Childhood misery does not predict cognitive misery? : A null finding on the relationship between life history strategies and cognitive miserliness on a laboratory study

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine en
dc.contributor Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten sv
dc.contributor.author Kunnari, Anton
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201810193386
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/278375
dc.description.abstract Kehityspsykologinen tutkimus rationaalisesta ajattelusta sekä kognitiivisista vinoumista on ollut vähäistä. Aiemman tutkimuksen mukaan samat ympäristötekijät, jotka ennustavat elinkiertostrategioiden kehittymistä, ennustavat myös työmuistikapasiteettia, joka on eräs rationaalisen päättelyn merkittävä taustavaikuttaja. Esitin hypoteesin, että nämä samat ympäristötekijät ennustavat ”kognitiivista laiskuutta”, johon liittyy alttius kognitiivisille vinoumille. 71 kirjastokävijää kattavassa laboratoriokokeessa mittasin elinkiertostrategiaa (K-tekijä), lapsuusympäristön epävakautta retrospektiivisesti, työmuistikapasiteettia, kognitiivista reflektiivisyyttä, uskomusvinoumaa, nimittäjävinoumaa sekä lopputulosvinoumaa. Tulokseni eivät tue esitettyä hypoteesia. En havainnut yhteyttä minkään kognitiivisen tekijän sekä elinkiertostragian tai lapsuuden epävakauden välillä. Pienen otoskoon ja kehittämisvaiheen menetelmien johdosta lisää tutkimusta tarvitaan. Lisäksi en onnistunut käsitteellisesti replikoimaan aikaisempaa löydöstä, jonka mukaan lapsuuden vastoinkäymiset ennustavat alhaisempaa työmuistikapasiteettia, mikä kertoo tarpeesta käsitteellisesti tarkentaa olemassa olevia tutkimuslöydöksiä. fi
dc.description.abstract There has been little developmental research on individual differences in rationality and cognitive biases. Prior research shows that the same environmental factors predict the development of life history strategies as well as working memory capacity (WMC), a major determinant of capacity for rational reasoning. I hypothesized that those environmental factors would also predict cognitive miserliness – lazy reasoning accompanied by susceptibility to cognitive biases. In a laboratory study of 71 library-users, I measured life history strategy (K-factor), retrospective childhood unpredictability, WMC, cognitive reflection, belief-bias, denominator neglect, and outcome bias. My results did not support the hypothesis postulated. I did not observe an association between either life history strategy or unpredictable childhood and any of the cognitive variables. Due to limited sample size and methods, further research is warranted. Furthermore, a failure to conceptually replicate the previous findings that childhood adversity predicts lower working memory capacity suggests a need for conceptual clarification of these existing results. en
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Life history theory
dc.subject childhood unpredictability
dc.subject working memory capacity
dc.subject cognitive bias
dc.subject cognitive reflection
dc.title Childhood misery does not predict cognitive misery? : A null finding on the relationship between life history strategies and cognitive miserliness on a laboratory study en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201810193386

Files in this item

Files Size Format View
Kunnari_Anton_Pro_Gradu_2018.pdf 204.0Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record