Childhood misery does not predict cognitive misery? : A null finding on the relationship between life history strategies and cognitive miserliness on a laboratory study

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810193386
Julkaisun nimi: Childhood misery does not predict cognitive misery? : A null finding on the relationship between life history strategies and cognitive miserliness on a laboratory study
Tekijä: Kunnari, Anton
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2018
Kieli: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810193386
http://hdl.handle.net/10138/278375
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Kehityspsykologinen tutkimus rationaalisesta ajattelusta sekä kognitiivisista vinoumista on ollut vähäistä. Aiemman tutkimuksen mukaan samat ympäristötekijät, jotka ennustavat elinkiertostrategioiden kehittymistä, ennustavat myös työmuistikapasiteettia, joka on eräs rationaalisen päättelyn merkittävä taustavaikuttaja. Esitin hypoteesin, että nämä samat ympäristötekijät ennustavat ”kognitiivista laiskuutta”, johon liittyy alttius kognitiivisille vinoumille. 71 kirjastokävijää kattavassa laboratoriokokeessa mittasin elinkiertostrategiaa (K-tekijä), lapsuusympäristön epävakautta retrospektiivisesti, työmuistikapasiteettia, kognitiivista reflektiivisyyttä, uskomusvinoumaa, nimittäjävinoumaa sekä lopputulosvinoumaa. Tulokseni eivät tue esitettyä hypoteesia. En havainnut yhteyttä minkään kognitiivisen tekijän sekä elinkiertostragian tai lapsuuden epävakauden välillä. Pienen otoskoon ja kehittämisvaiheen menetelmien johdosta lisää tutkimusta tarvitaan. Lisäksi en onnistunut käsitteellisesti replikoimaan aikaisempaa löydöstä, jonka mukaan lapsuuden vastoinkäymiset ennustavat alhaisempaa työmuistikapasiteettia, mikä kertoo tarpeesta käsitteellisesti tarkentaa olemassa olevia tutkimuslöydöksiä.There has been little developmental research on individual differences in rationality and cognitive biases. Prior research shows that the same environmental factors predict the development of life history strategies as well as working memory capacity (WMC), a major determinant of capacity for rational reasoning. I hypothesized that those environmental factors would also predict cognitive miserliness – lazy reasoning accompanied by susceptibility to cognitive biases. In a laboratory study of 71 library-users, I measured life history strategy (K-factor), retrospective childhood unpredictability, WMC, cognitive reflection, belief-bias, denominator neglect, and outcome bias. My results did not support the hypothesis postulated. I did not observe an association between either life history strategy or unpredictable childhood and any of the cognitive variables. Due to limited sample size and methods, further research is warranted. Furthermore, a failure to conceptually replicate the previous findings that childhood adversity predicts lower working memory capacity suggests a need for conceptual clarification of these existing results.
Avainsanat: Life history theory
childhood unpredictability
working memory capacity
cognitive bias
cognitive reflection


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot