Dialektisen käyttäytymisterapian yhteys psykiatristen oireiden muutokseen intensiivisessä avohoidossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810193387
Title: Dialektisen käyttäytymisterapian yhteys psykiatristen oireiden muutokseen intensiivisessä avohoidossa
Author: Ylijoki, Anu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810193387
http://hdl.handle.net/10138/278371
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Miten dialektinen käyttäytymisterapia intensiivisessä avohoidossa toteutettuna on yhteydessä psykiatristen oireiden muutokseen? Tarkastelun kohteena ovat psykologinen joustamattomuus, ahdistus, yleinen toimintakyky, krooninen murehtiminen ja itsemurha-ajatukset. Lisäksi tarkastellaan hoidon tarvetta 90 päivän aikana hoitojakson päättymisestä. Menetelmät. Tutkimus kohdennettiin intensiivisessä avohoidossa olleisiin potilaisiin (n=98). Keski-ikä hoitojakson alussa oli 34.0 vuotta ja keskihajonta 12.4 vuotta. Psykologista joustamattomuutta (AAQ-2), ahdistusta (BAI), yleistä toimintakykyä (GAF), kroonista murehtimista (PSWQ) ja itsemurha-ajatuksia (SSI) mitattiin hoitojakson alussa ja lopussa. Kokonaispistemäärät mittauksista yhdistettiin terveydenhuoltojärjestelmän psykiatriseen tietoon. Muutosta pistemäärissä tarkasteltiin lineaarisilla sekamalleilla ja lineaarisella logistisella sekamallilla. Myöhemmän psykiatrisen hoidon tarvetta tarkasteltiin logistisella regressioanalyysilla. Tulokset ja johtopäätökset. Dialektisen käyttäytymisterapian havaittiin olevan yhteydessä psykiatrisiin oireisiin intensiivisessä avohoidossa. Hoitojakson aikana potilaiden ahdistuneisuus ja krooninen murehtiminen vähenivät ja yleinen toimintakyky kohosi. Hoitojakson lopulla pienempi osuus potilaista ajatteli itsemurha-ajatuksia. Hoitojakson tiheys ja kesto eivät olleet yhteydessä psykiatrisiin oireisiin. Nuoremmat potilaat palasivat vanhempia potilaita todennäköisemmin psykiatrisen hoidon piiriin kolmen kuukauden aikana dialektisen käyttäytymisterapian hoitojakson jälkeen. On mahdollista, että iän myötä pienenevä riski palata psykiatrisen hoidon piiriin heijastelee riittävästi sisäistettyjä taitoja ja saavutettuja yksilöllisiä tavoitteita. Toinen mahdollisuus on, että nuoremmat potilaat tarvitsevat vanhempia potilaita nopeammin psykiatrista apua hoitojakson päättymisen jälkeen. Tämä tutkimus antaa rohkaisevaa evidenssiä intensiivisenä avohoitona toteutetun dialektisen käyttäytymisterapian toimivuudesta heterogeenisessä potilasjoukossa.Objectives. How is dialectical behavioral therapy in intensive outpatient care connected to changes in psychiatric symptoms? The focus is on psychological inflexibility, anxiety, general functioning, chronic worry and suicidal ideation. In addition, the need for treatment within 90 days of the end of the treatment period is examined. Methods. The study focused on patients (n=98) in intensive outpatient care. The mean age at the beginning of the treatment period was 34.0 years and the standard deviation was 12.4 years. Psychological inflexibility (AAQ-2), anxiety (BAI), general functioning (GAF), chronic worry (PSWQ) and suicidal ideation (SSI) were measured at the beginning and at the end of the treatment period. The total scores from the measurements were combined with the psychiatric information of the health system. The change in scores were examined with linear mixed models and linear logistic mixed models. The need for later psychiatric treatment was examined with logistic regression analysis. Results and conclusions. Dialectical behavioral therapy was found to be associated with psychiatric symptoms in intensive outpatient care. Anxiety and chronic worry decreased while general functioning increased during the treatment period. At the end of the treatment period, a smaller number of patients had suicidal thoughts. The frequency and duration of the treatment period were not associated with psychiatric symptoms. Younger patients were more likely to re-enter psychiatric treatment than older patients after three months of dialectical behavior therapy. When it comes to re-entering psychiatric treatment, it is possible that the risk decreasing with age sufficiently reflects internalised skills and achieved individual goals. Another possibility is that after the treatment period, younger patients need psychiatric care faster than older patients. This study provides encouraging evidence for the effectiveness of dialectical behavioral therapy in intensive outpatient care in a heterogeneous patient sample.
Subject: dialektinen käyttäytymisterapia
intensiivinen avohoito
dialectical behavioral therapy
intensive outpatient care
AAQ-2
BAI
GAF
PSWQ
SSI


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ylijoki_Anu_Pro_gradu_2018.pdf 271.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record