Havainnointitutkimus sukupuolten tasa-arvosta kotitalousluokassa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Hämäläinen, Marjut
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201812203764
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/279405
dc.description.abstract Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten sukupuolten tasa-arvo toteutuu perusopetuksen kotitalousluokassa ja siellä tapahtuvassa opetuksessa. Sukupuolta ei tässä tutki-muksessa käsitellä vain dikotomisena jakona miehiin ja naisiin, vaan sukupuolta käsitellään sen moninaisuuden kautta. Tutkimuksella pyritään lisäämään tietoutta alalla toimivien kotitalousopet-tajien keskuudessa tasa-arvoisen opetuksen toteuttamiseen kotitalousopettajan työssä. Tasa-arvolla pyritään eritoten siihen, että kaikki sukupuolet otettaisiin opetuksessa huomioon. Suku-puolesta ja sukupuolten tasa-arvosta käyty yhteiskunnallinen keskustelu on lisääntynyt viimeisen vuosikymmenen aikana. Perusopetuksen piiriin kuuluvien oppilaitosten tehtävänä on vuoden 2017 alusta alkaen ollut taata oppilaitokselleen oma tasa-arvosuunnitelma, jolla edistää tasa-arvon toteutumista kouluarjessa. Aiheena sukupuolten tasa-arvo on yhteiskunnassa ajankohtai-nen. Menetelmät. Tämän tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä toimi osallistuva havainnointi. Tä-mä havainnointi toteutettiin yhdessä peruskoulun kotitalousluokassa yhden kotitalousopettajan johdolla tapahtuvaa opetusta neljän viikon ajan havainnoiden alkuvuonna 2018. Tutkija oli fyy-sisesti läsnä jokaisella havainnoimallaan tunnilla. Taltiointimenetelmänä käytettiin muistiinpa-novälineitä, ja havainnointien syventämistä varten luotuja erillisiä havainnointitaulukoita. Mitään teknisiä tallennusvälineitä, kuten videointia tai äänittämistä ei käytetty. Kerätty tutkimusaineiston analysoitiin narratiivista analyysimenetelmää apuna käyttäen. Tulokset ja johtopäätökset. Tasa-arvo toteutui tutkimuskoulussa tutkittavan opettajan johdolla ta-pahtuvassa opetuksessa pääsääntöisesti hyvin. Oppilaiden oma toiminta, opettajan toiminta sekä luokkaympäristö loivat ilmapiirin, jossa työskentely oli tasa-arvoista. Vaikka opetus ja oppimi-nen kotitalousluokassa nähtiin tutkimustulosten valossa tasa-arvoa edistävänä, taustalta pystyttiin silti erottamaan yhteiskunnassa ja sen myötä koulumaailmassa vahvana vaikuttavat normit, jotka jakoivat esimerkiksi oppilaita työskentelemään samaa sukupuolta olevien kanssa. fi
dc.description.abstract Objectives. The aim of this study was to find out how the gender equality actualizes in home economics classroom and in the teaching which happens in there. The approach of the study was to consider the gender in diverse ways, not only as dichotomic to men and women. The objective of this study is to provide information and knowledge to home economics teachers on the work field and in the studies. The public debate about gender equality has been lively in Finland for the past decade. In comprehensive school it became mandatory for every school to provide their own equality-program from the beginning of the year 2017. Methods. The data was collected in one upper primary school in the capital area during the beginning of the year 2018. The method to collect the data was observation. The researcher participated physically the observed lessons, and made notes along them. No technical recording equipments were used. To focus the observations the researcher made observation tables to form different part of the lessons. The collected data was analyzed by using the narrative analyzing method. Results and conclusions. For the most part, it was observed that the participants were treated equally. The teacher’s and the pupils’ behavior was seen equal to each other. The classroom and the environment in there was perceived also equal. Although the teaching and learning in the home economics classroom was seen from the results to promote equality, it could also be observed that at times the impact of certain societal norms affected behaviour in the classroom . When the students were divided into groups or pairs, most of the time the groups formed consisted of people of the same gender. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject sukupuoli
dc.subject sukupuolten moninaisuus
dc.subject tasa-arvo
dc.subject kotitalousopetus
dc.title Havainnointitutkimus sukupuolten tasa-arvosta kotitalousluokassa fi
dc.title.alternative Observational study of gender equality in home economics classroom en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kotitaloustiede fi
dc.subject.discipline Home economics en
dc.subject.discipline Hushållsvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201812203764

Files in this item

Files Size Format View
gradu_palautus_pdf_lokakuu_hamalainen.pdf 956.7Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record