Havainnointitutkimus sukupuolten tasa-arvosta kotitalousluokassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812203764
Title: Havainnointitutkimus sukupuolten tasa-arvosta kotitalousluokassa
Alternative title: Observational study of gender equality in home economics classroom
Author: Hämäläinen, Marjut
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812203764
http://hdl.handle.net/10138/279405
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten sukupuolten tasa-arvo toteutuu perusopetuksen kotitalousluokassa ja siellä tapahtuvassa opetuksessa. Sukupuolta ei tässä tutki-muksessa käsitellä vain dikotomisena jakona miehiin ja naisiin, vaan sukupuolta käsitellään sen moninaisuuden kautta. Tutkimuksella pyritään lisäämään tietoutta alalla toimivien kotitalousopet-tajien keskuudessa tasa-arvoisen opetuksen toteuttamiseen kotitalousopettajan työssä. Tasa-arvolla pyritään eritoten siihen, että kaikki sukupuolet otettaisiin opetuksessa huomioon. Suku-puolesta ja sukupuolten tasa-arvosta käyty yhteiskunnallinen keskustelu on lisääntynyt viimeisen vuosikymmenen aikana. Perusopetuksen piiriin kuuluvien oppilaitosten tehtävänä on vuoden 2017 alusta alkaen ollut taata oppilaitokselleen oma tasa-arvosuunnitelma, jolla edistää tasa-arvon toteutumista kouluarjessa. Aiheena sukupuolten tasa-arvo on yhteiskunnassa ajankohtai-nen. Menetelmät. Tämän tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä toimi osallistuva havainnointi. Tä-mä havainnointi toteutettiin yhdessä peruskoulun kotitalousluokassa yhden kotitalousopettajan johdolla tapahtuvaa opetusta neljän viikon ajan havainnoiden alkuvuonna 2018. Tutkija oli fyy-sisesti läsnä jokaisella havainnoimallaan tunnilla. Taltiointimenetelmänä käytettiin muistiinpa-novälineitä, ja havainnointien syventämistä varten luotuja erillisiä havainnointitaulukoita. Mitään teknisiä tallennusvälineitä, kuten videointia tai äänittämistä ei käytetty. Kerätty tutkimusaineiston analysoitiin narratiivista analyysimenetelmää apuna käyttäen. Tulokset ja johtopäätökset. Tasa-arvo toteutui tutkimuskoulussa tutkittavan opettajan johdolla ta-pahtuvassa opetuksessa pääsääntöisesti hyvin. Oppilaiden oma toiminta, opettajan toiminta sekä luokkaympäristö loivat ilmapiirin, jossa työskentely oli tasa-arvoista. Vaikka opetus ja oppimi-nen kotitalousluokassa nähtiin tutkimustulosten valossa tasa-arvoa edistävänä, taustalta pystyttiin silti erottamaan yhteiskunnassa ja sen myötä koulumaailmassa vahvana vaikuttavat normit, jotka jakoivat esimerkiksi oppilaita työskentelemään samaa sukupuolta olevien kanssa.Objectives. The aim of this study was to find out how the gender equality actualizes in home economics classroom and in the teaching which happens in there. The approach of the study was to consider the gender in diverse ways, not only as dichotomic to men and women. The objective of this study is to provide information and knowledge to home economics teachers on the work field and in the studies. The public debate about gender equality has been lively in Finland for the past decade. In comprehensive school it became mandatory for every school to provide their own equality-program from the beginning of the year 2017. Methods. The data was collected in one upper primary school in the capital area during the beginning of the year 2018. The method to collect the data was observation. The researcher participated physically the observed lessons, and made notes along them. No technical recording equipments were used. To focus the observations the researcher made observation tables to form different part of the lessons. The collected data was analyzed by using the narrative analyzing method. Results and conclusions. For the most part, it was observed that the participants were treated equally. The teacher’s and the pupils’ behavior was seen equal to each other. The classroom and the environment in there was perceived also equal. Although the teaching and learning in the home economics classroom was seen from the results to promote equality, it could also be observed that at times the impact of certain societal norms affected behaviour in the classroom . When the students were divided into groups or pairs, most of the time the groups formed consisted of people of the same gender.
Subject: sukupuoli
sukupuolten moninaisuus
tasa-arvo
kotitalousopetus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record