikutuksesta unen laatuun. Lisäksi otokset ovat olleet pieniä ja muodostuneet pääosin pojista. Tutkimme aiempiin tutkimuksiin verrattuna moninkertaisella otoskoolla, miten elektronisten medioiden käyttö on yhteydessä univaiheiden osuuksiin ja kestoihin. Hypoteesina on, että elektroniset mediat ovat yhteydessä unen laadun heikentymiseen REM-unen tai hidasaaltounen vähenemisen kautta. Lisäksi halutaan selvittää, onko käytettyjen medioiden tai sukupuolten välillä eroja suhteessa univaiheisiin. Hypoteesina on, että kaikki laitteet eivät vaikuta uneen samalla tavalla. Menetelmät: Koehenkilöt olivat 16–17 vuotiaita nuoria (n=166, tyttöjä 97). Heidän unenlaatuaan seurattiin yön yli kestävällä polysomnografia-tutkimuksella omassa kodissaan. Samana päivänä kirjattuja tietoja elektronisten medioiden käytöstä käytettiin ennustamaan univaiheiden kestoja ja osuuksia regressioanalyysin avulla. Monimuuttuja kovarianssianalyysillä puolestaan tutkittiin eroavatko eri medioita käyttäneet nuoret toisistaan unen suhteen. Tulokset ja johtopäätökset: Elektronisten medioiden käytön lisääntyminen ei liittynyt kummallakaan sukupuolella hidasaaltounen tai REM-unen vähenemiseen. Eri medioita käyttäneiden ryhmien välillä ei myöskään havaittu eroja suhteessa unen vaiheisiin tytöillä tai pojilla. Tulokset eivät siis vahvista aiempia löydöksiä elektronisten medioiden unen laatua heikentävistä vaikutuksista. fi
dc.description.abstract Objectives: Delayed circadian rhythm and other sleep difficulties, common in adolescence, are related to wellbeing in various ways. The delay of sleep can be attributed, among other factors, to the nighttime use of electronic media, such as tablets and smartphones. However, there have been various contradictory findings about the effect of electronic media on sleep quality. Previous studies’ sample sizes have been small and the majority consisted of males. Therefore, this study examines the effect of electronic media on sleep architecture in adolescence with a larger sample size and includes both males and females. It was hypothesized that the use of electronic media will be related to the decrease of either REM- or slow-wave sleep. The differences between sexes and different types of electronic media were also investigated. It was hypothesized that the effect will vary based on the type of media. Methods: 166 adolescents took part in this study (age 16–17, 97 females). Their sleep was monitored with an all-night polysomnography. The duration of the use of electronic media on the same day was used in order to predict the sleep stages by regression analysis. Multivariate covariance analysis was used to compare the effects of different types of electronic media. Results and conclusions: The use of electronic media was not associated with the decrease of neither REM- nor slow-wave sleep. Secondly, the groups characterized by different uses of electronic media did not differ significantly with regards to proportions of sleep stages. This study, therefore, does not provide support for the previous findings implicating adverse effects of electronic media on the quality of sleep. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject polysomnografia
dc.subject elektroninen media
dc.subject uni
dc.subject nuoruus
dc.subject murrosikä
dc.subject sosiaalinen media
dc.subject videopelaaminen
dc.subject univaiheet
dc.title Elektronisten medioiden käytön vaikutus univaiheisiin nuorilla tytöillä ja pojilla fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201808233016

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Virta_Vilma-Lotta_Pro_gradu_2018.pdf 475.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record